Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 april 1999
gepubliceerd op 30 juni 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1999002060
pub.
30/06/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/besluit/1999/04/30/1999002060/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de herstelwet van 31 juli 1984, inzonderheid op artikel 16, § 4, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, laatst gewijzigd op 7 december 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, laatst gewijzigd op 10 april 1995;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juni 1998;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 10 juni 1998;

Gelet op het protocol nr. 302 van 10 augustus 1998 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 27 november 1998 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 11 februari 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

Artikel 1.Hoofdstuk XI van titel III van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, opgeheven bij het koninklijk besluit van 17 maart 1995, wordt hersteld in de volgende lezing : « HOOFDSTUK XI. Invoering van de gemene graden van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij sommige instellingen van openbaar nut. ».

Art. 2.Artikel 39 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 17 maart 1995, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 39.§ 1. De leidende en de adjunct-leidende ambtenaren van de in § 2 bedoelde instellingen van openbaar nut zijn onderscheidenlijk titularis van de gemene graad van administrateur-generaal (rang 16) en adjunct-administrateur-generaal (rang 16). § 2. Dit artikel is van toepassing op de volgende instellingen van openbaar nut : - het Belgisch instituut voor normalisatie; - het Belgisch interventie- en restitutiebureau; - de Centrale dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap; - de Controledienst voor de verzekeringen; - de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; - de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid; - het Fonds voor arbeidsongevallen; - het Fonds voor beroepsziekten; - de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen; - de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid; - het Nationaal geografisch instituut; - het Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers; - het Paleis voor schone kunsten; - de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; - de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie; - de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers; - de Rijksdienst voor pensioenen; - de Rijksdienst voor sociale zekerheid; - de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; - het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen : - het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. ».

Art. 3.In titel III van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk XIbis ingevoegd, luidende : « HOOFDSTUK XIbis. Oprichting van de bijzondere graad van administrateur bij sommige instellingen van openbaar nut ».

Art. 4.In titel III, hoofdstuk XIbis, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 39bis ingevoegd, luidende : «

Artikel 39bis.De bijzondere graad van administrateur, ingedeeld in rang 15, kan worden opgericht bij de in artikel 39, § 2, bedoelde instellingen van openbaar nut. ». HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

Art. 5.In hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, wordt een afdeling IVbis ingevoegd, luidende : « Afdeling IVbis. Weddeschaal verbonden aan de bijzondere graad van administrateur, ingedeeld in rang 15 ».

Art. 6.In hoofdstuk III, afdeling IVbis, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 12bis ingevoegd, luidende : «

Artikel 12bis.Aan de graad van administrateur, ingedeeld in rang 15 en opgericht overeenkomstig artikel 39bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, wordt de hiernavermelde bijzondere weddeschaal verbonden : 1 843 916 - 2 431 635 11 x 2 x 53 429 Kl. 24 j. - N. 1 - G.B ». HOOFDSTUK III. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 7.§ 1. De titularissen aangewezen of benoemd in de hoedanigheid van leidend ambtenaar bij de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, en die in dienst zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden ambtshalve benoemd tot de graad van administrateur-generaal, ingedeeld in rang 16. § 2. De titularissen aangewezen of benoemd in de hoedanigheid van adjunct-leidend ambtenaar bij de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, en die in dienst zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden ambtshalve benoemd tot de graad van adjunct-administrateur-generaal, ingedeeld in rang 16. § 3. De titularissen van de graad van directeur-generaal (rang 16) bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, in dienst op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden ambtshalve benoemd tot de graad van administrateur ingedeeld in rang 15.

Art. 8.§ 1. De overeenkomstig artikel 7 benoemde ambtenaren behouden in hun nieuwe graad, de graadanciënniteit welke verkregen was in de graad waarvan ze titularis waren. § 2. De overeenkomstig artikel 7 benoemde ambtenaren behouden in hun nieuwe weddeschaal de weddeanciënniteit die ze hadden verkregen in hun vorige weddeschaal.

Art. 9.De artikelen 7 en 8 zijn niet van toepassing op de titularissen van de graad van directeur-generaal (rang 16) en van geneesheer-directeur-generaal (rang 16) en van geneesheer-directeur-generaal (rang 16) bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die de titel van leidend ambtenaar voeren.

Art. 10.§ 1. In alle verordeningsbepalingen die in het bijzonder het statuut regelen van het personeel van de instellingen bedoeld bij artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, worden de vermeldingen van de graden opgenomen in de linkerkolom geschrapt en, in voorkomend geval, vervangen door de vermeldingen van de graden opgenomen in de rechterkolom : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. Dit artikel geldt niet, voor wat de vermelding van de graad van directeur-generaal betreft, voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op een datum vastgesteld door de Koning.

Art. 12.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT

^