Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009348 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009349 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013014415 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoeging van het aanwijzingsbord « doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers » type wet prom. 10/07/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van het aanwijzingsbord "doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers". - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2014 numac 2014000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van ambtenaren bedoeld in artikel 275.09.b van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties bindend verklaard bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

arrest

type arrest prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013022385 bron rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 12 april 2013 tot vaststelling van het personeelsplan 2013 van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

decreet

type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013027136 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204167 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief. type decreet prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204166 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, met het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief type decreet prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204254 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging, voor de overheidsdiensten in het Waalse Gewest, van het decreet van 15 maart 2012 tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen van het openbaar ambt in het Waalse Gewest type decreet prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204265 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204328 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204329 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, ondertekend in Phnom-Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204332 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204333 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204331 bron waalse overheidsdienst 10 JULI 2013 - Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204335 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen in Genève op 23 februari 2006 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204336 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend te Brussel op 9 november 1988 en door het Protocol gedaan te Brussel op 26 januari 2010, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204338 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol betreffende de bezorgdheid van de Ierse bevolking t.o.v. het Verdrag van Lissabon type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204343 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204342 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, ondertekend in Phnom-Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204344 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen in Genève op 23 februari 2006 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204345 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol betreffende de bezorgdheid van de Ierse bevolking t.o.v. het Verdrag van Lissabon type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling type decreet prom. 10/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013204763 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geologische opslag van kooldioxide type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013031637 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen door de ziekenhuis- en medisch-sociale inrichtingen en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad behoren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. - Erratum type omzendbrief prom. 10/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013011352 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de programmawet van 28 juni 2013

erratum

type erratum prom. 10/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013014480 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoeging van het aanwijzingsbord "doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers". - Erratum type erratum prom. 10/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013014667 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

document

type document prom. 10/07/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013204205 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het opleidingsprogramma 'toegepast bedrijfsbeheer' en het opleidingsprogramma 'zinkwerker-plaatser van metalen dakbedekkingen van gebouwen' (E17/2013) type document prom. 10/07/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204852 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 7 juni 2012 houdende programmatie van de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden

erratum

type erratum prom. 10/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013205082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten. - Erratum

document

type document prom. 10/07/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205360 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 maart 2010 tot benoeming van de leden van de Mediaraad
^