Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 04 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012202
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de ploegen SOS kinderen) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de ploegen SOS kinderen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012 Uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de ploegen SOS kinderen) (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108118/CO/332) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ploegen SOS kinderen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel in het kader van het dekreet van 12 mei 2004 dat ressorteert onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige sector van het maatschappelijk welzijn en de gezondheidszorg.

Art. 2.Onder "werknemer" wordt verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke werknemers, bedienden en arbeiders, tewerkgesteld in de instellingen en diensten bedoeld in artikel 1. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 3.Met toepassing van het non-profiakkoord 2010-2011 van 19 september 2011, komen de partijen overeen om de herwaarderingen van de loonschalen aangevat in het kader van het non-profitakkoord 2000-2005 voort te zetten. HOOFDSTUK III. - Functies en loonschalen

Art. 4.Voor de werknemers secretarissen, sociaal assistenten, juristen en psychologen, zijn de minimumloonschalen te gebruiken door de diensten vanaf 1 januari 2012 die welke als bijlage bij deze overeenkomst zijn overgenomen, respectievelijk onder de volgende codes : Secretarissen : 1.39 Sociaal assistenten : 1.55-1.61-1.77 Juristen/psychologen : 1.80 Huisdokters : 1.91 Specialisten : 1.98

Art. 5.§ 1. De loonschalen vermeld in artikel 4 dat van toepassing is vanaf 1 januari 2012 zijn overgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Zij worden uitgedrukt op jaarbasis 100 pct. (op 1 januari 1990) in euro. Zij worden vereffend aan 154,60 pct. gekoppeld aan de spilindex 114,97 (basis 2004 = 100). § 2. Zij evolueren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden en toelagen ten laste van de openbare schatkist aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Zij heeft de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 op een vervangt deze.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, die de ondertekenende partijen ervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage een de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de ploegen SOS kinderen)

coeff.

1,546

mai-11 mei-11


Spilindex : 114,97 Indice pivot : 114,97

332.00.2 (99 pct./p.c.)

332.00.2 (99 pct./p.c. )

332.00.2 (99 pct./p.c.)

332.00.2 (99 pct./p.c.)

332.00.2 (99 pct./p.c.)

