Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 08 november 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012194
pub.
08/11/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de filmproductie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de filmproductie Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012 Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films (Overeenkomst geregistreerd op 29 november 2012 onder het nummer 112308/CO/303.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, "producenten" genaamd, en op de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van langspeelfilms welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de filmproductie.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers, werklieden en bedienden" verstaan, de mannelijke en vrouwelijke werknemers voor zover zij zich onder het gezag bevinden van een producent door middel van een arbeidsovereenkomst.

Art. 2.Onder "filmproductie" wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan : de productie van elke langspeelfilm of deel van een langspeelfilm, ongeacht de materiële drager, die alleen of in samenwerking werd geproduceerd in België of in het buitenland door een producent met maatschappelijke zetel in België.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is geldig voor alle werknemers tewerkgesteld bij de productie van elke film, zoals bepaald in artikel 2, die in België werd geproduceerd door elke producent zonder maatschappelijke zetel in België op voorwaarde dat het geleverde werk onderhevig is aan het Belgische sociaal recht en/of dat het statuut van de buitenlandse werknemers niet geregeld wordt volgens een buitenlandse overeenkomst. HOOFDSTUK II. - Naamgeving van de functies en beroepskwalificaties De werknemers van de filmproductie

Art. 4.De opnameploeg bestaat uit de leidinggevende productiewerknemers en de werknemers, plus het lager technisch en werkliedenpersoneel.

De naam en de hoedanigheid van de werknemer die heeft meegewerkt aan de productie van de film moeten, indien de partijen het zo zijn overeengekomen, worden vermeld in de aftiteling van de film.

Art. 5.Het leidinggevende personeel van de productie zijn : - de realisator; - de filmproductieleider; - de directeur van de fotografie; - de chef-geluidstechnicus; - de architect-decorateur of chef-decorateur; - de chef-monteur; - de geluidsmixer.

De taken welke aan de uitoefening van deze functies zijn verbonden worden vastgelegd in een productieplan.

Op verzoek van de producent wordt dit plan getekend door de leidinggevende productiemedewerker in hun respectieve sector. Ze zijn verantwoordelijk tegenover de producent.

Art. 6.Voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst worden als productiemedewerkers beschouwd : de personeelsleden opgenomen in de onderstaande lijst. Deze lijst en definities zijn indicatief en niet limitatief.

De realisatieploeg De realisator De realisator is een medewerker die in dienst wordt genomen door de producent. Over 't algemeen omvat zijn taak het meewerken, minstens op artistiek en technische gebied, aan de bewerking voor de film van een onderwerp en aan de uitwerking van het draaiboek.

Hij is verantwoordelijk voor de beeld- en geluidsopnamen, voor de montage en de sonorisatie van de film overeenkomstig het draaiboek en het productieplan welke zijn opgesteld in overleg met de producent.

De eerste regieassistent De eerste regieassistent helpt de realisator en producent bij de voorbereidingen van de realisatie van de film.

Hij bestudeert het scenario en het productieplan van de film en stelt het dagelijkse dienstplan op in overleg met de realisator en de productie.

De tweede regieassistent De tweede regieassistent helpt de eerste regieassistent bij al zijn werkzaamheden.

De script De script is de medewerker van de realisator en de filmproductieleider. Hij houdt toezicht op de continuïteit van de film en maakt de dagelijkse technische, artistieke en administratieve verslagen en de verslagen in verband met het beeld, geluid, montage en productie op betreffende het werk op de "set".

De productieploeg De filmproductieleider De filmproductieleider vertegenwoordigt de producent of de productiemaatschappij tijdens de voorbereiding en het maken van de film. Hij kan, in overleg met de producent, de algemene leiding van het werk op zich nemen, met name het beheer van het bestek van de film in samenwerking met de productiebeheerder. Hij maakt de bestekken van de film op volgens het onderzoek dat hij ontving van de eerste assistent of dat hij zelf opmaakte.

De productiebeheerder De productiebeheerder is belast met heel de administratie van de film.

In het bijzonder kan hij het definitief bestek en de kasvooruitzichten opstellen, de toepassing en de uitvoering volgen van overeenkomsten van allerlei aard, de uitgaven voor de productie controleren.

De algemene opnameleider De algemene opnameleider is de rechtstreekse medewerker van de filmproductieleider. De algemene opnameleider zorgt voor een bestendige verbinding tussen de filmproductieleider, de opnameploeg en de leveranciers of firma's welke zijn betrokken bij de productie van de film.

De assistent-opnameleider De assistent-opnameleider helpt de algemene opnameleider bij al zijn werkzaamheden.

De buitenopnameleider De buitenopnameleider is een medewerker van de filmproductieleider en van de algemene opnameleider. Hij is belast met het opzoeken en het te gelegener tijd leveren en terugbezorgen aan de leveranciers van alle rekwisieten welke nodig zijn voor de realisatie van een film.

De productiesecretaris of -assistent De productiesecretaris of -assistent helpt de producent, filmproductieleider en/of algemene opnameleider bij al hun functies.

Hij is eveneens belast met heel de briefwisseling van het secretariaat.

Filmploeg De directeur van de fotografie De directeur van de fotografie is verantwoordelijk voor de fotografische techniek van de beeldopnamen en voor de artistieke kwaliteit van de fotografie van de film.

Zijn verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het toezicht op de ontwikkeling en het afdrukken tot het afdrukken van de eerste standaardkopij; dit alles volgens de richtlijnen van de realisator en in overleg met de producent.

