Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2016

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VERLEYEN Veerle, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022112
pub.
11/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. PERSOONE Marijke.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VERLEYEN Veerle, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde raad, als vertegenwoordigster van een representatieve werknemersorganisatie, ter vervanging van Mevr. PERSOONE Marijke, wier mandaat zij zal voleindigen.

^