Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 30 december 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2013002075
pub.
30/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/21/2013002075/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest sluiten betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest;

Overwegende het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap, gegeven op 15 april 2013;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 7 juni 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 21 juni 2013;

Gelet op het protocol nr. 686 van 15 oktober 2013 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op adviezen 53.787/2/V en 54.381/2 van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2013 en op 25 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken, van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

Artikel 1.In artikel 28sexies, § 3, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel worden de woorden ", naargelang van het geval, op voorstel van de interdepartementale stagecommissie of van de stagecommissie" vervangen door de woorden "op voorstel van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de federale overheidsdiensten en voor het Ministerie van Landsverdediging".

Art. 2.In de artikelen 30, § 2, 32, 33, § 1, 33bis, § 3, 36, 37, § 1 en 48quinquies van hetzelfde besluit worden de woorden "interdepartementale stagecommissie" en "stagecommissie" telkens vervangen door de woorden "interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de federale overheidsdiensten en voor het Ministerie van Landsverdediging".

Art. 3.De artikelen 30, § 3 en 34, § 2, van hetzelfde besluit worden aangevuld met een lid, luidende : "Onverminderd artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen, wordt de stage voltijds verricht. Op vraag van de betrokken stagiair kan ze halftijds of voor vier vijfden plaatsvinden wanneer de betrokken stagiair een persoon met een handicap is zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage. In dat geval wordt de stageduur op evenredige wijze verlengd.".

Art. 4.In artikel 31 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 5.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "of indien de stagiair niet voldoet aan de verplichtingen bedoeld in artikel 31, § 2" opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden van 5° "aan de voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "aan de minister onder wie de stagiair ressorteert"; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een 6°, luidende : "6° stelt zij aan de voorzitter van het directiecomité voor dat de stagiair het voorwerp van een verandering van aanwijzing binnen zijn federale overheidsdienst zou uitmaken.".

Art. 6.In artikel 33bis van hetzelfde besluit worden de paragrafen 1 en 2 opgeheven.

Art. 7.In artikel 34 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidende : " § 1bis. Op zijn schriftelijk verzoek of op een met redenen omkleed voorstel van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de federale overheidsdiensten en voor het Ministerie van Landsverdediging, kan de stagiair gedurende de stage benoemd worden bij een andere federale overheidsdienst, voor zover enerzijds de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst waar de stagiair bij het begin van zijn stage benoemd is of diens gemachtigde en anderzijds de voorzitter van het directiecomité van de andere federale overheidsdienst of zijn gemachtigde hun toestemming hebben gegeven.".

Art. 8.In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden van 3° "aan de tot benoemen bevoegde overheid voor" vervangen door de woorden "aan de voorzitter van het directiecomité voor";2° in paragraaf 2 worden de woorden van 4° "of van benoeming" geschrapt; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een 5°, luidende : "5° stelt zij de benoeming van de stagiair in een andere federale overheidsdienst voor overeenkomstig artikel 34, § 1bis;"; 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een 6°, luidende : "6° stelt zij de benoeming van de stagiair als rijksambtenaar voor, overeenkomstig artikel 37.".

Art. 9.In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de paragrafen 1 en 2 opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

Art. 10.In artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : " § 6.Artikel 28sexies, § 3, moet als volgt gelezen worden : " § 3. De afdanking wordt uitgesproken door de benoemende overheid op voorstel van de bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie.

Onder "bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie" wordt verstaan : 1° voor de openbare instellingen van sociale zekerheid de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de openbare instellingen van sociale zekerheid; 2° voor de instellingen van openbaar nut de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de instellingen van openbaar nut.""; 2° paragraaf 7 wordt vervangen als volgt : " § 7.De artikelen 34 tot 39 zijn niet van toepassing op de ambtenaren van de instellingen."; 3° paragraaf 8 wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.In de artikelen 30, 32 en 33bis, § 3 van hetzelfde besluit moeten de woorden "de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de federale overheidsdiensten en voor het Ministerie van Landsverdediging" gelezen worden als "de bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie."; 2° in paragraaf 3, worden de woorden "artikel 30, § 3" vervangen door de woorden "artikel 30, § 3, eerste lid" en het paragraafteken en het cijfer 3 worden geschrapt.

Art. 12.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 van artikel 31 opgeheven.

Art. 13.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Artikel 32" en "Art.32" worden respectievelijk vervangen door de woorden "Artikel 32, § 1" en "Art. 32, § 1."; 2° de woorden van het vroegere artikel 32, dat het artikel 32, § 1 wordt, "of indien de eindverhandeling niet voldoet of niet afgeleverd werd", worden opgeheven;3° de woorden van het vroegere artikel 32, dat het artikel 32, § 1 wordt, "hetzij aan de bevoegde interparastatale stagecommissie hetzij aan de bevoegde stagecommissie", worden vervangen door de woorden "aan de bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie";4° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "In artikel 32, § 2, 5°, moeten de woorden "de minister" als volgt gelezen worden : "de benoemende overheid"".

Art. 14.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden van artikel 33, § 1, "naargelang van het geval, hetzij door de bevoegde interparastatale stagecommissie of de bevoegde stagecommissie" vervangen door de woorden "hetzij door de bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie".

Art. 15.In afdeling III van hoofdstuk II van titel III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling IV opgeheven.

Art. 16.Artikel 15ter van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 17.Artikel 15quater van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen

Art. 18.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen wordt de paragraaf 2 aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het eerste lid en van artikel 7, § 1, eerste lid, heeft een persoon met een handicap in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, die een stage aflegt, recht op verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten belope van de helft en ten belope van één vijfde van de prestaties.". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat

Art. 19.De artikelen 7, 9, 10, 11, 31 en 53 van het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat worden opgeheven. HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest sluiten betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest

Art. 20.In artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest sluiten betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1° wordt punt b.opgeheven; 2° in het derde lid wordt 3° opgeheven;3° in het vierde lid worden de woorden "interdepartementale stagecommissie of aan de stagecommissie" vervangen door de woorden "interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie, die bevoegd is voor de beroepen in de federale overheidsdiensten en voor het Ministerie van Landsverdediging". HOOFDSTUK VI. - Overgangsmaatregel

Art. 21.De procedures ingeleide of voortgezette voor ene van de volgende commissies : - de interdepartementale stagecommissie; - de verscheidene stagecommissies; - de interparastatale stagecommissie; - de interparastatale stagecommissie ingesteld voor de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit blijven geregeld volgens de bepalingen die toen van kracht waren.

Art. 22.De minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^