De cameraman De cameraman is verantwoordelijk voor het kadreren van het beeld en de camerabewegingen, volgens de richtlijnen van de realisator en de directeur van de fotografie.

De eerste assistent-cameraman (focuspuller) De eerste assistent-cameraman ontvangt de filmcamera's en hun toebehoren voor het begin van de opname en waakt over de goede werking ervan tijdens heel de duur van de film.

Hij is verantwoordelijk voor het scherpstellen van de lens naar gelang de bewegingen van de acteurs en van de filmcamera tijdens de opnamen van de filmplannen.

Al het beeldopnamemateriaal wordt vervoerd onder zijn toezicht en op zijn verantwoordelijkheid.

De tweede assistent-cameraman De tweede assistent-cameraman is verantwoordelijk voor de ruwfilm welke hem wordt toevertrouwd. Uit dien hoofde, is hij met name verantwoordelijk voor de wijze waarop de ruwfilm wordt vervoerd en bewaard, voor het laden en ontladen van de magazijnen, voor de verzending van de belichte film naar het laboratorium.

De setfotograaf De setfotograaf neemt in overleg met de producent foto's van de filmopnamen, zowel voor de productie als voor de exploitatie van de film. Hij alleen is verantwoordelijk voor de artistieke en technische kwaliteit van zijn negatieven en hij houdt er een boekhouding op na.

Lager technisch personeel De chef-elektricien De chef-elektricien is verantwoordelijk voor de ontvangst, het onderhoud en de installatie van al het elektrisch materieel en voor de onmiddellijke teruggave ervan na gebruik.

Hij is belast met de supervisie over en/of het instellen van de schijnwerpers en andere belichtingstoestellen, volgens de richtlijnen van de directeur vann de fotografie.

De chef-machinist De chef-machinist is verantwoordelijk voor de ontvangst, het onderhoud en het bedienen van al het "grip"-materieel en, in het bijzonder, van de rechtstreekse toebehoren bij de opnamen : travelling, dolly, kraan, enz. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de onmiddellijke teruggave van het materieel na gebruik, in overleg met de producent of een van zijn vertegenwoordigers.

Werkliedenpersoneel De elektricien De elektricien voert alle werkzaamheden uit welke noodzakelijk zijn voor de belichting, onder de supervisie van de chef-elektricien.

De machinist De machinist voert alle bewerkingen uit welke noodzakelijk zijn bij het gebruik van al het "grip"-materieel onder de supervisie van de chef-machinist.

De geluidsploeg De chef-geluidstechnicus De chef-geluidstechnicus is verantwoordelijk voor het geluid, zowel op technisch als op artistiek vlak, volgens de richtlijnen van de realisator en met de goedkeuring van de producent.

De assistent-geluidstechnicus of "perchman" De assistent-geluidstechnicus of "perchman" is de rechtstreekse medewerker van de chef-geluidstechnicus en werkt volgens zijn richtlijnen.

De geluidsmixer De geluidsmixer is verantwoordelijk voor het mengen van de geluiden volgens de richtlijnen van de realisator en de producent.

De decor-studioploeg De architect-decorateur De architect-decorateur is verantwoordelijk voor het bouwen van de decors in de studio of voor de architecturale constructies bij buitenopnamen, en voor de inrichting van de decors, overeenkomstig het scenario, het bestek en het werkplan.

Met de goedkeuring van de producent gebeurt de uitvoering ervan op zijn verantwoordelijkheid.

De chef-decorateur De chef-decorateur wordt door de producent, in overleg met de realisator, belast met het maken en het inrichten van de decors, overeenkomstig het scenario, het werkplan en het door hem opgemaakte bestek, met de goedkeuring van de producent.

De assistent-decorateur De assistent-decorateur staat de architect-decorateur of chef-decorateur bij.

De binnenhuisarchitect De binnenhuisarchitect is een assistent van de architect-decorateur of van de chef-decorateur, die ermee is belast volgens hun richtlijnen, de meubelen en de voorwerpen te zoeken en te kiezen welke nodig zijn voor het inrichten van de decors. Hij moet zorgen voor de tijdige levering en teruggave ervan en ze eventueel aanbrengen op hun juiste plaats in het decor.

De rekwisiteur De rekwisiteur is belast met het toezicht over en het gebruik van alle decorrekwisieten en -meubelen in het decor. Hij staat in voor het onderhoud en de bewaring ervan. Hij zorgt voor de overgang tussen de scènes wat de rekwisieten en het gebruik van vuurwerk betreft. Hij houdt zich eveneens bezig met kleine speciale effecten tijdens de opname.

De chef-costumier De chef-costumier houdt zich met het opzoeken en het maken van de kostuums en de toebehoren ervan. Hij zorgt tijdens de gehele duur van de opnamen voor de verbinding tussen de leveranciers, de productieleiding en de opnameleiding met het oog op een tijdige levering van de kostuums.

Hij moet zorgen voor de bewaring ervan. Hij kan ook alleen verantwoordelijk zijn voor de kostuums doch enkel wanneer er geen nieuwe kostuums worden gecreëerd.

De assistent-costumier De assistent-costumier is de helper van de chef-costumier.

De kleder De kleder helpt de acteurs bij het kleden. Hij kan de verantwoordelijkheid hebben over het onderhoud van de kostuums.

