Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2014

Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Maufroid, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ha Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 18(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014203443
pub.
04/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en die een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende hebben type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 15/04/2014 numac 2013012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van bepaalde voordelen van het bediendestatuut aan de arbeiders sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Maufroid, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » sluiten, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Glibert, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Beaumont.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedures inzake bescherming van de mededinging type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dumont, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Glibert, B., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Beaumont; - is de heer Rousseaux, N., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Charleroi (grondgebied van het eerste kanton); - is Mevr. Maufroid, A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^