Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 28 juni 2013

Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen en tot aanwijzing van een voorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022346
pub.
28/06/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen en tot aanwijzing van een voorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 53, § 2 en § 3;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Yves STEVENS wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie als lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen.

Art. 2.Henk BECQUAERT wordt benoemd tot lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen als deskundige voor een termijn van zes jaar.

Art. 3.Henk BECQUAERT wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 5.De minister bevoegd voor pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, A. DE CROO

^