Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. 24/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013206051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van "beroepsrenner" type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 24/06/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van "beroepsrenner". - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 07/10/2014 numac 2014000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, &****; 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 23 mei 2013 van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014, 2015 en 2016. - Addendum type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013018297 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2000 betreffende de veterinaire controles voor producten die uit derde landen worden ingevoerd type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013018316 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, het inplanten, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo's van als huisdier gehouden runderen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013018317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013021077 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen en tot aanwijzing van een voorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 27 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013203328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, betreffende de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende uitbreiding van de bevoegdheid van de "Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven" met de toetreding van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het personeel van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de onderwijsinstellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en die onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 23 mei 2013 van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014, 2015 en 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, onder meer naar aanleiding van de toetreding tot de **** **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013204059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van renovatie van autostukken volgens het principe van de standaarduitwisseling, gelegen in Houdeng-Goegnies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014003012 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 24/04/2014 numac 2014012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013009300 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 1.771 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 2.842 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014316 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 6.712 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 6.351 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16bis op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 6.979 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 3.210 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014320 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 8.125 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen , gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 8.932 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 7.693 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 7.212 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 12.406 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014323 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen , gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 12.001 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen , gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 10.934 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 13.644 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 20.773 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 21.189 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 19.916 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Rebecq, ter hoogte van de kilometerpaal 22.375 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Rebecq, ter hoogte van de kilometerpaal 24.137 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 26.487 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Rebecq, ter hoogte van de kilometerpaal 23.656 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 25.887 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 34.471 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 31.854 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204105 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 6, derde lid, en artikel 9, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Waalse Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1, eerste lid van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204797 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2010 houdende erkenning van een interprofessionele instelling voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten aan de erkende kopers geleverd wordt

decreet

type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint- Christopher en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het koninkrijk België en het secretariaat van de Regionale Samenwerkingsraad, ondertekend in Brussel op 29 augustus 2008 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 november 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 januari 2010 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 13 december 2012 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204206 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en werkgelegenheid - 2013

erratum

type erratum prom. 24/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, &****; 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 24/06/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013012232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Errata type erratum prom. 24/06/2013 pub. 26/03/2014 numac 2014201737 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Erratum type erratum prom. 24/06/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van beroepsrenner. - Erratum

document

type document prom. 24/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van Volksgezondheid inzake het actieplan 2012-2015 voor de « Eliminatie van mazelen en rubella in België »
^