Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 december 2013

Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, is aan de heer Debauche, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats La Louvière. Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treed Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 4 (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009576
pub.
24/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012003227 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwenquête in de maand mei, uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie sluiten, is aan de heer Debauche, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats La Louvière.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Brandhof, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Diest.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan Mevr. Oswald, G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Aubange.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/06/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 790-862 MHz type koninklijk besluit prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013018290 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 19 september 2015, is aan de heer Talloen, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende de samenstelling en werking van het raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013202895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 30 januari 2015, is aan de heer Vanhaesebrouck, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 27 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 23 mei 2013 van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014, 2015 en 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 24 januari 2014, is aan de heer van den Hove d'Ertsenryck, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zandhoven.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 27 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 23 mei 2013 van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014, 2015 en 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013011338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Genin, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Doornik (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Neven, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vorst.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad : - is Mevr. Meesters, B., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Zandhoven. - is Mevr. François, C., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het tweede kanton). - is Mevr. Claeys, P., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Vorst. - is de heer Arnauts, Th., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Diest. - is Mevr. Mostaert, I., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Leuven (grondgebied van het eerste kanton). - is Mevr. Denys, Ch., licentiaat in de rechten, notaris ter standplaats Zele, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

De standplaats is gevestigd te Dendermonde. - is de heer Ide, M., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

De standplaats is gevestigd te Hamme. - is de heer Van Moffaert, P., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent.

De standplaats is gevestigd te Sint-Martens-Latem. - is Mevr. Degroote, L., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

De standplaats is gevestigd te Kortrijk (grondgebied van het tweede kanton). - is Mevr. Hames, A.-F., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Aarlen.

De standplaats is gevestigd te Aubange. - is Mevr. Droulez, V., licentiaat in de rechten, kandiaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Bergen.

De standplaats is gevestigd te La Louvière. - is de heer Huvenne, J., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Doornik.

De standplaats is gevestigd te Doornik (grondgebied van het eerste kanton). - is Mevr. Difrancesco, A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Doornik.

De standplaats is gevestigd te Brunehaut.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^