Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 oktober 2017
gepubliceerd op 25 oktober 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten inzake de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2017013277
pub.
25/10/2017
prom.
09/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/09/2017013277/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten inzake de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikel 32, 3° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten ("RPPol"), artikel VII.II.4, 3°, bekrachtigd bij de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 1 juli 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 25 januari 2017;

Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 8 februari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 21 februari 2017;

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 403/3 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 10 maart 2017;

Gelet op advies 61.882/2/V van de Raad van State, gegeven op 28 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat dit besluit, overeenkomstig artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is vrijgesteld van de regelgevingsimpactanalyse aangezien het gaat om bepalingen die betrekking hebben op de autoregulering van de federale overheid;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de Nederlandse tekst van de bepaling onder 3° wordt het woord "tests" vervangen door het woord "proeven";b) in de bepaling onder 3° worden de woorden "hoger officier" vervangen door het woord "hoofdcommissaris"; c) de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt : "9° "algemene directie": de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie bedoeld in artikel 93, § 1, 2°, van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : "3° het selectie- en opleidingsreglement, opgesteld door de directeur van de directie van het personeel van de federale politie of het door hem aangewezen personeelslid en goedgekeurd door het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie. Het selectie- en opleidingsreglement bepaalt : a) de nadere regels betreffende de organisatie van de verschillende proeven;b) de manier waarop de punten voor de verschillende proeven en subproeven worden toegekend alsook, in voorkomend geval, de weging van die proeven met het oog op het bepalen van de rangschikking; c) de organisatieprincipes van de stage."; b) het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin : "De kandidaten moeten hierin inzonderheid hun loopbaanevolutie vermelden.".

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.Om te worden toegelaten tot de promotieopleiding HCP moet de kandidaat : 1° ten minste zeven jaar kaderanciënniteit in het officierskader hebben;2° houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen, zoals opgenomen in de bijlage I van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, of geslaagd zijn voor de door het selectiebureau van de federale overheid SELOR georganiseerde examens voor overgang naar het niveau A in het federaal openbaar ambt of houder zijn van het diploma bedoeld in artikel 142sexies, vierde lid, van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, afgeleverd aan de laureaten van de basisopleiding van het officierskader of geslaagd zijn voor de in artikel 5/1 bedoelde aanvullende toelatingsproef;3° indien het een personeelslid van de federale politie betreft, ten minste gedurende zes maanden een betrekking van commissaris van politie binnen de lokale politie hebben uitgeoefend of, indien het een personeelslid van de lokale politie betreft, ten minste gedurende zes maanden een betrekking van commissaris van politie binnen de federale politie hebben uitgeoefend.Het volgen van de basisopleiding van het officierskader wordt niet beschouwd als de uitoefening van een betrekking van commissaris van politie; 4° geslaagd zijn in de kennisproef bedoeld in artikel 11;5° door de jury geschikt zijn bevonden op grond van : a) de kennisproef bedoeld in artikel 11;b) het onderzoek van de professionele vaardigheden bedoeld in artikel 16;c) het resultaat van de in artikel 16/1 bedoelde proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management van de kandidaat;d) het interview bedoeld in artikel 23. De in het eerste lid, 1°, 2°, en 3°, bedoelde voorwaarden, moeten vervuld zijn op de uiterste datum van indiening van de kandidaatstellingen. ".

Art. 4.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 5/1.Om te worden toegelaten tot de aanvullende toelatingsproef moet de kandidaat benoemd zijn in de graad van commissaris van politie.

De in het eerste lid bedoelde aanvullende toelatingsproef wordt door de directie van het personeel van de federale politie georganiseerd en beoogt de analytische, conceptuele en synthesevaardigheden van de kandidaten te beoordelen.

De aanvullende toelatingsproef bestaat uit twee delen : 1° een proef inzake de cognitieve vaardigheden;2° een syntheseoefening en een commentaarverhandeling. Enkel de kandidaten die ten minste 50 % voor de proef inzake de cognitieve vaardigheden hebben behaald, worden toegelaten tot het deel "syntheseoefening en commentaarverhandeling".