De chef-grimeur De chef-grimeur is verantwoordelijk voor de make-up, de kapsels en de haarstukjes.

De assistent-grimeur De assistent-grimeur is de helper van de chef-grimeur en is in het bijzonder belast met de make-up.

De pruikenmaker-kapper De pruikenmaker-kapper is de helper van de chef-grimeur en is in het bijzonder belast met de kapsels en de haarstukjes.

De montageploeg De chef-monteur De chef-monteur staat in voor de artistieke en technische samenstelling van beelden en geluiden overeenkomstig de geest van het scenario; hij geeft het ritme aan de film en monteert het muzikaal gedeelte en de geluidseffecten.

De montage-assistent De montage-assistent is de helper van de chef-monteur. Hij is belast met het werk dat aan de montage voorafgaat en daarop volgt. Hij houdt zich bezig met de synchronisatie, alsook met het merken, het klasseren en met alle taken welke de chef-monteur hem kan opdragen.

Art. 7.De technici bij de productie van de animatiefilm De leidinggevende technici van de animatiefilm zijn : - de realisator-animatie; - de chef-animatie; - de chef-decorateur-animatie; - de chef-traceerder-kleurder ("gouacheur"); - de chef-cameraman (beeld per beeld); - de chef-tekenaar-animatie; - de chef kleurmodellen.

Art. 8.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de werknemers die in de volgende lijst zijn opgenomen beschouwd als technici van de animatiefilm. Deze lijst en deze definities zijn enuntiatief en niet limitatief.

De realisator-animatie Bouwheer van de bewerking, de stijl en het draaiboek, de realisator-animatie leidt het onderzoek, voorbereiding en de realisatie van de film.

Hij waakt, gedurende de productie, over de naleving van de stijl, artistieke en grafische criteria van de film.

De eerste regie-assistent-animatie De eerste regie-assistent-animatie staat de realisator bij om alle technische problemen (het fabriceren en het organiseren van het werk) op te lossen.

Hij is belast met de uitvoering van de "lay-out" onder het toezicht van de realisator.

De tweede regie-assistent-animatie De tweede regie-assistent-animatie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke controle.

Hij zorgt voor de verbinding en de technische coördinatie tussen de verschillende fasen in het fabriceren van de film.

Volgens de belangrijkheid van de productie kan hij worden bijgestaan door technici uit andere beroepscategorieën.

De story-boarder De story-boarder verzekert de grafische aanpassing, de ontwikkeling van het draaiboek en de timing van het "story-board" onder leiding van de realisator.

De assistent-story-boarder De assistent-story-boarder schrijft het "story-board" over en voert de plannen met overgangen uit.

De tekenaar "lay-out" De tekenaar "lay-out" staat in voor de bewerking van het "story-board" door de plaatsing, plan per plan, van de decorelementen, de positionering van de personages, speciale effecten, camera-instellingen en bewegingen van de camera en door erover te waken dat de artistieke elementen geherwaardeerd worden.

De assistent "lay-out" De assistent "lay-out" schrijft het werk over en voert de kleurmodellen van de personages en accessoires uit.

De chef-tekenaar-animatie De chef-tekenaar-animatie ontwerpt de "model-sheets", ofwel de grafische vertegenwoordiging van de personages (houding en expressie), accessoires, plaatsen en speciale effecten in naleving van de stijl die in de bijbel werd bepaald.

De assistent-tekenaar-animatie De assistent-tekenaar-animatie staat in voor de overschrijving en de formattering van de model sheets, personages, accessoires, plaatsen en speciale effecten.

De chef-kleurmodellen De chef-kleurmodellen zoekt en stelt kleurmodellen van personages en accessoires voor. Hij superviseert de uitvoering en declinatie ervan.

De assistent kleurmodellen De assistent kleurmodellen voert de kleurmodellen van personage en accessoires uit.

De chef-animator De chef-animator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de animatie, overeenkomstig het bestek en het werkplan welke met zijn aanwijzingen worden opgesteld.

De animator De animator werkt op basis van de gegevens welke worden verstrekt door de realisator-animatie ("story-board") en door de chef-animator.

Hij brengt bij middel van manipulatie of tekeningen de in de "lay-out" bepaalde elementen in beweging.

Hij stelt de onderscheiden vlakken in beweging en leidt het werk van zijn assistent.

Hij is verantwoordelijk voor de opnamebladen.

De assistent-animator De assistent-animator werkt onder leiding van de animator.

Hij leidt sommige fasen in de vlakken, hij herneemt de tekeningen van de animator en past ze aan de normen van de "model-sheets".

De chef-decorateur-animatie De chef-decorateur-animatie werkt volgens de gegevens van de realisator-animatie ("story-board" en "lay-out").

Hij zoekt de geschikte decors, stelt ze samen en werkt ze uit, hetzij per vlak hetzij in de ruimte.

Hij bepaalt de kleurmodellen voor alle elementen welke het beeld vormen of voor een gedeelte ervan.

De assistent-decorateur-animatie De assistent-decorateur-animatie werkt onder leiding van de chef-decorateur-animatie.

Hij staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de plaatsing van de elementen welke door de chef-decorateur-animatie worden gevraagd.

De technicus en tekenaar-animatie De technicus en tekenaar-animatie zorgt voor het reproduceren van iedere tekening, maquette, voorwerp of personage in de ruimte welke door de animator of de decorateur worden verschaft.

Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in om het even welk materiaal, vlak of in de ruimte.

