Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 08 augustus 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2013000439
pub.
08/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/18/2013000439/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 93, § 1, derde lid, gewijzigd bij de wet van 20 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie;

Gelet op het protocol nr. 304/7 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 25 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 25 oktober 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 15 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 april 2013;

Gelet op advies 53.450/2 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk sluiten betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk, artikel 16, eerste lid;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt : « 6° de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;»; b) het lid wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende : « 7° een secretariaat.».

Art. 2.In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 3.In artikel 17 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 8° worden de woorden « de interne relaties en de psychosociale begeleiding » vervangen door de woorden « de inter- en intrapersoonlijke en sociale ondersteuning »;b) in de bepaling onder 11° worden de woorden « en van de dienst voor preventie en bescherming op het werk » opgeheven.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^