Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 april 2014
gepubliceerd op 12 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007186
pub.
12/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/24/2014007186/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikels 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 april 2014;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, gegeven op 22 april 2014;

Overwegende het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2002007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten sluiten tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten;

Overwegende dat Landsverdediging, in tegenstelling tot de andere ministeries, niet tot een Federale Overheidsdienst (FOD) is omgevormd;

Overwegende dat Landsverdediging in een geïntegreerde structuur is georganiseerd, welke militair en burgerpersoneel tewerkstelt, dat elk onderworpen is aan aparte statuten;

Overwegende dat, teneinde daaromtrent iedere onduidelijkheid uit te sluiten, nader dient te worden bepaald dat het de voorzitter van de directieraad is die bevoegd is voor het aanwijzen van de burgerambtenaar die, binnen Landsverdediging, de functie van P&O directeur uitoefent voor de toepassing van de reglementaire bepalingen met betrekking tot de loopbaan en de evaluatie binnen het federaal openbaar ambt;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : « Art.1/1. De rijksambtenaar die de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging voorzit wijst de rijksambtenaar van dit Ministerie aan die is aangewezen om de uitvoering of de toepassing te verzekeren van de functie van P&O directeur of van directeur Personeel en Organisatie of van directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, zoals bepaald bij : 1° het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;2° het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt ».

Art. 2.De minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^