Behoren tot deze categorie : de traceerders, de intervallisten, de nettekenaars, de uitvoeringstekenaars, de kleurders ("gouachers"), de costumiers, de schrijnwerkers, de schilders, de mecaniciens, gespecialiseerd in de animatiefilm.

De chef-traceerder-kleurder ("gouacheur") De chef-traceerder-kleurder ("gouacheur") werkt met de verantwoordelijke chef van de dienst "checking".

Hij is belast met de verdeling van het werk.

Hij is verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van het traceerwerk en van het kleuren ("gouachage").

De chef-cameraman beeld per beeld De chef-cameraman beeld per beeld is verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van de beeldopname.

Hij zorgt voor : - het verloop van de opnamen volgens het opnameblad; - de trucages aan de beeldopname en de controle van de trucages welke aan het laboratorium worden gevraagd; - het tot stand brengen van speciale effecten; - de verlichting; - het kadreren; - de uitvoering van de bewegingen met de apparatuur.

Hij houdt toezicht op de ontwikkeling en op het afdrukken, met inbegrip van de lichtnummering van de eerste kopie.

Hij is verantwoordelijk voor de opname van de beelden en voor de animatieproeven.

Bij ontstentenis van een hulpcameraman, zorgt hij zelf voor de beeldopname.

De cameraman beeld per beeld De cameraman (beeld per beeld) werkt onder de directie van de chef-cameraman (beeld per beeld).

Hij is belast met de voorbereiding van de beeldopname.

Hij is eveneens belast met de beeldopname, met het uitvoeren van de proeven onder de verantwoordelijkheid van de chef-cameraman beeld per beeld.

De cameraman compositing De cameraman compositing staat in voor de samenstelling van alle elementen die het eindbeeld van een plan vormen, evenals hun overgang en voegt de aanvullende effecten toe die overeenkomstig het "story-board" gevraagd werden.

De assistent-cameraman compositing De assistent-cameraman compositing helpt de cameraman bij de voorbereidende en coördinatiewerken van de compositingfase. HOOFDSTUK III. - Lonen

Art. 9.In geval van een overeenkomst voor bepaald werk kan de realisator forfaitair betaald worden voor de volgende werkzaamheden : voorbereiding, draaien, sonorisatie en afwerking tot de eerste standaardkopie. Het bruto forfaitair minimum voor een langspeelfilm bij voorrang bestemd voor bioscoopzalen bedraagt 20.000 EUR. Ingeval de forfaitaire vergoeding niet wordt toegepast, krijgt de realisator hetzelfde loon als de filmproductieleider.

Art. 10.Voor een prestatie van 38 uur per week zijn voor de personeelsleden van de filmproductie, animatiefilm en acteurs/actrices zijn de volgende minimale, bruto weeklonen van toepassing op 1 februari 2009.

De lonen evolueren in functie van de anciënniteit.

Voor wat de anciënniteit betreft, zijn de volgende regels van toepassing : De anciënniteit is verworven in de organisaties van aanverwante sectoren en met contracten voor een analoge functie. Prestaties die geleverd werden onder eenzelfde beroepskwalificatie, onder welke statuut ook, worden eveneens in overweging genomen voor de anciënniteit.

Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een termijn van een jaar afgesloten worden en die samen niet langer dan drie maanden duren, gelden, voor de bepaling van de anciënniteit, a rato van hun effectieve duurtijd.

Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een kalenderjaar worden afgesloten voor minimum drie maanden en maximum zes maanden, worden beschouwd als arbeidsovereenkomsten van zes maanden.

Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een kalenderjaar worden afgesloten voor minimum zes maanden en maximum twaalf maanden, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van een jaar.

Tabel : Barema's zie bijlage.

De categorieën 1 tot 10 van de tabellen hernemen de volgende functies van de werknemers van de filmproductie en de animatiefilm.

Categorie 1 Secretaris of productie-assistent Categorie 2 2e assistent operator Assistent-costumier Elektricien Machinist Kleder Assistent-grimeur Kapper Montage-assistent 2e regie-assistent-animatie Tekenaar animatie Categorie 3 Chef-elektricien Chef-machinist Script Buitenopnameleider Setfotograaf Rekwisiteur Chef-costumier Kapper-pruikenmaker Assistent story-boarder Assistent "lay-out" Assistent-tekenaar-animatie Assistent-kleurmodellen Assistent-animator Assistent compositing Categorie 4 Assistent-geluidsstechnicus-perchman Chef-grimeur Chef-traceerder-kleurder (gouacheur) Categorie 5 Productiebeheerder De 1ste assistent-cameraman Categorie 6 Assistent-decorateur Binnenhuisarchitect Assistent-decorateur-animatie Categorie 7 1ste regie-assistent Algemene opnameleider 1ste regie-assistent-animatie Story-boarder Tekenaar "lay-out" Animator Cameraman (beeld per beeld) Operator compositing Categorie 8 Chef-monteur Cameraman Acteur/actrice Chef animatietekenaar Chef kleurmodellen Categorie 9 Chef-geluidstechnicus Geluidsmixer Categorie 10 Directeur van de fotografie Filmproductieleider Chef-decorateur Realisator (andere dan langspeelfilm) Realisator-animatie Chef-animator Chef-decorateur-animatie Chef-cameraman (beeld per beeld) Koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen § 1. De minimale, wekelijkse brutolonen bedoeld in de loonschalentabel in bijlage, evenals de effectieve betaalde lonen van de werknemers die onderhevig zijn aan deze collectieve arbeidsovereenkomst, worden vergeleken met de index van de consumptieprijzen 111,36 (januari 2009). § 2. De referentie-index 109,89 vormt de spilindex van de stabilisatieschijf 112,09 tot 114,33. § 3. De minimale, wekelijkse brutolonen en de effectief betaalde lonen zoals bepaald in § 1, variëren met 2 pct. volgens de onderstaande stabilisatieschijven, als het rekenkundige gemiddelde van de indexcijfers van de laatste maanden deze schijven overschrijdt.

