Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 21 oktober 2015

Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024229
pub.
21/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015024229/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003, artikel 22;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 2, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, artikel 17, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005 en 20 juli 2006 en artikel 18;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 augustus 2014;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 3 december 2014;

Gelet op advies 56.817/VR/3 van de Raad van State, gegeven op 24 december 2014 en advies 57.729/3 van de Raad van State gegeven op 17 juli 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 februari 1967Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/1967 pub. 01/10/2014 numac 2014000733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid;

Overwegende het koninklijk besluit van 13 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten;

Overwegende de uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;

Overwegende de richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt, artikelen 10 en 16, laatst gewijzigd bij de richtlijn 2013/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.§ 1. Dit besluit strekt ertoe de modaliteiten voor de afgifte van het paspoort door de erkende dierenarts te regelen om tegemoet te komen - enerzijds aan de bepalingen van de verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 en - anderzijds aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten. § 2. Dit besluit strekt er eveneens toe om de afgifte van het paspoort te regelen voor honden, katten of fretten die, in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 februari 1967Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/1967 pub. 01/10/2014 numac 2014000733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid, om een andere reden dan deelname aan het verkeer gevaccineerd worden tegen rabiës en op het ogenblik van de vaccinatie nog niet over een paspoort beschikken.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister : de minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft;2° Erkende dierenarts : dierenarts erkend overeenkomstig artikel 4, vierde lid, van de wet van 28 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de uitoefening van de diergeneeskunde;3° Paspoort : identificatiedocument zoals voorzien in bijlage III, deel 1 en 2 van de uitvoeringsverordening (EU) nr.577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad; 4° Verordening nr.576/2013 : verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003. HOOFDSTUK II. - Aflevering van het paspoort

Art. 3.Enkel erkende dierenartsen zijn gemachtigd om aan de eigenaar de paspoorten voorzien voor de honden, katten of fretten die deelnemen aan het niet-commerciële intracommunautair verkeer of aan het handelsverkeer af te geven, conform de bepalingen van artikel 22 van de verordening nr. 576/2013 of die, in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 februari 1967Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/1967 pub. 01/10/2014 numac 2014000733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid, om een andere reden dan deelname aan het verkeer gevaccineerd worden tegen rabiës.

Art. 4.§ 1. Voor katten en fretten mag de erkende dierenarts de in artikel 3 vermelde paspoorten enkel verwerven bij een rechtspersoon die erkend is door de Minister volgens de procedure van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004022393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten sluiten houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten. § 2. Voor honden mag de erkende dierenarts tot 15 december 2016 de in artikel 3 vermelde paspoorten enkel verwerven bij de dienstverlener die door de Minister werd aangeduid.

Na deze datum mag de erkende dierenarts het in artikel 3 vermelde paspoort voor honden enkel verwerven bij een verdeler erkend op basis van de voorwaarden van het koninklijk besluit van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004022393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten sluiten houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten. HOOFDSTUK III. - Identificatie

Art. 5.§ 1.Vooraleer een paspoort af te geven controleert de erkende dierenarts of de hond, kat of fret reeds geïdentificeerd is met een transponder of een leesbare tatoeage en indien deze laatste geplaatst werd voor 3 juli 2011. § 2. Indien het dier niet geïdentificeerd conform de bepalingen van paragraaf 1 is gaat de dierenarts over tot de identificatie zoals voorzien in artikel 6.

Art. 6.De identificatie gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17.1 van de verordening nr. 576/2013 door het inbrengen van een transponder. De transponder dient steriel te zijn. HOOFDSTUK IV. - Traceerbaarheid

Art. 7.In uitvoering van artikel 22.3. van de verordening nr. 576/2013 registreert de erkende dierenarts die het paspoort afgeeft, de informatie zoals bedoeld in artikel 21.1 van de verordening nr. 576/2013 en bewaart deze voor een periode van tenminste drie jaar. HOOFDSTUK V. - Verbodsbepalingen

Art. 8.Het is verboden transponders te verwijderen, te verplaatsen, te wijzigen, te beschadigen, onleesbaar te maken of te vervalsen. Een transponder mag niet hergebruikt worden.

Art. 9.Het is verboden een nieuwe transponder in te planten bij een hond, kat of fret die al, in overeenstemming met artikel 6 van dit besluit, geïdentificeerd is met één leesbare transponder.

Art. 10.§ 1. Het is verboden om een paspoort af te leveren voor een hond, kat of fret waarvoor reeds een paspoort werd afgeleverd in overeenstemming met : - hetzij het model zoals voorzien in beschikking 2003/803/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten, indien het afgeleverd werd voor 29 december 2014; - hetzij het model zoals voorzien in bijlage III, deel 1 en 2 van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad. § 2. Dit verbod is niet van toepassing indien in het paspoort een van de rubrieken vol is of in geval van verlies van het paspoort.

Art. 11.Paspoorten conform het model zoals vastgesteld in de beschikking 2003/803/EG van de Commissie tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten, mogen niet meer in omloop gebracht worden. HOOFDSTUK VI. - Sancties

Art. 12.De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden gestraft overeenkomstig hoofdstuk VI van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

Art. 13.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Willy BORSUS

^