Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet betreffende het vervoer van zaken over de weg type wet prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999015150 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag nopens de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet, ondertekend te 's-Gravenhage op 15 juni 1955. - Opzegging door België « België heeft het Verdrag nopens de op de internationale koop van roerende(...) _______ Nota (1) Zie het Belgisch Staatsblad nr. 189 van 29 september 1964. type wet prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999021330 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten in de telecommunicatiesector. - Toepassing van de artikelen 35 en 56 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 1. Artikel 35 va Artikel 56 betreft de opdrachten van de privaatrechtelijke personen die bijzondere of uitsluitende (...) type wet prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999041306 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van Index A (schatkistcertif. 12 maand) : 2,601 Index B (lineaire obligaties 2 jaar) : 2,809 In(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999053787 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** **** ****, **** **** **** ****, **** van ****, ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999000527 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002083 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de directiepremie die wordt toegekend aan de ambtenaren die belast zijn met het beheer van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002093 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot organisatie van de benoeming, de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002095 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002094 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de directiepremie die wordt toegekend aan de ambtenaren die belast zijn met het beheer van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002096 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002097 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot organisatie van de benoeming , de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van sommige overheidsdiensten van toepassing is op bepaalde instellingen van openbaar nut en op de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002098 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende oprichting van de Hoge Raad van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002102 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het opleidingsprogramma voor het directiebrevet type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009744 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009748 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot toekenning van bepaalde toelagen aan sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009745 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de loopbaan en het geldelijk statuut van de personeelsleden van de Dienst veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009747 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van sommige geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009746 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van sommige administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009749 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999009770 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 1999, dat in werking treedt met ingang van 31 maart 1999, is Mevr. Belvaux, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak op pensioen. type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015137 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015136 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende het organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015140 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999016154 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de premie voor het vervroegd op de markt brengen van kalveren type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999016213 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 wordt de heer Branders, Vincent, adjunct-adviseur bevorderd op het Frans taalkader tot de graad van adviseur (rang 13) bij het Secretariaat-generaal van het Ministerie (...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999021313 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van de structuur van de wetenschappelijke inrichtingen afhangend van het Bestuur van het Wetenschappelijk Onderzoek bij het Ministerie van Nationale opvoeding en Cultuur type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999021314 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022386 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nieuwe enige bedragen van de renten voor gedeporteerden, werkweigeraars en zeevissers type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022460 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen, inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022461 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 27/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022548 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022578 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de studentenarbeid betreft, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022551 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling voor het jaar 1998 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten meedelen en tot vaststelling voor het jaar 1998 en 1999 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de invoering van de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999040403 bron ministerie van financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 31 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999000529 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot verdeling in weddeschalen van de betrekkingen van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vastgesteld bij het koninklijk besluit van 2 juni 1999 type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009750 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012513 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999015135 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Bevorderingen door verhoging in weddeschaal Bij ministeriële besluiten van 30 april 1999 worden : Mevr. Rose-Marie Servotte, echtg. Beckers, de heer Guy Delhaute, adviseurs van de Franse taalrol, en De here Geert De Proost, Emiel Elen, Hugo Weets, adviseurs van de Nederlandse taalrol, bevorderd (...) type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015138 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035750 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking

decreet

type decreet prom. 06/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027512 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische instellingen type decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035578 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaams Gewest type decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035596 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, wat het administratief toezicht op de binnengemeentelijke territoriale organen betreft type decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035609 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035744 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035778 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijzigingen van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035802 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035807 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 houdende regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035806 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035808 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035817 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027502 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999027510 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées »

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999031299 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende sluiting van de gewone zitting 1998-1999 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999031300 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van het reglement inzake de tuchtstraffen voor de leerlingen van het gewoon en bijzonder basis- en secundair onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie dat wordt georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999031306 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het reglement tot vaststelling van de procedure betreffende de voorlopige toelating voor de werking, de erkenning, de weigering van de erkenning, de intrekking van de erkenning en de sluiting van de inrichtingen bedoeld in artikel 1 van het decreet van 10 mei 1984 betreffende de rustoorden voor bejaarden en tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van het princiepsakkoord bedoeld in artikel 2bis van het decreet van 10 mei 1984 betreffende de rustoorden voor bejaarden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999009759 bron ministerie van justitie Gerechtelijke diensten. - Adreswijziging De diensten van de griffie van de Politierechtbank Brussel zullen worden overgebracht en geopend voor het publiek vanaf 9 juli 1999 in hun nieuwe lokalen, Regentschapstraat 63, te 1000 Brussel. De zi (Tel. Strafrechtelijke griffie : 02/519 87 42 - Tel. burgerlijke griffie : 02/519 87 67 - fax : 02/(...)

erratum

type erratum prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

document

type document prom. 12/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende oprichting van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035595 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de voorwaarden en de wijze van oprichting van binnengemeentelijke territoriale organen

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999040306 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 1999, 103,65 punten bedraagt, tegenover 103,86 punten in mei 1999, hetgee Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999003320 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Benoemingen. - Aanduiding. - Terbeschikkingstelling Bij koninklijk besluit van 10 januari 1999 worden de hiernavermelde ambtenaren benoemd tot de graad van g Deschuyffeleer, A.A., directeur bij een fiscaal bestuur bij de gewestelijke directie van de BTW te (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999009769 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 3. De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechters zal de rechtbank van eerste aanleg zijn : - te Luik : 2; - t - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zomergem : 1. De kandidaturen voo(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999009713 bron ministerie van justitie Aanwervingen bij **** **** **** politiedienst , gevestigd te **** ****, organiseert op regelmatige tijdstippen aanwervingen binnen de **** van de **** ****, onder de vorm van contracten voor bepaalde duur. De meerderheid ****(...) Informatie over deze aanwervingen wordt verspreid : ****) in het **** van de **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999009777 bron ministerie van justitie **** der Magistraten **** van de rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het **** examen : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****; 3. ****, ****; 4. ****, ****; 5. ****, ****; 6. De(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/1999 numac 1999003369 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Publicaties en formulieren. - Jaar 1999 De Administratie der directe belastingen biedt het programma voor de berekening van de personenbelasting voor het aanslagjaar 1999, inkomsten van 1998, te koop aan.
^