Voor de berekening van de stabilisatieschijven worden de honderdsten van de resultaten afgerond op de hogere honderdste of ze blijven ongewijzigd, al naargelang de duizendste de waarde 5 al dan niet overschrijdt.

Stabilisatieschijven Verloningsprecentage Benedengrens Spilindex Bovengrens

109,89

112,09

114,33

100,00

112,09

114,33

116,62

102,00

114,33

116,62

118,95

104,04

116,62

118,95

121,33

106,12

118,95

121,33

123,75

108,24

121,33

123,75

126,23

110,41

123,75

126,23

128,76

112,62

126,23

128,76

131,33

114,87

128,76

131,83

133,96

117,17


§ 4. Voor de berekening van de aanpassingen van de bedragen in de loonschalentabel in bijlage, worden de decimalen afgerond naar de hoogste eenheid of niet meegerekend, al naargelang ze waarde 5 al dan niet overschrijden. § 5. De verhoging of verlaging van de lonen als gevolg van de schommelingen van de index van de consumptieprijzen treedt in werking tijdens de eerste maand volgend op de maanden waarop het gemiddelde van de index aanleiding geeft tot verhogingen of verlagingen.

Voor elke werknemer die slechts één dag werkt voor een film, is het loon gelijk aan een vijfde van het weekloon.

Alle administratieve bedienden andere dan de functies zoals bepaald in het hoofdstuk II, vallen onder de toepassing van de hoofdstukken II, III en IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 "Arbeidsvoorwaarden en verloning" van het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden met betrekking tot de beroepsindeling, de bezoldigingen en de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. HOOFDSTUK IV. - Cumul van de functies

Art. 11.Binnen de opnameploeg kan één werknemer verschillende functies cumuleren of kunnen daarentegen verschillende functies over meerdere werknemers worden uitgesplitst.

In geval van cumul wordt de hoogste functie, op het vlak van bezoldiging, in aanmerking genomen.

Indien de werknemer meer dan een functie uitoefent, moeten deze verschillende functies vooraf in de arbeidsovereenkomst worden vermeld.

De vakbondsafvaardiging gaat na of deze bepalingen worden nageleefd.

Art. 12.Er mag geen beroep worden gedaan op stagiairs om de vereiste werknemers te vervangen. Stagiairs mogen enkel naast de werknemers worden tewerkgesteld om hun beroepsopleiding af te maken of te vervolmaken. Er mag hun geen enkele functie of verantwoordelijkheid, vermeld in het hoofdstuk over de beroepskwalificaties, worden toevertrouwd wanneer de persoon, die deze functie bekleedt, niet aanvaardt het toezicht op deze stagiair onder zijn verantwoordelijkheid te verzekeren.

Art. 13.Hoewel de stagiairs niet worden betaald, hebben ze toch recht op dezelfde terugbetalingen als de werknemers.

Art. 14.Vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van al zijn verbintenissen die hem zouden verhinderen zijn contractuele verplichtingen na te komen. Een werknemer die reeds gebonden is aan een voorafgaande arbeidsovereenkomst, moet schriftelijk toestemming krijgen van de werkgever/producent om zich tegenover derden te verbinden in een nieuwe overeenkomst tijdens de dagen of perioden, die binnen de arbeidsovereenkomst vallen. Indien de werknemer deze verplichtingen niet naleeft, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken wegens ernstige reden. HOOFDSTUK V. - Wijzen van indienstneming

Art. 15.De arbeidsovereenkomst wordt vóór het begin van de tewerkstelling en uiterlijk de eerste werkdag aan de werknemer bezorgd.

Bij de indienstneming voor een film, moet de begindatum van de arbeidsovereenkomst verplicht worden vermeld in deze overeenkomst. In geval de begindatum van de arbeidsovereenkomst valt tussen twee uiterste data, mag de periode tussen deze data niet langer zijn dan : - een maand voor de realisator en de productieleider; - twee weken voor de andere werknemers.

De arbeidsovereenkomst wordt van kracht : - de dag waarop de belanghebbende begint te werken (voorbereiding of opname) of wanneer voor het werk een reis moet worden gemaakt, de dag waarop de werknemer vertrekt vanuit zijn woonplaats, of de volgende dag, indien hij na 16 uur vertrekt; - of ten laatste op de uiterste datum vermeld in de arbeidsovereenkomst.

In een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moet de einddatum van de overeenkomst worden vermeld.

Art. 16.Indien de arbeidsovereenkomst of de verlenging ervan verstrijkt in de loop van een week, worden de lonen voor dat gedeelte van de week pro rata betaald. De betaling geschiedt op het einde van de maand.

Art. 17.Behoudens overmacht mag er geen enkele onderbreking zijn in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur of de reden van om het even welke opschorting van het werk (voorbereidingen, duur van een reis, slecht weer, decors die niet klaar zijn op de voorziene datum of elk ander voorval).

