Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013 wordt het koninklijk besluit van 11 februari 2013 waarbij Mevr. Thomas, S., licentiaat in de rechten, griffier bij het arbeidshof te Luik, voorlopig benoemd wordt in de vakklasse A1 met Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013, is op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt aan d(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009332
pub.
17/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten wordt het koninklijk besluit van 11 februari 2013 waarbij Mevr. Thomas, S., licentiaat in de rechten, griffier bij het arbeidshof te Luik, voorlopig benoemd wordt in de vakklasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, als niet-bestaande beschouwd.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot het onderhouds- en poetspersoneel in afwachting van de start van de ADBA Fedoclean type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. - Duitse vertaling sluiten, is op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Peereboom, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 juni 2013.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 331 type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering sluiten, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Seneffe, Mevr. Vanbel, I., assistent bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot het onderhouds- en poetspersoneel in afwachting van de start van de ADBA Fedoclean type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. - Duitse vertaling sluiten, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, de heer Bruynooghe, A. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 juni 2009.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009288 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 16/12/2020 numac 2020044170 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekend-makingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen. - Duitse vertaling sluiten wordt het ministerieel besluit van 19 juni 2013 waarbij Mevr. Grenier, C., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, aangewezen wordt om haar ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ingetrokken.

Bij ministeriële besluiten van 11 juli 2013 : is aan Mevr. Deflandre, C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Herstal, opdracht gegeven om het ambt van griffier te vervullen bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2013 en komt ten einde op 31 augustus 2013 's avonds; is Mevr. Grenier, C., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Charleroi en te Doornik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juli 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^