Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2013
gepubliceerd op 22 juli 2013

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009343
pub.
22/07/2013
prom.
10/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 181 § 2;

Gelet op de wet van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de matieriële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen sluiten betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid op artikelen 48 tot 51;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de financierings wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op de Justitiebegroting programma 59/1;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013;

Gelet op de begroting van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013 op een bedrag van 2.183.000 EUR;

Overwegende dat de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de financiewet voor het jaar 2013, in het bijzonder de begroting Justitie programma 59/1, een bedrag van 540.000 EUR heeft voorzien en dat 540.000 EUR als 1e schijf werden overgeschreven;

Overwegende dat de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, in het bijzonder de begroting Justitie programma 59/1 een bedrag van 2.202.000 EUR heeft voorzien, en dat het bedrag van de tweede schijf 1.424.700 EUR bedraagt, en dus deze twee schijven overeenkomen met 90 % van de toelage voor het jaar 2013 op een bedrag van 2.183.000 EUR;

Overwegende dat, bij beslissing van 23 februari 2011 de rekeningen van het dienstjaar 2008 van de subsidie voor de Centrale Vrijzinnige Raad met het bedrag van 1.742.711 EUR worden besloten, dat het bedrag van 136.000 EUR op de tweede en de derde schijf van de subsidie van het dienstjaar 2013 moet gecompenseerd worden;

Overwegende dat het huidige besluit de modaliteiten bepaalt van de gehele toelage voor het ganse jaar en dus deze van 18 februari 2013 integreert;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 14 juni 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een som van 2.047.000 EUR, ingeschreven op artikel 11.33-16 van de Afdeling 59 - Erediensten en Laïciteit - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013 :

- Première tranche

540.000 EUR;

- Eerste schijf

540.000 EUR;

- Deuxième tranche

1.302.300 EUR;

- Tweede schijf

1.302.300 EUR;

- Troisième tranche (10 %)

204.700 EUR.

- Derde schijf (10 %)

204.700 EUR.


Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden :

Personnel :

278.500 EUR;

Personeel :

278.500 EUR;

Fonctionnement - frais généraux :

593.186 EUR;

Werking - algemene kosten :

593.186 EUR;

Coordination association, médias :

940.114 EUR;

Coördinatie verenigingen, media :

940.114 EUR;

Amortissements :

177.700 EUR;

Afschrijvingen :

177.700 EUR;

Impôts et frais bancaires :

57.500 EUR. Belastingen en bankkosten :

57.500 EUR.


Art. 3.De schijf ten bedrage van 10 % van de toegekende subsidie wordt aan de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België uitbetaald na de goedkeuring van de rekeningen betreffende het dienstjaar 2013.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten betreffende de toelage aan de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013 wordt ingetrokken.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 6.De minister bevoegd voor justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitien, Mevr. A. TURTELBOOM

^