Art. 18.Wanneer evenwel om technische of artistieke redenen een film in verschillende opnameperioden wordt gerealiseerd, moet elke periode in de arbeidsovereenkomst worden vermeld, voor zover de diensten van de werknemer in kwestie vereist zijn gedurende die periode.

Art. 19.De werknemers worden maandelijks en uiterlijk de vijfde werkdag van de volgende maand betaald. Behalve in geval van overmacht, kan de werknemer de niet-betaling van een van de voorziene vervaldata, beschouwen als een verbreking van de overeenkomst ten laste van de producent, en dit 15 dagen nadat de werknemer of de vakbondsafgevaardigde de producent heeft aangemaand om het verschuldigde loon te betalen, behalve indien de werknemer ondertussen is uitbetaald.

De werknemer heeft dan het recht om onmiddellijk zijn vrijheid te hernemen, onder voorbehoud van al zijn rechten.

Art. 20.In geval de filmopname voor om het even welke niet gerechtvaardigde reden wordt onderbroken en deze onderbreking ten laste van de producent is, kan de werknemer eenzijdig de arbeidsovereenkomst van rechtswege verbreken, onder voorbehoud van al zijn rechten.

Als de opnamen hervat worden, moet de werknemer, die eerder in dienst werd genomen om de film te realiseren, opnieuw in dienst worden genomen onder dezelfde voorwaarden, behalve indien hij dit weigert.

Indien de producent niet opnieuw de medewerking heeft bekomen van een werknemer, die behoort tot het leidinggevende personeel van de productie, is hij verplicht, op verzoek van de werknemer, deze laatste te ontslaan van zijn artistieke verantwoordelijkheid.

Art. 21.De proeven en voorbereidingen worden steeds per dag berekend volgens de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Een werknemer draagt geen beroepsverantwoordelijkheid indien de voorbereiding en de proeven niet door hem zijn uitgevoerd of goedgekeurd.

Art. 22.De voorbereiding van de opnamen wordt betaald naar rata van het loon dat in de arbeidsovereenkomst is vastgesteld. Met het akkoord van de betrokken werknemer mag deze voorbereiding gebeuren in verschillende niet opeenvolgende perioden.

Art. 23.Wanneer een werknemer een uitvinding doet bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, dit wil zeggen wanneer de uitvinding het resultaat is van een onderzoek dat wordt verricht op vraag van de werkgever, en indien deze laatste een octrooi neemt op de uitvinding, moet de naam van de werknemer worden vermeld op de aanvraag voor het octrooi, alsook in het gedrukte exemplaar van de beschrijving.

In geval van exploitatie of verkoop van een uitvinding door de werkgever, en zelfs indien de werknemer op dat ogenblik, om welke reden ook, niet langer deel uitmaakt van de onderneming, heeft hij daarenboven recht op een aandeel in de nettowinsten, die voortvloeien uit deze exploitatie of verkoop. Het bedrag van dit aandeel mag niet langer zijn dan 5 pct.

Wanneer de werknemer een uitvinding doet buiten de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, maar daarvoor gebruik maakt van de materiële en intellectuele hulpmiddelen, die hem door zijn werkgever ter beschikking worden gesteld, behoort de uitvinding van rechtswege toe aan de werknemer, maar is hij de werkgever een vergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag in der minne wordt vastgesteld, maar dat niet lager mag zijn dan 5 pct. van de nettowinsten, die voortvloeien uit de exploitatie van de uitvinding.

Indien de werknemer het uitvindingsoctrooi afstaat, heeft de werkgever het voorkeurrecht.

Elke uitvinding, die niet kan worden gerangschikt in de gevallen, voorzien in de twee bovenstaande paragrafen, behoort van rechtswege en uitsluitend toe aan de werknemer, zonder enige mogelijkheid tot verhaal voor de werkgever. HOOFDSTUK VI. - Arbeidsduur Werkplan

Art. 24.Het werkplan wordt door de producent aan de vakbondsafgevaardigde van de technische ploeg meegedeeld.

Dienstblad Indien de productie een dienstblad vereist, waarin de arbeidsregeling van de volgende dag wordt vastgesteld, dan moet dit ten laatste een half uur vóór het einde van de werk worden meegedeeld.

Art. 25.De wekelijkse arbeidsduur omvat 38 uren, gespreid over 5 of 6 dagen per week.

Op basis van de wet van 17 maart 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 wordt het volgende overeengekomen : De grenzen van de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, zoals vastgesteld in de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten, artikel 19, lid 1, kunnen overschreven worden met maximaal 3 uur per dag en 15 uur per week. In totaal kunnen per week 53 uren worden gepresteerd. Deze uren zijn geen overuren en worden betaald op basis van het overeengekomen loon, voor zover de gemiddelde arbeidsduur berekend op jaarbasis of op basis van de bepaalde duur van de arbeidsovereenkomst, niet meer dan 38 uur/week is.

De toegelaten overschrijdingen worden verricht naar goeddunken van de producent.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geldt hetzij de maatschappelijke zetel van de productiemaatschappij, hetzij de door de producent gekozen productieplaats als referentiepunt. De tijd nodig voor de verplaatsingen, heen en terug, binnen een straal van 35 km ten opzichte van het referentiepunt, wordt niet aangerekend als arbeidstijd. Deze tijd wordt niet betaald.

