Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 17 juli 2013

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011337
pub.
17/07/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 2 april 1948, houdende oprichting van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen;

Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn functie van voorzitter van het Directiecomité bij het Commisariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Jean-Pierre COIRBAY, bestuurder van vennootschappen.

De heer Jean-Pierre COIRBAY wordt ertoe gemachtigd de eretitel te voeren van Voorzitter bij de Nationale Tentoonstellingen van de Arbeid.

Art. 2.De heer Philippe PIRSON, afgevaardigd bestuurder van Federauto, wordt benoemd tot voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^