Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 december 2016
gepubliceerd op 23 december 2016

Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007495
pub.
23/12/2016
prom.
08/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis


De Minister van Defensie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan de leden van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013000093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten sluiten tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Overwegende dat de continuïteit van de openbare dienst noopt dat in afwezigheid van een zetelende algemeen directeur en adjunct, de administratieve taken met betrekking tot de personeelsleden van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis dienen uitgevoerd te worden, Besluit :

Artikel 1.In afwezigheid van de invulling van de functie van algemeen directeur en zijn adjunct, is Mevrouw Christine VAN EVERBROECK, wetenschappelijk personeelslid SW2 van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, aangewezen om de uitvoering of de toepassing te verzekeren van de volgende bepalingen voor de personeelsleden van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis: 1° Het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;2° Het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de leden van het rijkspersoneel;3° Het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat;4° Het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen;5° Het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;6° Het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013000093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten sluiten tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten;7° Het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;8° de taken die onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke van het personeelsbeleid vallen.

Art. 2.Het hogervermelde personeelslid is aangewezen om de arbeidsovereenkomsten voor contractuele personeelsleden van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis te ondertekenen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 8 december 2016.

Steven VANDEPUT

^