Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 augustus 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013 is de aanwijzing van de heer Charlier, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van tw Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 is de aanwijzing van Mevr. Tassaert, K., substituut-proc(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204604
pub.
06/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 04/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 04/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013024451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2013 aan het « International Association for Cereal Science and Technology » type koninklijk besluit prom. 04/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten sluiten is de aanwijzing van de heer Charlier, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2013.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2012 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Tassaert, K., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 september 2013.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen en tot aanwijzing van een voorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Caluwé, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2013.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek sluiten is de aanwijzing van de heer Glaude, Ph., tot het mandaat van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 25 augustus 2013.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Leuven van : de heren : - Van Eycken, F., wonende te Herent, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 30 november 2016; - Peeters, P., wonende te Herent, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013; te Dendermonde van : de Mevrn. : - Buyse, M., wonende te Sint-Niklaas; - Martens, E., wonende te Sint-Niklaas; de heren : - Moens, C., wonende te Sint-Niklaas; - Van Verdeghem, Br., wonende te Gent, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013; - Mevr. Segers, Y., wonende te Lede, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 30 september 2016; te Brugge van : de heren : - Neyman, V., wonende te Oostende; - Verkest, F., wonende te Wingene, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013; - de heer Floren, M., wonende te Brugge, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 31 december 2013; te Luik van : - Mevr. Goffin, B., wonende te Luik; - de heer Burnotte B., wonende te Esneux; te Verviers en Eupen van : de heren : - Horn, M. wonende te Waimes; - Becker, J.-M., wonende te Limburg, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013. te Aarlen van : - de heer Detaille, Ch., wonende te Chiny, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 31 juli 2018.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en die een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende hebben type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 327.01 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013203434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Quintin, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Grognard, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^