Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2014

Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013. Orde van Leopold II Het koninklijk besluit van 8 mei 2012 wordt ingetrokken wat de heer PEETERS, Johan, betreft. Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Grootoffi De heer PEETERS, Johan, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligh(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024025
pub.
06/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204568 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2012 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013011468 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten.

Orde van Leopold II Het koninklijk besluit van 8 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 18/05/2012 numac 2012022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten wordt ingetrokken wat de heer PEETERS, Johan, betreft.

Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : De heer PEETERS, Johan, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wonende te Erembodegem (Aalst).

Hij zal vanaf 8 april 2012 zijn rang in de Orde als houder van deze onderscheiding innemen.

^