Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 januari 2014

Centrale Diensten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Johan WALLAYS, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen geld Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt een(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009028
pub.
30/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013202895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de carenzdag (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 17/12/2014 numac 2014201195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van ecocheques aan de werknemers voor het jaar 2010 sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Johan WALLAYS, attaché.

Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve uit te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013022653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009035 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 338.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de afstand afgelegd per motorrijwiel of per autovoertuig die, voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van een vergoeding wegens verblijfkosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Jacques MATTHYS, adviseur-generaal.

Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve uit te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013002013 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013002018 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201661 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2012 houdende aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Joseph BRUYNINCKX, adviseur-generaal.

Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve uit te voeren.

^