Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2015 pub. 08/07/2016 numac 2016000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 16/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016009333 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft type wet prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016018231 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Toepassing van hoofdstuk II/1 "Toezicht op de officiële mededelingen van de federale regering en de voorzitters van de federale Kamers" va De Controlecommissie, in vergadering te Brussel op 14 juni 2016, heeft, krachtens artikel 14/4, &se(...)

programmawet

type programmawet prom. 10/08/2015 pub. 08/07/2016 numac 2016000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanwijzing voorzitter van de Tuchtraad Bij koninklijk besluit d.d. 16 juni 2016 wordt de heer Christian BUISSERET aangewezen als voorzitter van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie. Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Brussel, 29 juni 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016009320 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016 wordt op datum van 23 juni 2014 's avonds aan Mevr. Karen CLAESSENS, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie. type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016018232 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2016 wordt de heer Jean-Pierre VANBLAERE, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de interdepartementale raad van beroep type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Rixensart als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de VZW « Association des archivistes francophones de Belgique » als representatieve gebruikersorganisatie type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie. - Uittreksel. - Erratum type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal d'Enghien type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal d'Enghien type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal Jules Destrée type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal Uccle 1 type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal du Condroz type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal du Condroz type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole internationale du SHAPE" afdeling secundair onderwijs - ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor de Ecole fondamentale autonome de la Communauté Française de Martelange type ministerieel besluit prom. 20/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203357 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gedelegeerde ordonnateurs in het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van30 juni 2016 is de NV ALTRAD BALLIAUW MULTISERVICES, Aven Ackers 10, te(...) type ministerieel besluit prom. 16/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2016 betreffende de opleiding in de bijenteelt

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016009335 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 235.212 van 23 juni 2016 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 17 juni 2013 houdende de benoeming van Mevr. Bénédicte de Suray tot het ambt van gerechtsdeurwaarder in de gerecht

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016202578 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2016 van 28 april 2016 Rolnummers : 5917, 5920, 5930 en 6127 In zake : de beroepen tot vernietiging : - van de wet van 18 juli 2013 houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur - van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen,(...) type arrest prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016202995 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2016 van 28 april 2016 Rolnummer : 6183 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in samenhang gelezen met Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 02/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende acties inzake alfabetisering en integratie in het onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 02/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 02/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten, om meer aandacht te vestigen op de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016035956 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036026 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992, zoals gewijzigd door het protocol van 26 augustus 2013; 2° het protocol, ondertekend te Mexico op 26 augustus 2013, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036027 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting en het protocol, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013 type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036060 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de omzetting van de aanbevelingen van GRECO betreft type decreet prom. 23/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203537 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek en van verscheidene decreten inzake afvalstoffen en milieuvergunning

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016031469 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34036 - "Haute-Lesse" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027208 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34042 - "Bassin de la Semois de Bouillon à Alle" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34037 - "Haute-Lomme" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34047 - "Haute-Vierre" type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Le Ticton » te Terhulpen en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 1994 tot vaststelling van de algemene voorwaarden krachtens welke de inrichtende machten van onderwijs voor sociale promotie overeenkomsten mogen sluiten met andere onderwijsinrichtingen, instellingen, bedrijven, personen of verenigingen en de door bedoelde overeenkomsten te hunner beschikking gestelde specifieke middelen mogen gebruiken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC (Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan), van het opleidingsplan van de module waarin onder andere de inhoud van de opleiding, alsook de doelstellingen van de opleiding en de te verwerven vaardigheden vastgelegd worden met toepassing van artikel 25, § 3, van het decreet van 30 april 2009 houdende uitvoering van het protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van 6 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs bij toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, tot 30 september 2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in de referentiesystemen van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wiskunde, basiswetenschappen en algemene wetenschappen en van de gemeenschappelijke eindcompetenties en kennis op het einde van de kwalificatie-afdeling van de technische en beroepshumaniora in wetenschappelijke opvoeding, in het Frans en in economische en sociale opleiding, alsook in historische en aardrijkskundige opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in de referentiesystemen van de gemeenschappelijke eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wetenschappelijke opvoeding en van de minimale competenties in wiskunde op het einde van de kwalificatie-afdeling indien het aanleren van wiskunde in het studieprogramma voorkomt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016035970 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de adviescommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die belast is met het verlenen van advies over de verzoeken tot heroverweging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2016 werd Tom Van Gyseghem bevorderd tot de graad van Luitenant in het Nederlandstalige kader bij de Dienst voor Brandweer en Dring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016 werd de stage in de hoeda(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016035971 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer door middel van leidingen van zuurstof in gasvormige toestand van de naamloze vennootschap Nationale Maatschappij der Pijpleidingen, thans eigendom van de naamloze vennootschap Nitraco, en die ligt in het openbaar domein, beheerd door de naamloze vennootschap De Scheepvaart, langsheen het Albertkanaal , in de berm en onder het landhoofd van de brug van de Kanaalweg in Tessenderlo type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg Herderinnedreef op het grondgebied van de gemeente Oostkamp type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2016-2017