Onverminderd artikel 5, worden de kandidaten die ten minste 50 % voor het deel "syntheseoefening en commentaarverhandeling" hebben behaald, toegelaten tot de selectieprocedure bedoeld in de artikelen 9 en volgende.

De kandidaat die ten minste 50 % heeft behaald voor het deel "syntheseoefening en commentaarverhandeling" is definitief vrijgesteld van de aanvullende toelatingsproef.".

Art. 5.Artikel 6, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de woorden "van de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, 2° en 3° ".

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 5, eerste lid, 1° en 2° " vervangen door de woorden "artikel 5, eerste lid, 1°, 2° en 3° ".

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 10/1.Behoudens in geval van overmacht bevestigd door de jury, wordt de kandidaat die niet deelneemt aan een selectieproef geacht niet te zijn geslaagd.

De jury gaat na, in geval van een door haar bevestigde overmacht, of de aard van de betrokken proef toelaat om door de kandidaat op een latere datum te worden afgelegd. Indien dit niet het geval is, wordt de kandidaat geacht niet te zijn geslaagd.".

Art. 8.De artikelen 11 tot 15 van hetzelfde besluit worden vervangen door een afdeling 1bis die de artikelen 11 tot 13 bevat, luidende : "AFDELING 1bis - DE KENNISPROEF

Art. 11.De kandidaten die aan de in artikel 9 bedoelde voorwaarden voldoen, nemen deel aan een kennisproef waarvoor de te kennen materie door de algemene directie wordt bepaald en voorafgaand aan de kandidaten wordt meegedeeld.

De nationale politieacademie organiseert de kennisproef.

Art. 12.De kandidaat die ten minste 60% heeft behaald, is laureaat van de kennisproef.

Art. 13.De directeur van de directie van het personeel van de federale politie of het door hem aangewezen personeelslid bezorgt de resultaten van de kennisproef aan de voorzitter van de jury en brengt de kandidaten, elk wat hun resultaten betreft, ervan op de hoogte.".

Art. 9.In hoofdstuk V, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt een artikel 16/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 16/1.De directie van het personeel van de federale politie staat in voor de organisatie van de proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management.".

Art. 10.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 17.Een commissie meet het potentieel van de kandidaat om de functie van hoofdcommissaris uit te oefenen ten aanzien van de in bijlage 3 vastgestelde competenties.".

Art. 11.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 18.De in artikel 17 bedoelde commissie wordt als volgt samengesteld : 1° de directeur van de directie van het personeel van de federale politie of zijn door hem aangewezen plaatsvervanger van de federale politie, voorzitter;2° ten minste twee bijzitters. De directeur van de directie van het personeel van de federale politie wijst de bijzitters aan onder de leden van het operationeel kader van de politiediensten die bekleed zijn met de graad van hoofdcommissaris van politie en die de opleiding van bijzitter hebben gevolgd. Hij wijst een gelijk aantal bijzitters van de federale politie en van de lokale politie aan.".

Art. 12.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 19.De laureaten bedoeld in artikel 12 nemen deel aan de proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management.

Het resultaat van die proeven wordt opgenomen in een gemotiveerd verslag.".

Art. 13.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden "het advies" vervangen door de woorden "het gemotiveerde verslag".

Art. 15.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 22.De kandidaat die, bij een vorige selectieprocedure, deelgenomen heeft aan de proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management kan het resultaat van die proeven behouden in het raam van de twee bevorderingscycli tot de graad van HCP die volgen op die deelname.

De kandidaat die opnieuw deelneemt aan de proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management, behoudt, in afwijking van het eerste lid, zijn voorafgaand behaalde resultaat niet. De jury houdt in het raam van artikel 25 rekening met het resultaat behaald bij zijn nieuwe deelname aan de proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management.".

Art. 16.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 23.De jury nodigt de kandidaat uit voor een interview gedurende hetwelk ze de elementen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 5°, a) tot en met c) beoordeelt.

Zij roept de kandidaat op om voor haar te verschijnen op de dag en de plaats die zij bepaalt.".

