Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 februari 2016
gepubliceerd op 16 maart 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024054
pub.
16/03/2016
prom.
29/02/2016
ELI
eli/besluit/2016/02/29/2016024054/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 januari 2016;

Gelet op advies nr. 58.770/2 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van de Nederlandse versie van het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, wordt vervangen als volgt: "Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen".

Art. 2.In artikel 5, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1986 en het koninklijk besluit van 16 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022277 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "De minister duidt een arts-voorzitter en een arts-ondervoorzitter van de Hoge Raad aan.Een van hen is een ambtenaar of ere-ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De duur van het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter valt samen met de duur van de mandaten van de leden"; 2° paragraaf 2, tweede en derde lid, worden vervangen als volgt: "In afwezigheid van de voorzitter, leidt de ondervoorzitter de plenaire vergadering.In afwezigheid van de ondervoorzitter en de voorzitter, leiden de voorzitters van beide Kamers de vergadering. In afwezigheid van de voorzitter, de ondervoorzitter en een van de voorzitters van de Kamers, leidt de aanwezige voorzitter van een van de Kamers de vergadering. In afwezigheid van al deze personen, wordt de vergadering verdaagd."; 3° in paragraaf 3 worden de woorden "aangewezen door de minister" vervangen door de woorden "aangewezen door de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu"; 4° in paragraaf 6 wordt tussen het vijfde en het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: "De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, evenals door hem of haar aangeduide ambtenaren, kunnen met raadgevende stem aanwezig zijn op de vergaderingen.".

Art. 3.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022277 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten en bij de wet van 10 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 3°, 4°, 5° en 6°, worden telkens de woorden " te benoemen uit een lijst van dubbeltallen" opgeheven; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Voor de onder het eerste lid, 3°, 4°, 5° en 6°, bedoelde effectieve leden wordt telkens een plaatsvervangend lid aangeduid."; 3° in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden tussen de woorden "ondervoorzitter en de" en het woord "leden" de woorden "effectieve en plaatsvervangende" ingevoegd.

Art. 4.In artikel 35, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid aangevuld met de zin: "Dit formulier kan evenwel ook elektronisch worden ingediend.".

Art. 5.In hetzelfde besluit worden in de Nederlandse versie de volgende wijzigen aangebracht: 1° het woord "geneesheer" wordt telkens vervangen door het woord "arts";2° het woord "geneesheren" wordt telkens vervangen door het woord "artsen": 3° het woord "geneesheer-specialist" wordt telkens vervangen door het woord "arts-specialist";4° het woord "geneesheren-specialisten" wordt telkens vervangen door het woord "artsen-specialisten";5° het woord "kandidaat-geneesheren-specialisten" wordt telkens vervangen door het woord "kandidaat-artsen-specialisten";6° het woord "geneesheer-ambtenaar" wordt telkens vervangen door het woord "arts-ambtenaar";7° de woorden "Orde der geneesheren" worden telkens vervangen door de woorden "Orde der artsen".

Art. 6.Artikel 4, 2° van dit besluit treedt in werking bij de eerstvolgende volledige hersamenstelling van de Hoge Raad.

Art. 7.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 februari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^