Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 08 augustus 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2013000395
pub.
08/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/18/2013000395/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikel 32, 3° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie;

Gelet op de protocollen van onderhandelingen nr. 296/5 en nr. 297/5 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op respectievelijk 25 april 2012 en 24 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 3 april 2012;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg aan is voorbijgegaan;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 31 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 14 december 2012;

Gelet op het advies 53.178/2 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de invoering door dit besluit van een tweede zittijd op het einde van de opleiding tot bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie (HCP). Dat de personeelsleden die aan de vorige sessie van die promotieopleiding HCP hebben deelgenomen evenwel geen tweede zittijd hebben genoten. Dat die personeelsleden derhalve, om de gelijkheid tussen alle deelnemers aan de promotieopleiding HCP te waarborgen, zullen worden toegelaten tot de tweede zittijd van de promotieopleiding HCP sessie 2011-2012;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie sluiten tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 7° wordt het woord « stages » vervangen door de woorden « een stage »;b) de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt : « 9° algemene directie » : de algemene directie van de ondersteuning en het beheer, bedoeld in artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie;».

Art. 2.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.De opleiding omvat eveneens één stage met een minimumduur van 100 uren in ofwel de federale politie, ofwel de lokale politie, ofwel een privéonderneming of een overheidsinstelling. ».

Art. 3.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden « de stages » vervangen door de woorden « de stage ».

Art. 4.In de artikelen 32 en 33 van hetzelfde besluit worden de woorden « Voor elk van de drie stages » telkens vervangen door de woorden « Op het einde van de stage ».

Art. 5.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 2°, b), worden de woorden « de activiteiten- en stageverslagen » vervangen door de woorden « het activiteitenverslag en het stageverslag »;b) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : « Het examen bestaat uit twee zittijden.Deelneming aan de eerste zittijd is verplicht. ».

Art. 6.In artikel 39, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de activiteiten- en stageverslagen » vervangen door de woorden « het activiteitenverslag en het stageverslag ».

Art. 7.In artikel 41 van hetzelfde besluit worden de woorden « De algemene inspectie » vervangen door de woorden « De directeur-generaal van de algemene directie ». HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 8.De personeelsleden die hebben deelgenomen aan de promotieopleiding HCP - sessie 2007-2008, en waarvoor de jury heeft beslist dat ze niet geslaagd zijn, worden toegelaten tot een nieuwe examen- zittijd.

De leerstof van die tweede zittijd is de leerstof die het voorwerp uitmaakte van de promotieopleiding HCP - sessie 2007-2008.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2012.

Art. 10.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^