Het eerste uur van de verplaatsing buiten deze 35 km wordt betaald aan 100 pct. van het basisloon. Dit uur wordt daarentegen niet aangerekend als arbeidstijd.

De tijd nodig voor elke verplaatsing van een straal van meer dan 35 km en meer dan één uur wordt beschouwd als arbeidstijd en als dusdanig betaald.

Wanneer de producent voor het verblijf zorgt, zijn dezelfde regels van toepassing, maar dan geschiedt de berekening vanaf de verblijfplaats.

Nachtarbeid is toegelaten overeenkomstig artikel 37 van de wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten en artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 december 1968.

Tussen twee prestaties moet een rustpauze van elf uren in acht worden genomen.

Voor de volgende personeelscategorieën : machinisten, elektriciens en werknemers, die decors bouwen, en uitsluitend bij prestaties voor de overgang nacht - dag of dag - nacht mag de onderbreking tussen twee van deze arbeidsprestaties tot 10 uren worden herleid.

In geval de opnamen het vereisen en na de werknemers hiervan voor akkoord op de hoogte gebracht te hebben via de vakbondsafvaardiging, is werken op zon- en feestdagen toegelaten. Buiten de overuren worden deze prestaties betaald op basis van het in de overeenkomst voorziene loon, voor zover compensatierust wordt toegekend (1 dag indien meer dan 4 uur werd gewerkt; een halve dag indien minder dan 4 uur werd gewerkt) binnen de 6 weken, volgend op de betreffende zon- of feestdag.

Compensatierust wordt niet als arbeidstijd beschouwd.

Het loon voor de overuren, gepresteerd op een zon- of feestdag, wordt met 100 pct. verhoogd op basis van het in de overeenkomst voorziene loon.

De tijd, die aan de maaltijden wordt besteed, wordt niet beschouwd als arbeidstijd, maar mag per maaltijd niet meer dan twee uren omvatten, behoudens akkoord van de vakbondsafgevaardigde, of bij ontstentenis van deze, van de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 26.Wanneer in een overeenkomst wordt bepaald dat een opname meerdere dagen vereist, met verblijf, geregeld door de producent, kan deze laatste de werknemer de volgende verplaatsing voorstellen : - voor de heenreis, op de vooravond van de eerste werkdag; - voor de terugreis, de dag na de laatste werkdag.

In dit geval : 1° zijn de verblijfskosten, alsook het bijbehorende avondeten en ontbijt ten laste van de producent;2° is het loon van de werknemer voor de betreffende dagen slechts verschuldigd indien de verplaatsing vereist dat de werknemer vóór 16 uur vanuit de productiezetel vertrekt en/of ernaar terugkeert na 12 uur. HOOFDSTUK VII. - Terugbetalingen

Art. 27.Maaltijden Een werkdag geeft recht op een volledige maaltijd (warm of koud).

Bovendien moet na meer dan vijf opeenvolgende werkuren een lichte maaltijd worden opgediend. Deze maaltijden zijn ten laste van de producent.

Hiertoe kan de producent hetzij ter plaatse een volledige maaltijd aanbieden, hetzij aan de werknemer een vergoeding betalen, die wordt bepaald op grond van de bijzondere voorwaarden van de arbeidsovereenkomst.

Art. 28.Verplaatsingen Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden de kosten voor verplaatsingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer niet terugbetaald.

De verplaatsingskosten buiten een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer, zijn ten laste van de producent.

Wanneer op verschillende plaatsen opnamen worden gemaakt, zijn de verplaatsingen tussen deze verschillende werkplaatsen altijd ten laste van de producent.

De kosten voor de verplaatsingen, die de werknemer met zijn eigen wagen doet, worden berekend aan de hand van het aantal afgelegde km en van de prijs van een treinticket, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1962.

Art. 29.Verblijf Wanneer voor de productie van een film een verplaatsing moet worden gemaakt van verschillende dagen en wanneer de producent beslist ter plaatse te verblijven, zijn de verblijf- en ontbijtkosten ten laste van de producent, evenals een vergoeding die het avondmaal omvat.

Art. 30.Voor het gebruik van het volgende materieel, dat toebehoort aan de werknemer, moet een overeen te komen vergoeding worden betaald : camera en toebehoren, bandopnemer en toebehoren, elektrisch materieel en gripmaterieel. HOOFDSTUK VIII. - Statuut van vakbondsafgevaardigde

Art. 31.Als de productieploeg uit minimum 20 technici bestaat, moeten de producenten de voorzitter van het paritair subcomité en de representatieve werknemersorganisaties (adres van deze organisaties om aan de patroon organisaties mee te delen) op de hoogte brengen van elke filmproductie en dit minstens 15 werkdagen na de eerste opnamedag. Tegelijk wordt de namenlijst van de personeelsleden, die op dat moment in dienst zijn, overgemaakt zodat de representatieve werknemersorganisaties een vakbondsafvaardiging kunnen installeren.

De vakbondsafvaardiging bestaat uit maximum 2 afgevaardigden per onderneming, gekozen onder personeelsleden. De representatieve werknemersorganisaties stellen de vakbondsafgevaardigden per aangetekend schrijven, voor akkoord, voor aan de producent. De producent heeft 24 uur voor het al dan niet ratificeren van het voorstel.

Indien er geen vakbondsafvaardiging wordt geïnstalleerd, verdedigen de bestendigen de belangen van de werknemers.

