Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 05 september 2013

Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007184
pub.
05/09/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/18/2013007184/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juni 2013;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, gegeven op 10 juli 2013;

Overwegende het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2002007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten sluiten tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten;

Overwegende dat Landsverdediging, in tegenstelling tot de andere ministeries, niet tot een Federale Overheidsdienst (FOD) werd omgevormd;

Overwegende dat Landsverdediging in een geïntegreerde structuur is georganiseerd, welke militair en burgerpersoneel tewerkstelt, dat elk onderworpen is aan aparte statuten;

Overwegende dat voor de toepassing van verschillende koninklijke besluiten, die van toepassing zijn op het burgerpersoneel, nader dient te worden bepaald door wie de functies worden uitgeoefend die bij de FOD's hoofdzakelijk door de voorzitter van het directiecomité worden vervuld;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De rijksambtenaar die de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging voorzit, wordt aangewezen om bij het Ministerie van Landsverdediging de bevoegdheden uit te oefenen, naargelang het geval, van de voorzitter van het directiecomité, van de secretaris-generaal, van de titularis van een management- of staffunctie, van de ambtenaar die de administratie leidt of van de leidende ambtenaar, welke zijn bepaald bij : 1° het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat;2° het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;3° het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;4° het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van rijksambtenaren in het belang van de dienst;5° het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten;6° het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten;7° het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen;8° het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden;9° het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen;10° het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002002233 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten sluiten tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie;11° het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector.

Art. 2.De rijksambtenaar die de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging voorzit, wordt aangewezen om bij het Ministerie van Landsverdediging de bevoegdheden uit te oefenen, naargelang het geval, van de secretaris-generaal of de directeur-generaal die bevoegd is voor het beheer van het burgerpersoneel, welke zijn bepaald bij : 1° het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen;2° het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;3° het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen;4° het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen.

Art. 3.De rijksambtenaar die de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging voorzit, enerzijds, en de personeelsdienst bevoegd voor het burgerpersoneel onder de leiding van een rijksambtenaar, anderzijds, worden aangewezen om de bevoegdheden uit te oefenen, respectievelijk van de directeur-generaal human resources en van de divisie personeel van de algemene directie human resources, welke zijn bepaald bij het koninklijk besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003007230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het sStafdepartement inlichtingen en veiligheid type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid sluiten houdende het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid.

Art. 4.De rijksambtenaar die de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging voorzit, wordt aangewezen om de bevoegdheden van de directeur-generaal human resources uit te oefenen, welke zijn bepaald bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de burgerlijke repetitors bij de Koninklijke Militaire School sluiten tot vaststelling van het statuut van de repetitoren, taalleraren en eerstaanwezend taalleraren bij de Koninklijke Militaire School.

Art. 5.De rijksambtenaar die de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging voorzit, wordt aangewezen om te zetelen in het college van voorzitters van het directiecomité van de federale overheidsdiensten en van de voorzitters van de programmatorische federale overheidsdiensten, voor de aangelegenheden die het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging aanbelangen.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^