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203574 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014 dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt mevr. Sylvie Marique aangewezen als mandataris van rang A2, als directrice-generaal bij het Operationeel Directoraat-generaal Lokale Vervolgens werd mevr. Marique bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015, bekendgemaakt i(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 juni 2016, dat u Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Bij besluit van de Directeur-generaal va(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203585 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de opleiding in de bijeenteelt

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten e Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de d(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016009345 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers Nederlandstalig college 1. Magistraten Werden verkozen als lid : Briers, Liliana, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel; T'Hooft, Inge, advocaat-gene Denoyelle, Christian, rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg te(...) type lijst prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203525 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch tekenaars HVAC (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG15185) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum(...) type lijst prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203651 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés controle en beheer van gegevens financiële toegankelijkheid (niveau A1) voor het RIZIV (ANG16143) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie jaar geld(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203690 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16141) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagd(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o getui(...)

erratum

type erratum prom. 21/12/2015 pub. 08/07/2016 numac 2016000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 83 betreffende de overdracht van verloven van 2015 en de toekenning van sommige verloven in 2016. - Erratum type erratum prom. 29/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C Een vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende Nederlandstalige functie (reeks 3) : ? Attaché Boek(...) De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg deelt u mee dat het aan het Selectiebureau van de(...) type document prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203676 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG16072) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum: ? Diploma(...) type document prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers met kennis van Duitse (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16126) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o getui(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016022303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 juli 2016 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheers - wordt de heer Meyer, Michel benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van de Federale Pensi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016024133 bron institut scientifique de sante publique Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer DAEMS Sébastien, geboren op 20 februari 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2015, met als titel Attaché - Communicatie en informatie op het Frans taalka Bij koninklijk besluit van 22 februari 2016 wordt Mevr. VAN DEN BRANDEN DE REETH Charlotte, geb(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016009339 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2016, bladzijde 39281, is akte nr. 2016/09318, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016009340 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2016, bladzijde 39280, akte nr. 2016/09315, regel 3, Franstalige tekst, lezen: « , organisée par Selor pour l'ordre judiciaire. » ipv « (AFG122(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016009344 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2016, bladzijde 39283, akte nr. 2016/09317, regel 7, lezen: « `Vacatures griffier/secretaris - 2016.03' » ipv « `Vacatures griffier/secretaris - 2016.04' type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016018230 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie Aangezien de oproepen van 16 maart 2015 en 19 juni 2015 onvoldoende k De personen die zich ingevolge de vorige oproepen reeds kandidaat stelden, dienen hun kandidatuur n(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016018229 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking Aangezien de oproep tot kandidaten van 11 maart 2015 onvoldoende kandidaturen o De personen die zich ingevolge de oproep van 11 maart 2015 reeds kandidaat stelden, dienen hun kand(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016203577 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidatuurstelling voor een mandaat van lid voor het Auditcomité van de Federale Overheid (Tweede oproep) Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) werd opgericht bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 (Belgisch Sta(...) Het Auditcomité van de Federale Overheid is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016009353 bron hoge raad voor de justitie **** van een jurist voor de **** ****- en ****-**** van de Hoge Raad voor de **** (****/****) CONTEXT VAN DE FUNCTIE Er is momenteel een vacante plaats bij het **** van de **** advies- en ****(...) De Hoge **** voor de **** (****.****.****) is een federaal orgaan met als voornaamste taak het ****(...)

document

type document prom. 21/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016018233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering type document prom. -- pub. 08/07/2016 numac 2016031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 mei 2016 werden de volgende personen bevorderd in verschillende graden bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medisch NAAM NOM VOORNAAM PRENOM GRAAD GR(...)
^