Art. 17.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 18.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 25.De jury stelt een rangschikking op, op basis van de door de kandidaten behaalde resultaten op de in artikel 5, eerste lid, 5°, bedoelde proeven.

De algemene directie bezorgt haar daartoe de nodige dossiers van kandidaatstellingen.

De jury gaat, in dalende orde van rangschikking en tot wanneer voldaan is aan de in artikel 3 bedoelde behoeften, na of de kandidaten geschikt zijn op basis van de resultaten voor de proeven bedoeld in artikel 5, eerste lid, 5°.

Indien hun resultaten gelijkwaardig zijn, worden de kandidaten overeenkomstig de artikelen II.I.7 en II.I.8 RPPol gerangschikt.

De jury verklaart of de kandidaat geschikt of ongeschikt is. De ongeschikt verklaarde kandidaat wordt niet toegelaten tot de promotieopleiding HCP.".

Art. 19.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het artikel wordt aangevuld met de woorden ", waaraan de resultaten van de in artikel 5, eerste lid, 5°, bedoelde proeven worden gevoegd"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "De voorzitter van de jury bezorgt de in het eerste lid bedoelde resultaten van de laureaten aan de directeur van de nationale politieacademie.".

Art. 20.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 21.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :a) a) in het eerste lid, worden de woorden "nationale school voor officieren" vervangen door de woorden "nationale politieacademie"; b) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "De opleiding omvat een groepswerk met een totale duur van maximum 76 uur.".

Art. 22.Artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling sluiten, wordt opgeheven.

Art. 23.In artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "aan de nationale school voor officieren." vervangen door de woorden "aan de directeur van de nationale politieacademie. Die beoordeelt, op basis van dit verslag, in welke mate gedurende de stage rekening werd gehouden met de resultaten van de in artikel 5, eerste lid, 5°, bedoelde proeven.".

Art. 24.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de woorden "de nationale school voor officieren is verantwoordelijk" vervangen door de woorden "de nationale politieacademie staat in".

Art. 25.In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "voor de jury" opgeheven;b) in het eerste lid, 2°, worden de woorden "afgelegd voor de jury," ingevoegd tussen de woorden "een mondelinge proef" en de woorden "bestaande uit"; c) in het eerste lid, 2°, wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt : "b) bijkomende vragen betreffende de materie opgenomen in het opleidingsprogramma, betreffende het activiteitenverslag en het stageverslag evenals betreffende het verloop van de stage.".

Art. 26.In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de woorden "De jury bepaalt de tijd waarover alle cursisten beschikken" vervangen door de woorden "De jury bepaalt, binnen de door het selectie- en opleidingsreglement voorziene beperkingen, de tijd waarover elke cursist beschikt.".

Art. 27.Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 37.De nationale politieacademie staat in voor de voorbereiding van de vragen van de schriftelijke proef. Zij stelt de vragen aan de voorzitter van de jury voor.

De voorzitter van de jury bekrachtigt de voorgestelde vragen.

De nationale politieacademie staat in voor de organisatie en de verbetering van de schriftelijke proef. Zij bezorgt de resultaten van deze proef evenals de in artikel 33 bedoelde evaluaties aan de voorzitter van de jury.".

Art. 28.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 38.Behoudens in geval van overmacht bevestigd door de jury, wordt de cursist die niet deelneemt aan het examen geacht niet te zijn geslaagd.

In geval van een door de jury bevestigde overmacht, wordt het examen ambtshalve uitgesteld. De cursist wordt hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.".

Art. 29.In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "en op een raadpleging van het persoonlijk dossier van de cursist door de jury voorafgaand aan de deliberatie."; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Om te slagen moeten de cursisten ten minste 50% behalen voor het totaal van de proeven van het in artikel 35 bedoelde examen.".

Art. 30.Artikel 42 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 31.In de bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "de nationale school voor officieren" vervangen door de woorden "de nationale politieacademie".

Art. 32.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 33.De kandidaten die laureaat zijn van de aanvullende toelatingsproef bedoeld in artikel 42 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie zoals dat van toepassing was vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden beschouwd als geslaagd in de in artikel 5/1 van hetzelfde besluit bedoelde aanvullende toelatingsproef.