1/55 - 1/61 - 1/77

1/80

1/91

1/98

1/39

op jaarbasis de base annuel

geïndexeerd op jaarbasis indexé annuel

geïndexeerd op maand- basis indexé mensuel

op jaarbasis de base annuel

geïndexeerd op jaarbasis indexé annuel

geïndexeerd op maand- basis indexé mensuel

op jaarbasis de base annuel

geïndexeerd op jaarbasis indexé annuel

geïndexeerd op maand- basis indexé mensuel

op jaarbasis de base annuel

geïndexeerd op jaarbasis indexé annuel

geïndexeerd op maand- basis indexé mensuel


op jaarbasis de base annuel

geïndexeerd op jaarbasis indexé annuel

geïndexeerd op maand- basis indexé mensuel

16.461,14

25.448,92

2.120,74

22.168,50

34.272,49

2.856,04

27.146,10

41.967,87

3.497,32

35.834,31

55.399,84

4.616,65

14656,82

22659,45

1888,29

17.659,34

27.301,34

2.275,11

23.254,65

35.951,70

2.995,97

27.779,61

42.947,27

3.578,94

35.834,31

55.399,84

4.616,65

15810,47

24442,98

2036,92

17.659,34

27.301,34

2.275,11

23.254,65

35.951,70

2.995,97

27.779,61

42.947,27

3.578,94

37.191,86

57.498,62

4.791,55

15810,47

24442,98

2036,92

18.191,79

28.124,51

2.343,71

24.227,58

37.455,83

3.121,32

28.888,27

44.661,26

3.721,77

37.191,86

57.498,62

4.791,55

16076,72

24854,61

2071,22

18.191,79

28.124,51

2.343,71

24.227,58

37.455,83

3.121,32

28.888,27

44.661,26

3.721,77

38.549,43

59.597,42

4.966,45

16076,72

24854,61

2071,22

18.724,25

28.947,68

2.412,31

25.200,47

38.959,93

3.246,66

29.996,90

46.375,21

3.864,60

38.549,43

59.597,42

4.966,45

16431,71

25403,43

2116,95

18.724,25

28.947,68

2.412,31

25.200,47

38.959,93

3.246,66

29.996,90

46.375,21

3.864,60

39.906,97

61.696,17

5.141,35

16431,71

25403,43

2116,95

21.338,95

32.990,01

2.749,17

26.173,39

40.464,06

3.372,01

31.105,58

48.089,23

4.007,44

39.906,97

61.696,17

5.141,35

17141,64

26500,98

2208,41

21.338,95

32.990,01

2.749,17

26.173,39

40.464,06

3.372,01

31.105,58

48.089,23

4.007,44

41.264,53

63.794,96

5.316,25

17141,64

26500,98

2208,41

21.881,95

33.829,50

2.819,12

27.146,29

41.968,16

3.497,35

32.214,19

49.803,14

4.150,26

41.264,53

63.794,96

5.316,25

17851,63

27598,62

2299,89

22.243,91

34.389,09

2.865,76

27.508,28

42.527,80

3.543,98

32.214,19

49.803,14

4.150,26

42.622,06

65.893,71

5.491,14

18206,58

28147,37

2345,61

22.786,92

35.228,58

2.935,71

28.481,20

44.031,94

3.669,33

33.322,86

51.517,13

4.293,09

42.622,06

65.893,71

5.491,14

18827,77

29107,73

2425,64

22.786,92

35.228,58

2.935,71

28.481,20

44.031,94

3.669,33

33.322,86

51.517,13

4.293,09

43.979,64

67.992,53

5.666,04

18827,77

29107,73

2425,64

23.329,89

36.068,02

3.005,67

29.454,09

45.536,03

3.794,67

34.431,50

53.231,09

4.435,92

43.979,64

67.992,53

5.666,04

19453,50

30075,11

2506,26

23.329,89

36.068,02

3.005,67

29.454,09

45.536,03

3.794,67

34.431,50

53.231,09

4.435,92

45.337,16

70.091,25

5.840,94

19453,50

30075,11

2506,26

23.872,88

36.907,47

3.075,62

30.427,02

47.040,17

3.920,01

35.540,16

54.945,09

4.578,76

45.337,16

70.091,25

5.840,94

20086,99

31054,49

2587,87

25.743,26

39.799,08

3.316,59

30.427,02

47.040,17

3.920,01

35.540,16

54.945,09

4.578,76

46.694,74

72.190,06

6.015,84

20086,99

31054,49

2587,87

26.286,23

40.638,52

3.386,54

31.399,91

48.544,26

4.045,35

36.648,82

56.659,08

4.721,59

46.694,74

72.190,06

6.015,84

20720,52

32033,93

2669,49

26.286,23

40.638,52

3.386,54

31.399,91

48.544,26

4.045,35

36.648,82

56.659,08

4.721,59

48.052,30

74.288,86

6.190,74

20720,52

32033,93

2669,49

26.829,22

41.477,97

3.456,50

32.372,83

50.048,40

4.170,70

37.757,43

58.372,99

4.864,42

48.052,30

74.288,86

6.190,74

21354,09

33013,43

2751,12

26.829,22

41.477,97

3.456,50

32.372,83

50.048,40

4.170,70

37.757,43

58.372,99

4.864,42

49.409,83

76.387,60

6.365,63

21354,09

33013,43

2751,12

27.372,24

42.317,49

3.526,46

33.345,78

51.552,58

4.296,05

38.866,11

60.087,01

5.007,25

49.409,83

76.387,60

6.365,63

21987,57

33992,79

2832,73

27.372,24

42.317,49

3.526,46

33.345,78

51.552,58

4.296,05

38.866,11

60.087,01

5.007,25

50.767,40

78.486,40

6.540,53

21987,57

33992,79

2832,73

27.915,22

43.156,93

3.596,41

34.318,68

53.056,67

4.421,39

39.974,74

61.800,96

5.150,08

50.767,40

78.486,40

6.540,53

22621,11

34972,24

2914,35

27.915,22

43.156,93

3.596,41

34.318,68

53.056,67

4.421,39

39.974,74

61.800,96

5.150,08

50.767,40

78.486,40

6.540,53

22621,11

34972,24

2914,35

28.458,22

43.996,41

3.666,37

34.318,68

53.056,67

4.421,39

39.974,74

61.800,96

5.150,08

50.767,40

78.486,40

6.540,53

23254,62

35951,65

2995,97

28.458,22

43.996,41

3.666,37

34.318,68

53.056,67

4.421,39

39.974,74

61.800,96

5.150,08

50.767,40

78.486,40

6.540,53

23254,62

35951,65

2995,97

29.001,21

44.835,87

3.736,32

34.318,68

53.056,67

4.421,39

39.974,74

61.800,96

5.150,08

50.767,40

78.486,40

6.540,53

23888,15

36931,07

3077,59

29.001,21

44.835,87

3.736,32

34.318,68

53.056,67

4.421,39

39.974,74

61.800,96

5.150,08

50.767,40

78.486,40

6.540,53

23888,15

36931,07

3077,59

29.001,21

44.835,87

3.736,32

34.318,68

53.056,67

4.421,39

39.974,74

61.800,96

5.150,08

50.767,40

78.486,40

6.540,53

24521,68

37910,51

3159,21


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (sector van de ploegen SOS kinderen) De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^