Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013
gepubliceerd op 19 september 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009437
pub.
19/09/2013
prom.
30/08/2013
ELI
eli/besluit/2013/08/30/2013009437/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, 12 juni 2002 en 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen van de staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009009002 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde taaltrap vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, gewijzigd bij het besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op de adviezen, gegeven op 30 januari 2013 voor wat betreft het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten en op 31 januari 2013 voor wat betreft de algemene Centrale van Openbare Diensten betreft, overeenkomstig artikel 54, tweede lid van voormelde wetten;

Gelet op het advies van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, gegeven op 13 mei 2013;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 10 juli 2013;

Overwegende dat het aangewezen is enerzijds om alle mandaatfuncties, meerbepaald de managementfuncties, staffuncties en leidinggevende functies, te hergroeperen in de eerste trap van de hiërarchie en anderzijds, met de nieuwe classificatie van de titels die de wetenschappelijke personeelsleden dragen in elk van de klassen van hun specifieke loopbaan rekening te houden;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, worden de diverse betrekkingen die een trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt : 1e trap Management-, staf- en leidinggevende functies Algemeen directeur Operationeel Directeur Directeur ondersteunende dienst 2e trap Wetenschappelijk personeel De betrekkingen die overeenkomen met de functies van klasse SW3 en SW4 Niet-wetenschappelijk personeel De betrekkingen die overeenkomen met de functies van klasse A3, A4 en A5 3e trap Wetenschappelijk personeel De betrekkingen die overeenkomen met de functies van klasse SW1 en SW2 Niet-wetenschappelijk personeel De betrekkingen die overeenkomen met de functies van de klassen A1 et A2 en de graden van niveau B 4e trap Niet-wetenschappelijk personeel De betrekkingen van graden van niveau C 5e trap Niet-wetenschappelijk personeel De betrekkingen van graden van niveau D

Art. 2.Het koninklijk besluit van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009009002 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde taaltrap vormen, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^