Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG type wet prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2012200246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2012200857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel in de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007182 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht en hun medische geschiktheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013007180 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 9532 van 21 mei 2013, wordt kapitein-commandant M. Leemans van het korps van de artillerie op pensioen gesteld op 1 mei 2013 in toepassing van d type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 6 van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid gevoegd als bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010 tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009 betreffende het brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende het sectoraal barema type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de instelling van het "Fonds voor de tweede pijler voor het hotelbedrijf"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 20 augustus 2013 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Limburg, van 12 juli 2013, houd type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007183 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013035756 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013003265 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren Het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggin Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahand(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204755 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 224.262 van 4 juli 2013 in zake Marianne de Moffarts tegen de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 jul « Schendt artikel 19quater van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommi(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204758 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 juni 2013 in zake het openbaar ministerie tegen D.D. en anderen, met als burgerlijke partijen de bvba « Vuylsteke » en anderen en de Belgische Staa « Schendt artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek het gelijkheidsbeginsel verankerd in artik(...)

decreet

type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie en de gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 oktober 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013018383 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Luc VAN DEN STEEN, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal LAHOUSSE, advocaat, met kantoor te 2800 Mech(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013018385 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Waalse Gewest heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het politiebesluit van 27(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013018384 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heren Jean DEQUENNE en Philippe TILMANT hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013027182 bron waalse overheidsdienst Windmolenparken van Wallonië in kaart. - Bericht van onderzoek Bij beslissing van 11 juli 2013 heeft de Waalse Regering de positieve overzichtskaart met het huidige referentiekader voorlopig aangenomen, waaraan een minimumproductie per lot gekop Door die beslissing wordt de beslissing van 21 februari 2013 gewijzigd ten gevolge van het milieuef(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204436 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 juli 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2013, is beroep tot gedeelteli Die zaak is ingeschreven onder nummer 5690 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204440 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 juni 2013 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid respectievelijk tegen Stefan Poppe en tegen Isabel Van Osselaer, handelend in haar hoedanig « Op grond van het thans van kracht zijnde art. 265, par. 2 W. Venn. kunnen de zaakvoerders, geweze(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204757 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 juni 2013 in zake Renee Nieuwenhuyse tegen de nv « Axa Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 juni 2013, heeft « 1° Schendt artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, in de interpret(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204761 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 juni 2013 in zake de nv « Lepaco » en de nv « Coenen Holding » tegen de nv « Jadir », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « 1. Schendt art. 14 Handelshuurwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204804 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 juni 2013 in zake de nv « Indulease » tegen de Belgische Staat, en N.C. tegen B.A. (verwerende partij in (...) « Schenden artikel 43bis van het Strafwetboek en de Drugswet artikel 10 en 11 van de Grondwet waar (...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204822 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juli 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juli 2013, heeft Philippe Nameche Die zaak is ingeschreven onder nummer 5699 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 2 mei 2013 wordt het ministerieel besluit Dit besluit treedt in werking vanaf 31 maart 2013. type vergunning prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 11 juli 2013 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleidin(...) type vergunning prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 16 juli 2013, wordt de vergunning voor het ex Bij ministerieel besluit van 16 juli 2013, wordt de vernieuwing van de vergunning voor het expl(...) type vergunning prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 19 maart 2013 wordt het besluit van 12 juli 2012 tot verni Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...) type vergunning prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 10 juni 2013, wordt de vergunning voor het exploiteren v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 24 juli 2013 wordt het besluit van 29 septem Bij ministerieel besluit van 29 juli 2013 wordt het besluit van 28 mei 2009 tot vergunning, voo(...)

document

type document prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013011443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0023 : Koninklijke Belgische Touring Club VZW/Autoveiligheid NV en Bureau voor Technische Controle NV Op 30 augustus 2 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sectoren van de pechverhelping, reisbi(...) type document prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013204923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen goedkeuring voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13105) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2013 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heer René LUYCKX, Alsemberg. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij Leopoldsorde Ridder De heren : DE CNUDDE Philip, Berlare; GILLIOT Bernard, Lasne; KE(...)

document

type document prom. -- pub. 05/09/2013 numac 2013000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Europees Terugkeerfonds Jaarprogramma 2013 1. INTRODUCTIE Het Europees Terugkeerfonds is, naast het Europees Vluchtelingenfonds, het Buitengrenzenfonds en het Integratiefonds, één van de vier solidariteit Het Europees Terugkeerfonds loopt van 2008 tot 2013. Doelstelling van het fonds is de lidstaten (...)
^