Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 21 augustus 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024289
pub.
21/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/18/2013024289/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 en 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.55.5;

Overwegende dat de actie van de provincie betreffende het duurzame beheer van de kustzone een interface vormt tussen een zeker aantal actoren aan de Belgische kust om de coördinatie betreffende de thematiek van het geïntegreerd beheer van de kustgebieden te vergemakkelijken;

Overwegende dat dit een zeker aantal acties tot promotie en sensibilisatie opzet aangaande het geïntegreerd beheer van de kustgebieden gericht naar een breed publiek;

Overwegende dat sommige van deze acties dezelfde richting uitgaan als deze opgenomen in de Aanbeveling 2002/413/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juli 2013;

Op de voordracht van de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro (twintigduizend euro), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.43.52.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt verleend aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014, voor activiteiten van gemeenschappelijk belang betreffende de interface land-zee.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 091-0005483-80 van de « provincie West Vlaanderen - Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer », met zetel te 8000 Brugge, Koning Leopold III-laan 41. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde activiteiten, alsmede van een activiteitenrapport.

Art. 3.§ 1. De vorderingen voor uitbetaling van de toelage vergezeld van de bewijsstukken, worden ten laatste op 30 november 2014 in drie exemplaren ingediend bij het directoraat-generaal Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10 te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht: « Voor waar en echt verklaard voor de som in euro van . . . . . (in cijfers) . . . . . (in letters) ».

Art. 4.De minister bevoegd voor de wetgeving inzake marien milieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Noordzee, J. VANDE LANOTTE

^