Etaamb.openjustice.be
Arrest van 17 januari 2014
gepubliceerd op 03 februari 2014

Besluit van de Voorzitter van de Directieraad tot aanwijzing van de rijksambtenaar die de leiding heeft over de personeelsdienst bevoegd voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging voor het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden bij het opvolgen van de loopbaan en de evaluatie

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007032
pub.
03/02/2014
prom.
17/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Besluit van de Voorzitter van de Directieraad tot aanwijzing van de rijksambtenaar die de leiding heeft over de personeelsdienst bevoegd voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging voor het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden bij het opvolgen van de loopbaan en de evaluatie


De Voorzitter van de Directieraad, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging;

Overwegende dat het noodzakelijk is om voor het Ministerie van Landsverdediging de functie aan te wijzen die bepaalde bevoegdheden inzake het dagelijks beheer van de loopbaan en van de evaluatie uitoefent die bij andere diensten van het federaal openbaar ambt worden uitgeoefend door de directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, Besluit :

Artikel 1.De rijksambtenaar die de leiding heeft over de personeelsdienst bevoegd voor het burgerpersoneel is aangewezen om de uitvoering of de toepassing te verzekeren van de functie van P&O directeur of van directeur Personeel en Organisatie of van directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, zoals bepaald bij : 1° het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;2° het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 17 januari 2014.

G. PORIAU

^