Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juli 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 september 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Debrauwere Y., federaal magistraat bij het federaal parket, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2012, die in werking treden op 31 juli 2013 : - is (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009314
pub.
03/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012205349 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012205068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld te ondersteunen tijdens de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening nr. 1272/2008 sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Debrauwere Y., federaal magistraat bij het federaal parket, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2012, die in werking treden op 31 juli 2013 : - is Mevr. Van Damme C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Lambert J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012009483 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950 wat betreft de administratieve kosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012205996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012009476 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Germain J., raadsheer in het arbeidshof te Luik, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012206622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 2012 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013 (1) sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is Mevr. Maertens S., vrederechter van het tweede kanton Leuven, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende producenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012206659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is Mevr. Noben C., rechter in de politierechtbank te Hasselt, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2013, die in werking treden op 31 juli 2013 : - is Mevr. Frey P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Vanmaele Y., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013022589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013003377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten is aan Mevr. Willame A., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanont Hamoir.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013009064 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is aan de heer Pintens W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Leuven.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013201464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van het bedrag van de door de werkgevers te betalen bijdrage tot financiering van outplacement van bepaalde oudere werknemers in 2012 en 2013 sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is aan de heer Cavenaile P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2013 : - is aan de heer Verhoeven P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Verraes S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Menen.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen en tot aanwijzing van een voorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen sluiten, is de aanwijzing van de heer Camberlain F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

^