Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2016

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, dat uitwerk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DIAS de CARVALHO VAN WOENSEL Renata, benoemd in de hoedanigheid (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022114
pub.
11/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 04/03/2016 numac 2016009101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016024069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria die kunnen worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 26/11/2020 numac 2020043601 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2016, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer VAN den BREMT Christophe.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DIAS de CARVALHO VAN WOENSEL Renata, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer VAN den BREMT Christophe, wiens mandaat zij zal voleindigen.

^