Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 21 september 2015

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011352
pub.
21/09/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.93;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende de oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen, artikelen 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 16/05/2013 numac 2013011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen sluiten houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 31 maart 2015;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister van Middenstand door de representatieve middenstandorganisaties werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Justitie, de Minister van Financiën en de Minister van Middenstand, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan mevr. Christine Collet wordt, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar mandaat van lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen.

Art. 2.Dhr. Kristof Willekens wordt tot lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemd, ter vervanging van mevr. Christine Collet wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Middenstand, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Kris PEETERS De Minister van Justitie, Koen GEENS De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Minister van Middenstand, Willy BORSUS

^