Art. 34.De in artikel 22 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie voorziene vrijstelling is enkel van toepassing op de kandidaten die na de inwerkingtreding van dit besluit deelnemen aan de proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management.

Art. 35.Artikel 5, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie, is niet van toepassing op de selectieproeven voor de toelating tot de promotieopleiding HCP waarvoor de uiterste datum van indiening van de kandidaatstellingen is bepaald vóór 1 januari 2023.

Art. 36.In afwijking van artikel VI.II.84, eerste lid, RPPol, wordt het personeelslid dat, op de uiterste datum van indiening van de kandidaatstellingen, reeds ten minste drie jaar aangesteld is in het hoger ambt van hoofdcommissaris en dat geen laatste evaluatie met de eindvermelding "onvoldoende" heeft, op zijn verzoek vrijgesteld van de kennisproef. Voor dat personeelslid maakt de kennisproef dan ook geen deel uit van de in artikel 5, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie bedoelde proeven.

Op zijn verzoek, kan de in het eerste lid bedoelde kandidaat toch deelnemen aan de kennisproef. In dat geval, maakt die proef wel deel uit van de in artikel 5, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie bedoelde proeven.

Dit artikel treedt buiten werking op 1 januari 2023.

Art. 37.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot wijziging van verschillende teksten inzake de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

COMPETENTIEMODEL

MANAGEN VAN INFORMATIE

Organisatie-inzicht

Een brede kijk over de diverse functies/entiteiten heen ontwikkelen en de implicaties van de genomen beslissingen op andere domeinen juist inschatten. Met het oog op het optimaliseren van processen de interne organisatieparameters bepalen in functie van de visie en de strategie.

Conceptualiseren

Conceptualiseren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen. Uit deze abstracte concepten concrete aanbevelingen en werkbare oplossingen afleiden.

MANAGEN VAN TAKEN

Managen van de organisatie

De procedures en de structuur over verschillende entiteiten/functies heen ontwikkelen en implementeren. In functie van de omstandigheden de nodige veranderingen introduceren en begeleiden, de budgetten opvolgen en beheren.

Beheren

Doeltreffend mensen, middelen, budgetten en tijd inschatten, beheren, met regelmaat opvolgen en bijsturen in functie van de te bereiken doelstellingen.

Organiseren

De beleidslijnen vertalen in concreet meetbare doelstellingen.

Uitwerken van overzichtelijke plannen, de vereiste middelen correct inzetten en de nodige acties ondernemen om mogelijke toekomstige hindernissen te nemen.

MANAGEN VAN MENSEN

Inspireren

Anderen op lange termijn inspireren door een voorbeeld binnen de organisatie te zijn. De visie en waarden van de entiteit en de organisatie verspreiden en uitdragen.

Teams aansturen

(Multidisciplinaire) teams aansturen in de richting van de organisatiedoelstellingen, door de groepsactiviteiten te coördineren en door de competenties van mensen correct en objectief in te schatten en in te zetten.

MANAGEN VAN INTERPERSOONLIJKE RELATIES

Relaties leggen

Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, op hetzelfde niveau en doorheen de verschillende organisatieniveaus en met mensen uit verschillende culturen. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Beïnvloeden

Een vooropgesteld doel bereiken door een positieve indruk te maken, door ideeën te doen aanvaarden, door overtuigende argumenten te gebruiken, door een "win-win" situatie te realiseren. Inspelen op het publiek door zijn eigen communicatiestijl aan te passen.

MANAGEN VAN ZICHZELF

Organisatiebetrokkenheid

Zich persoonlijk verantwoordelijk weten voor de verwachte resultaten en daarvoor de eindverantwoordelijkheid aanvaarden. Op de hoogte blijven van het vakgebied waarbinnen de organisatie actief is. De organisatiestructuur, -politiek en -doelstellingen ontwikkelen en in stand houden.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 9 oktober 2017 tot wijziging van verschillende teksten inzake de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS

^