Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van titel I « Algemene definities » in Boek I « Definities » van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State type wet prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s type wet prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu v Het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie past binnen het federale beleidsplan op lange termijn inzak(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 30/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt aan de heer LOMBAERT, Hannes, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, ontslag uit zijn functies verl type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014003014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014003050 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 5000 for Life » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 5000 for Life », ee - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 806) op 1 februari 201(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007003 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 25 van 30 augustus 2013, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht In het korps van de infante In het korps van de ****, majoors ***** en ****. ****. In het korps van de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007012 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 42 van 16 september 2013, wordt Mevr. Marie-Dauphine Leonet, attaché, uit haar betrekking ontslagen wegens een tweede voltijdse benoeming in vast dienstverband in een andere overheidsdienst s Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 september 2012. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007013 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 43 van 16 september 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren be Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader van de reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007014 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 44 van 16 september 2013 wordt kapitein-commandant van het vliegwezen D. Hindryckx van het korps van het niet-varend personeel op pensioen gest type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007016 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 49 van 26 september 2013 : Wordt majoor van het vliegwezen ****. ****, op 1 augustus 2013 ontslagen uit het ambt van adjunct officier van de Directeur van de **** **** kapitein-commandant van het vliegwezen ****. ****, op 1 augustus 2013 benoemd in het ambt van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007025 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit nr. 53 van 26 september 2013 wordt kapitein-ter-zee P. Vanoverbeke op pensioen gesteld op 1 februari 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007027 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 56 van 1 oktober 2013 wordt aan de heer José Lambert dit Minguet, op 1 december 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007029 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 57 van 2 oktober 2013, wordt aan de heer Marcel Mignolet, op 1 december 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke school voor Onderofficieren verleend, met aanspr Hij wordt gemachtigd de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007028 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 54 van 27 september 2013 wordt adjudant-majoor ****. **** bevorderd tot officier in de **** voor de uitzonderlijke verdiensten **** **** zal van heden af rang in de Orde innemen als houder van deze nieuwe onderscheiding. type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007033 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2006 betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007031 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 58 van 2 oktober 2013, wordt aan de heer Claude Fransolet, op 1 december 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007030 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 59 van 2 oktober 2013 : Worden op 21 juli 2013 ontslagen uit het ambt van **** van **** **** en op dezelfde datum aangeduid voor het ambt **** ****-kolonels **** ****. **** en ****. ****. Luitenant-kolonel van het ****(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de registratie van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst en het nationaal elektronisch register betreffende de Europese elektronische tolheffingsdienst type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014018032 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007034 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014018029 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 8 januari 2014 wordt met ingang van 1 februari 2014, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Wilfried PEETERS, die aanspraak heeft op een rustpensioen.(...) Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014018028 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 8 januari 2014 wordt met ingang van 1 februari 2014, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Erik MATTHIJS, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfd type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014031093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 januari 2014, wordt RAINBOW RESOURCES GROUP b.v.b.a., Brand Whitlocklaan 87/93, bus 8, te 1200 Brussel, erkend als par - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 2(...)

arrest

type arrest prom. 17/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007032 bron ministerie van landsverdediging Besluit van de Voorzitter van de Directieraad tot aanwijzing van de rijksambtenaar die de leiding heeft over de personeelsdienst bevoegd voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging voor het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden bij het opvolgen van de loopbaan en de evaluatie

decreet

type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 januari 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, van de kelderverdieping van de Résidence Belvedère gelegen Louisalaan 453, te Bruss Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 januari 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, van de kelderverdieping van het appartementsgebouw gelegen Louisalaan 347, te Bruss Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014035086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een proefproject

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014200677 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de berekenings- en bepalingsregels van het maximumbedrag van een bijzondere reserve voor de toekenning van toelagen voor de investering aan de hulpverlenings-, onthaal- en opvanginfrastructuren erkend en gesubsidieerd door het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014200678 bron waalse overheidsdienst Bericht van openbaar onderzoek Operationeel ontwerp programma voor de visserijsector in Wallonië U bent erom verzocht om kennis te nemen en uw mening te geven over de strategische milieubeoordeling betreffende het operationele pro(...) Krachtens de artikelen D.29-7 en volgende van Boek I van het Leefmilieuwetboek wordt deze strategis(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014200689 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

registratie

type registratie prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 14/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd WITRALUX SARL gelegen Gruus-Strooss 67, te L-9991 WEISWAMPACH, LUXEMBURG, geregistreerd als vervoerder va De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001256819. Bij de beslissing van 14/01/2014 van d(...) type registratie prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014031085 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 29/11/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de registratie als koeltechnisch bedrijf ENREF/00251 van de onderneming COOLING MASTER, gelegen rue du Vautour 45, à 1000 BRUXELL Bij beslissing van 29/11/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de registratie als(...) type registratie prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 21/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN HEES METALEN NV , gelegen Hoogstraat 60, te 2400 MOL, BELGIE geregistr(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001255289. Bij de beslissing van 21/01/2014 van (...)

document

type document prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014200762 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs (niveau A1) voor de Pensioendienst voor de overheidssector (ANG14142) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014200797 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van test manager (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG14148) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007007 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van kandidaat-beroepsofficieren van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 37 van 16 september 2013 : Landmacht De aangestelde onderluitenant van de 51**** promotie van een industriële **** **** De aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse van de 103de promotie van de hogere ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007015 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een lagere officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 47 van 26 september 2013 wordt in de categorie van de aanvullingsofficieren de onderluitenant J. Herrebosch op 27 juni 2013 benoemd in de graad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007021 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 152 van 21 december 2013, wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** de **** op 26 december 2013 benoemd in de graad van generaal-majoor van het vliegwezen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007019 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 149 van 21 december 2013, wordt generaal-majoor ****. **** op 26 december 2013 benoemd in de graad van luitenant-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007018 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 50 van 26 september 2013 : Landmacht In de categorie van de beroepsofficieren worden op 26 september 2013 benoemd in de graad van kapitein-**** **** het korps van de infanterie, kapiteins ****. ****, ****. ****, ****-****. ****, ****. ****, ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007023 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 151 van 21 december 2013, wordt generaal-majoor vlieger ****. Van de Voorde op 26 december 2013 benoemd in de graad van luitenant-generaal vlieger.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014007024 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming **** koninklijk besluit ****. 150 van 21 december 2013, wordt generaal-majoor ****. **** op 26 december 2013 benoemd in de graad van luitenant-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 wordt met ingang van 1 september 2013, mevrouw Dana VLAD in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A2 met rangin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014, dat uitwerking heeft met ingang v Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. PRADE, Amandine, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid van (...)

document

type document prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2013207235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 december 2013, dat in werking treedt de dag waarop h worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden : (...) type document prom. -- pub. 03/02/2014 numac 2014031084 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 16/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming VERBO, gelegen Boechoutselei 9, te 2640 MORTSEL, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registratie draagt Bij beslissing van 29/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming BT (...)
^