Het statuut van de vakbondsafvaardiging wordt geregeld overeenkomstig collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971. HOOFDSTUK IX. - Eindbepalingen

Art. 32.Deze collectieve overeenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2009 (geregistreerd op 26 maart 2009 met als nummer 91584/CO/303.01).

Ze wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan worden herzien of opgezegd, mits een vooropzeg van drie maanden, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité van de filmproductie en aan alle ondertekende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- enn loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films

Barèmes hebdomadaires minimums des agents sous contrat à durée indéterminée

Minimum weddenschalen voor werknemers met een contract van onbepaalde duur

Verticalement (colonne "F") : les catégories de fonctions-- Verticaal (colon "F) : de functies

Horizontalement les années d'ancienneté (Start = première année de travail)

Horizontaal, de jaren anciënniteit (Start = eerste jaar tewerkstelling)

F

Start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

15

18

21

24

27

30

35

40

1

333,12

333,12

339,12

345,36

348,24

351,12

354,00

356,88

359,76

362,64

368,16

371,76

375,60

379,20

383,04

386,88

390,72

394,56

398,64

2

370,08

378,00

385,68

393,60

398,16

402,72

407,52

412,08

416,64

421,20

431,76

436,08

440,40

444,72

449,28

453,84

458,16

462,96

467,52

3

446,64

459,84

473,28

486,48

496,80

506,88

516,96

527,04

537,12

547,20

575,76

601,68

624,72

644,64

660,72

673,92

680,64

687,64

694,32

4

471,36

485,52

499,68

513,60

524,40

534,96

545,76

556,32

567,12

577,68

607,92

635,28

659,52

680,64

697,44

711,60

718,56

725,52

732,96

5

487,14

503,23

519,55

535,64

548,60

561,57

574,53

587,50

600,46

613,20

650,16

684,49

715,94

473,21

765,64

784,85

800,70

808,62

816,54

6

511,79

528,59

545,64

562,68

576,36

599,05

603,49

617,17

630,86

644,54

682,95

718,95

752,08

780,89

804,17

824,58

840,90

849,54

857,94

7

527,29

544,94

562,32

579,97

593,93

608,15

612,71

636,07

650,03

664,25

704,02

741,16

775,13

804,89

828,86

849,67

866,79

875,48

884,17

8

620,19

640,73

661,54

682,08

698,67

715,00

731,59

748,18

764,51

781,10

827,97

871,69

911,72

945,48

974,66

999,41

1019,43

1029,70

1039,71

9

570,70

693,09

715,22

737,61

755,32

773,28

791,25

808,95

826,92

844,62

895,39

942,52

986,00

1023,49

1054,22

1080,77

1102,39

1113,32

1124,52

10

703,53

726,70

750,13

773,57

792,26

810,96

829,65

848,34

867,30

885,99

938,92

988,42

1033,97

1073,46

1105,58

1133,49

1156,14

1167,72

1179,31


Barèmes hebdomadaires minimums des agents sous contrat à durée déterminée Wekelijkse minimum weddenschalen voor werknemers met een contract van bepaalde duur

Verticalement (colonne "F") : les catégories de fonctions -- Verticaal (colon "F) : de functies

Horizontalement les années d'ancienneté (Start = première année de travail) Horizontaal, de jaren anciënniteit (Start = eerste jaar tewerkstelling)

F

Start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

15

18

21

24

27

30

35

40

1

384,56

391,91

398,96

406,31

409,69

413,08

416,47

419,86

423,25

426,64

433,13

437,36

441,88

446,12

450,64

455,15

459,67

464,19

468,99

2

435,39

444,71

453,74

463,06

468,42

473,79

479,44

484,80

490,16

495,53

507,95

513,04

518,12

523,20

528,56

533,93

539,01

544,66

550,02

3

525,46

540,99

556,80

572,33

584,47

596,33

608,19

620,05

631,91

643,76

677,36

707,86

734,96

758,40

777,32

792,85

800,75

808,99

816,85

4

554,54

571,20

587,86

604,23

616,94

629,36

642,07

854,49

667,20

679,62

715,20

747,39

775,91

800,75

820,52

837,18

845,36

853,55

862,31

5

573,11

592,03

611,23

630,16

645,41

660,67

675,92

691,18

706,42

721,41

764,89

805,28

842,28

556,72

900,75

923,35

942,00

951,32

960,63

6

602,11

621,87

641,93

661,98

678,07

704,76

709,99

726,08

742,19

758,28

803,47

845,82

884,80

918,69

946,08

970,09

989,29

999,46

1009,34

7

620,34

641,11

661,55

682,32

698,74

715,47

720,83

748,32

764,74

781,47

828,26

871,95

911,92

946,93

975,13

999,61

1019,75

1029,98

1040,20

8

729,63

753,80

778,28

802,45

821,96

841,18

860,69

880,21

899,42

918,94

974,08

1025,52

1072,61

1113,51

1146,66

1175,78

1199,33

1211,41

1223,19

9

789,06

815,40

841,43

867,78

888,61

909,74

930,88

851,71

972,85

993,67

1053,40

1108,85

1160,00

1204,11

1240,26

1271,49

1296,93

1309,79

1322,96

10

827,68

854,94

882,51

910,08

932,07

954,07

976,06

998,05

1020,35

1042,34

1104,61

1162,85

1216,43

1262,89

1300,68

1333,52

1360,16

1373,79

1387,42


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^