Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013003207 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2006 en de voorgaande jaren 2003 en 2004

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013009313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2013 zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd griffier bij de politierechtbank te Brussel : Mevr. Moreau, N. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd griffier bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013009314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 september 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Debrauwere Y., federaal magistraat bij het federaal parket, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2012, die in werking treden op 31 juli 2013 : - is (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013009315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013 : - is Mevr. Van Damme, C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burger - is de heer Cavenaile, P., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik, bevorderd tot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt aan de heer Alfons GEERTS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 maart 2014, eervol ontslag uit zijn functies ver De heer GEERTS wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » genoemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013203861 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt, met ingang van 1 oktober 2012, aan de heer André Gaspard, eervol ontslag als statutair ambtenaar verleend uit zijn ambt van adjunc De heer A. Gaspard wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van een waarnemer van de FSMA en van een waarnemer van de Nationale Bank van België bij het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2008 houdende aanstelling van de leden van het orgaan voor het waarnemen en begeleiden van het taalbadonderwijs type ministerieel besluit prom. 30/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de Voorzitter en Ondervoorzitter van de examencommissie belast met de evaluatie van de oriënteringstest van de gezondheidssector type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031515 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een fokkersvereniging van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 05/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 2009 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013203831 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 223.625 van 29 mei 2013 in zake de bvba « Fernandez-Grandjean » tegen de stad Luik en het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Is de interpretatie van artikel 109 van het decreet van 30 april 2009 volgens welke de inwerkingt(...)

decreet

type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035606 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (1) type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035603 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het verdrag van Lissabon, ondertekend in Brussel op 13 juni 2012 type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035604 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, ondertekend in Brussel op 3 februari 2012 type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035605 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203750 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 13 maart 1991 en het protocol van 15 september 2009; 2ø de aanvullende overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst, vermeld onder 1ø, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991; 3ø het protocol, ondertekend te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de overeenkomst, vermeld onder 1ø, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, vermeld onder 2ø type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203753 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203749 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004, zoals gewijzigd door het protocol van 16 maart 2010; 2° het protocol tot wijziging van de overeenkomst, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 16 maart 2010 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203754 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Londen op 16 februari 2010 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 15 en 18 maart 2010 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203757 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 23 mei 2007, zoals gewijzigd door het protocol van 16 juli 2010; 2° het protocol tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Kinshasa op 16 juli 2010 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203761 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol van 9 november 1988, en het Protocol van 26 januari 2010; 2° het protocol tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, zoals gewijzigd, ondertekend te Brussel op 26 januari 2010 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203760 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol, beide ondertekend te Kigali op 16 april 2007, zoals gewijzigd door het protocol van 17 mei 2010; 2° het protocol tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Brussel op 17 mei 2010 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203773 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 20 april 1994 en door het protocol van 8 maart 2010; 2° de aanvullende overeenkomst tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994; 3° het protocol tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, zoals gewijzigd, ondertekend te Brussel op 8 maart 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van adjunct-directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031566 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031567 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203834 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 39 september 2010 tot benoeming van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières » (Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven) type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203847 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij TECTEO als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Luik aangewezen wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013018301 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA MM Entreprises heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van artikel 2 van de pol(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013018302 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Val d'Amblève, Lienne et affluents heeft de nietigv - het raadsbesluit van de gemeenteraad van Aywaille van 13 september 2012 waarbij het stedenbouwkun(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën . - Inrustestelling Bij besluit van het Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën (ETNIC) van 11 april 2013, wordt op 1 juni 2013 eervol ont(...) Vanaf 1 juni 2013 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden e(...)

document

type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203474 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203475 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203476 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203477 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 wordt op 1 juni 2013 Mevrouw Brigitte TWYFFELS, door bevordering in graad, tot de graad van directeur - graadcategorie : administratief - kwalificatie Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 wordt op 1 juni 2013 Mevr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013203943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** administratieve assistenten boekhouding De vergelijkende selectie van **** administratieve assistenten boekhouding (niveau ****) voor het Ministerie van Landsverdediging (AF(...) Er zijn 5 geslaagden.
^