Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2012
gepubliceerd op 18 mei 2012

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2012

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022211
pub.
18/05/2012
prom.
08/05/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2012. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2012


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 15;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2012;

Overwegende dat de VZW « INTERMISSIONS » sedert 2007 operationeel is inzake bemiddeling en gezinnen in crisissituatie bijstaat in de gerechtelijke arrondissementen van Hoei, Luik en Verviers.

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 20.000 EUR, aan te rekenen op het krediet ingeschreven in artikel 57.23.33.00.01 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, begrotingsjaar 2011, wordt toegekend aan de VZW INTERMISSIONS, 4052 Beaufays, rekeningnummer 363-0137252-37, voor de periode van 1 mei 2012 tot 31 oktober 2012.

Deze toelage dient voor het dekken van werkings- en personeelskosten met betrekking tot de « oprichting van een dienst voor familiale bemiddeling binnen verschillende gerechtelijke arrondissementen ».

Het personeel bestaat uit : - 1 bemiddelaar-coördinator - 1 familiaal bemiddelaar De doelstellingen van het project : - de gezinnen in staat stellen spontaan een beroep te kunnen doen op de bemiddeling, zonder financiële en sociale druk; - de bemiddeling op « het juiste moment » laten gebeuren, dankzij de integratie van de bemiddeling in de gerechtelijke processen; - het geven van inleidingspistes, op een concrete basis en op pertinente wijze, voor de bemiddeling in alle gerechtelijke arrondissementen van België.

Iedere drager in het kader van dit project moet het federaal logo en de volgende vermelding hebben : « met de steun van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap ».

Art. 2.De toelage zal worden uitbetaald in twee schijven, als volgt opgesplitst : - een eerste schijf van 15.000 EUR zal worden uitbetaald na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van 5.000 EUR zal worden uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de verantwoordingsstukken.

Het eindrapport en de verantwoordingsstukken zullen in tweevoud worden overgemaakt aan het Kabinet van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel, uiterlijk op 31 januari 2013.

Art. 3.Alle facturen en onkostennota's zullen gedateerd en voor waar en oprecht verklaard worden door de directeur van de VZW INTERMISSIONS.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2012.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Gezinsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Gezinnen, Ph. COURARD

^