Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2012
gepubliceerd op 30 mei 2012

Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022146
pub.
30/05/2012
prom.
08/05/2012
ELI
eli/besluit/2012/05/08/2012022146/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 14ter, derde lid, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 8 december 2010 en 27 april 2011;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 13 december 2010 en 2 mei 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 augustus 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 november 2011;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist.

Gelet op het advies 50.646/2 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 20/03/2007 numac 2007022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, worden als volgt aangevuld : « Dat persoonlijk aandeel wordt voor de verstrekkingen 702553-702564, 702870-702881, 702575-702586 en 702892-702903 opgenomen in artikel 35, § 1, van de voornoemde bijlage, vastgesteld op 25 pct van de prijs zoals die is vastgesteld bij toepassing van artikel 44, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Mevr. L. ONKELINX

^