Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012207
pub.
09/10/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012 Uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school) (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108119/CO/332) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school (PSE : "promotion de la santé à l'école"), die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Art. 2.Onder "werknemer" wordt verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke werknemers, bedienden en arbeiders, tewerkgesteld in de instellingen en diensten bedoeld in artikel 1. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 3.Met toepassing van het non-profitakkoord 2010-2011 van 19 september 2011, komen de partijen overeen om de herwaarderingen van de loonschalen aangevat in het kader van het non-profitakkoord 2000-2005 voort te zetten door middel van de toepassing van de sectorale minimumloonschalen opgenomen in deze overeenkomst. Bovendien, als na toepassing van de conventionele minimumloonvoorwaarden, de instelling beschikt over een saldo in de aanvullende middelen toegekend in het kader van het non-profitakkoord, zal dit op een prioritaire, recurrente en structurele manier moeten worden aangewend om de aanpassing van de loonschalen voort te zetten tot een bedrag van de loonschalen van het Paritair Subcomité voor de privéziekenhuizen. HOOFDSTUK III. - Definitie van functies

Art. 4.De opsomming van de functies gerangschikt in de verschillende categorieën die hierna zijn vastgesteld moet als niet-limitatief worden beschouwd.

A. Werknemers die meestal manuele arbeid verrichten

Art. 5.De werknemers wier tewerkstelling voornamelijk manueel is zijn opgenomen in de hierna bepaalde categorie : - Onderhoudsarbeider (m/v) : ongeschoold arbeider.

B. Werknemers die meestal intellectuele arbeid verrichten

Art. 6.Het administratief personeel wordt verdeeld in drie hierna bepaalde categorieën : - Klerk (m/v) : houder van een einddiploma of van een attest van lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding); - Opsteller (m/v) : houder van een einddiploma van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) of opleidingen en ervaringen bewijzen die gelijkwaardig worden geacht; - Gegradueerd boekhoudkundige of andere gegradueerde in administratieve richting (m/v) : houder van een diploma van hoger niet-universitair onderwijs van het korte type of opleidingen en ervaringen bewijzen die gelijkwaardig worden geacht;

Art. 7.Het paramedisch (en sociaal) personeel wordt verdeeld volgens de volgende categorieën : - Verpleger A2 (m/v) : houder van een brevet van verpleger; - Sociaal assistent, gegradueerd verpleger (m/v) : houder van een overeenstemmend diploma van het hoger niet-universitair onderwijs van het korte type; - Gegradueerd verpleger met specialisatie in verband met de functie (specialisatie in pediatrie, in gemeenschappelijke gezondheid, sociaal verpleegkundige) (m/v) : houder van een overeenstemmend diploma van het hoger niet-universitair onderwijs van het korte type. HOOFDSTUK IV. - Loonschalen die van toepassing zijn

Art. 8.De referentieloonschalen voor de verschillende functies opgesomd in artikel 5, worden vastgesteld overeenkomstig de volgende tabel :

Functie Fonction

Aanvangsreferentieloonschaal 305.02 Barème initial de référence 305.02

Referentieloonschaal 305.01 Barème de référence 305.01

Loonschaal van toepassing krachtens deze collectieve arbeidsovereenkomst - Barème d'application en vertu de la présente convention collective de travail

Onderhoudsarbeider Ouvrier d'intendance

Arbeiderspersoneel 1e categorie Personnel ouvrier 1re catégorie

1.12

1

Klerk Commis

Administratief personeel 2e categorie Personnel administratif 2e catégorie

1.26

2

Opsteller Rédacteur

Administratief personeel 3e categorie Personnel administratif 3e catégorie

1.50

3

Administratief gegradueerde Gradué administratif

Administratief personeel 5e categorie Personnel administratif 5e catégorie

1.55 - 1.61 - 1.77

4

Gebrevetterd verpleger Infirmier breveté

Verzorgend personeel 4e categorie Personnel soignant 4e catégorie

1.43 - 1.55

5

Sociaal assistent Assistant social

Administratief personeel 5e categorie Personnel administratif 5e catégorie

1.55 - 1.61 - 1.77

6

Gegradueerd verpleger Infirmier gradué

Administratief personeel 5e categorie Personnel administratif 5e catégorie

1.55 - 1.61 - 1.77

7

Gegradueerd verpleger met specialisatie in verband met de functie Infirmier gradué avec spécialisation en lien avec la fonction

Administratief personeel 6de categorie Personnel administratif 6ème catégorie

1.55 - 1.61 - 1.77 + 2 jaar/ans

8


Art. 9.§ 1. De loonschalen bedoeld in artikel 8 van toepassing vanaf 1 januari 2012 zijn opgenomen als bijlagen I en II van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Zij worden uitgedrukt op jaarbasis 100 pct. (op 1 januari 1990) in euro. Zij worden vereffend aan 154,60 pct. in verband met de spilindex 114,97 (basis 2004 = 100). § 2. Zij evolueren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden en toelagen ten laste van de openbare schatkist aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Zij heft de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011 op en vervangt deze vanaf 1 januari 2012.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, die de ondertekenende partijen ervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage I aan de collectieve arbeidsovereenkomst 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school)

BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID OP SCHOOL - LOONSCHALEN OP 1 januari 2012 PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE - BAREMES AU 1er janvier 2012

Spilindex : 114,97 Indice-pivot : 114,97

Pct. vereffening/ P.c. de liquidation

154,60

Anciënniteit Ancienneté

Loonschaal 1 - Barème 1 Onderhoudsarbeider - Ouvrier d'intendance 1.12

Loonschaal - Barème 2 Klerk - Commis 1.26

Loonschaal - Barème 3 Opsteller - Rédacteur 1.50

Loonschaal - Barème 4 Administratief gegradueerde - Gradué administratif 1.55-1.61-1.77

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

Geïndexeerd uurloon/ Rémunération horaire indexée

Jaarbasist 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

0

12.460,48

1.605,33

9,7489

13.437,38

1.731,18

13.725,52

1.768,30

16.475,77

2.122,63

1

13.031,17

1.678,85

10,1954

14.483,47

1.865,95

14.862,69

1.914,81

17.655,86

2.274,66

2

13.141,54

1.693,07

10,2818

14.625,66

1.884,27

14.989,52

1.931,15

17.661,59

2.275,40

3

13.452,21

1.733,09

10,5249

14.767,84

1.902,59

15.121,16

1.948,11

18.189,17

2.343,37

4

13.487,46

1.737,63

10,5524

14.904,61

1.920,21

15.247,08

1.964,33

18.189,17

2.343,37

5

13.552,76

1.746,05

10,6035

15.047,86

1.938,67

15.378,75

1.981,30

18.716,75

2.411,34

6

13.588,00

1.750,59

10,6311

15.184,65

1.956,29

15.683,16

2.020,51

18.716,75

2.411,34

7

13.653,30

1.759,00

10,6822

15.327,90

1.974,74

15.995,21

2.060,72

21.287,08

2.742,48

8

13.688,55

1.763,54

10,7098

15.464,69

1.992,37

16.299,60

2.099,93

21.287,08

2.742,48

9

14.280,73

1.839,83

11,1731

15.606,64

2.010,65

16.619,27

2.141,12

21.834,56

2.813,02

10

14.365,25

1.850,72

11,2392

16.143,28

2.079,79

17.271,63

2.225,16

22.189,32

2.858,72

11

14.430,53

1.859,13

11,2903

16.309,29

2.101,18

17.591,31

2.266,35

22.736,81

2.929,26

12

14.465,79

1.863,68

11,3179

16.473,40

2.122,32

17.895,73

2.305,57

22.736,81

2.929,26

13

14.531,10

1.872,09

11,3690

16.645,15

2.144,45

18.213,50

2.346,51

23.282,36

2.999,54

14

14.566,35

1.876,63

11,3965

16.801,58

2.164,60

18.517,87

2.385,72

23.282,36

2.999,54

15

15.287,26

1.969,51

11,9606

16.980,98

2.187,72

18.835,65

2.426,66

23.827,93

3.069,83

16

15.287,26

1.969,51

11,9606

17.145,07

2.208,86

19.140,06

2.465,88

25.661,09

3.306,00

17

15.347,36

1.977,25

12,0076

17.316,79

2.230,98

19.462,15

2.507,37

26.206,64

3.376,29

18

15.347,36

1.977,25

12,0076

17.480,91

2.252,12

19.772,55

2.547,36

26.206,64

3.376,29

19

15.407,46

1.984,99

12,0546

17.652,65

2.274,25

20.096,11

2.589,05

26.752,20

3.446,58

20

15.407,46

1.984,99

12,0546

17.816,72

2.295,39

20.406,71

2.629,06

26.752,20

3.446,58

21

15.467,56

1.992,74

12,1016

17.988,49

2.317,52

20.730,49

2.670,78

27.297,80

3.516,87

22

15.467,56

1.992,74

12,1016

18.152,56

2.338,65

21.040,88

2.710,77

27.297,80

3.516,87

23

15.527,66

2.000,48

12,1487

18.324,33

2.360,78

21.364,68

2.752,48

27.843,35

3.587,15

24

15.527,66

2.000,48

12,1487

18.488,39

2.381,92

21.675,06

2.792,47

27.843,35

3.587,15

25

15.587,76

2.008,22

12,1957

18.660,14

2.404,05

21.998,85

2.834,18

28.388,94

3.657,44

26

15.587,76

2.008,22

12,1957

18.824,23

2.425,19

22.309,23

2.874,17

28.388,94

3.657,44

27

15.647,86

2.015,97

12,2427

18.995,97

2.447,31

22.633,04

2.915,89

28.934,50

3.727,73

28

15.647,86

2.015,97

12,2427

19.160,07

2.468,46

22.930,01

2.954,15

28.934,50

3.727,73

29

16.509,05

2.126,92

12,9165

19.334,14

2.490,88

23.267,18

2.997,59

28.947,88

3.729,45


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage II aan de collectieve arbeidsovereenkomst 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school)

BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID OP SCHOOL - LOONSCHALEN OP 1 januari 2012 PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE - BAREMES AU 1er janvier 2012

Spilindex : 114,97 Indice-pivot : 114,97

Pct. vereffening/ P.c. de liquidation

154,60

Anciënniteit Ancienneté


Loonschaal 5 Barème 5 Gebrevetterd verpleger Infirmier breveté 1.43-1.55


Loonschaal 6 Barème 6 Sociaal assistent Assistant social 1.55-1.61-1.77


Loonschaal 7 Barème 7 Gegradueerd verpleger Infirmier gradué 1.55-1.61-1.77


Loonschaal 8 Barème 8 Gegradueerd verpleger met specialisatie Infirmier gradué avec spécialisation 1.55-1.61-1.77+ 2 jaar/ans

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mens. indexée

0

15.219,67

1.960,80

16.475,77

2.122,63

16.491,70

2.124,68

17.679,47

2.277,70

1

16.356,11

2.107,21

17.655,86

2.274,66

17.672,77

2.276,84

18.208,02

2.345,80

2

16.361,83

2.107,95

17.661,59

2.275,40

17.679,47

2.277,70

18.208,02

2.345,80

3

16.628,51

2.142,31

18.189,17

2.343,37

18.208,02

2.345,80

18.741,35

2.414,51

4

16.628,51

2.142,31

18.189,17

2.343,37

18.208,02

2.345,80

18.741,35

2.414,51

5

16.982,15

2.187,87

18.716,75

2.411,34

18.741,35

2.414,51

21.315,49

2.746,15

6

16.982,15

2.187,87

18.716,75

2.411,34

18.741,35

2.414,51

21.315,49

2.746,15

7

19.237,44

2.478,42

21.287,08

2.742,48

21.315,49

2.746,15

21.859,15

2.816,19

8

19.237,44

2.478,42

21.287,08

2.742,48

21.315,49

2.746,15

22.256,85

2.867,42

9

19.784,93

2.548,96

21.834,56

2.813,02

21.859,15

2.816,19

22.801,51

2.937,59

10

20.139,68

2.594,66

22.189,32

2.858,72

22.256,85

2.867,42

22.801,51

2.937,59

11

20.687,15

2.665,19

22.736,81

2.929,26

22.801,51

2.937,59

23.345,15

3.007,63

12

20.687,15

2.665,19

22.736,81

2.929,26

22.801,51

2.937,59

23.345,15

3.007,63

13

21.232,73

2.735,48

23.282,36

2.999,54

23.345,15

3.007,63

23.888,80

3.077,67

14

21.232,73

2.735,48

23.282,36

2.999,54

23.345,15

3.007,63

25.721,96

3.313,85

15

21.778,29

2.805,77

23.827,93

3.069,83

23.888,80

3.077,67

26.265,61

3.383,89

16

21.778,29

2.805,77

25.661,09

3.306,00

25.721,96

3.313,85

26.265,61

3.383,89

17

22.323,85

2.876,06

26.206,64

3.376,29

26.265,61

3.383,89

26.825,01

3.455,96

18

22.323,85

2.876,06

26.206,64

3.376,29

26.265,61

3.383,89

26.825,01

3.455,96

19

22.869,43

2.946,35

26.752,20

3.446,58

26.825,01

3.455,96

27.368,15

3.525,93

20

22.869,43

2.946,35

26.752,20

3.446,58

26.825,01

3.455,96

27.368,15

3.525,93

21

23.414,99

3.016,63

27.297,80

3.516,87

27.368,15

3.525,93

27.911,25

3.595,90

22

23.414,99

3.016,63

27.297,80

3.516,87

27.368,15

3.525,93

27.911,25

3.595,90

23

23.960,57

3.086,92

27.843,35

3.587,15

27.911,25

3.595,90

28.454,38

3.665,87

24

23.960,57

3.086,92

27.843,35

3.587,15

27.911,25

3.595,90

28.454,38

3.665,87

25

24.506,12

3.157,21

28.388,94

3.657,44

28.454,38

3.665,87

28.997,48

3.735,84

26

24.506,12

3.157,21

28.388,94

3.657,44

28.454,38

3.665,87

28.997,48

3.735,84

27

25.051,69

3.227,49

28.934,50

3.727,73

28.997,48

3.735,84

28.997,48

3.735,84

28

25.051,69

3.227,49

28.934,50

3.727,73

28.997,48

3.735,84

28.997,48

3.735,84

29

25.065,07

3.229,22

28.947,88

3.729,45

28.997,48

3.735,84

28.997,48

3.735,84


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17juin 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^