Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juli 2013
gepubliceerd op 22 juli 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009288
pub.
22/07/2013
prom.
11/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/11/2013009288/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003009543 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen sluiten betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen


De Minister van Justitie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, artikel 73;

Gelet op de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, artikel 26octies, § 3, tweede lid, artikel 26novies, § 1, derde lid, artikel 31, §§ 4 en 5, artikel 45, en artikel 51, §§ 3 en 4;

Gelet op de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, artikel 6, § 3, derde lid;

Gelet op de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, artikel 49, gewijzigd bij artikel 89 van de wet van 6 mei 2009, en artikel 50, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, artikel 18;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003009559 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003009560 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen internationale en verenigingen zonder winstoogmerk sluiten op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen, artikelen 12 en 12bis, ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003009543 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen sluiten betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 mei 2013;

Gelet op advies 53.463/2 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003009543 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen sluiten betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen, worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt : « 1° 214,88 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte; 2° 173,55 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;3° 126,00 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.»

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006010030 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen sluiten, worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt : « 1° 148,76 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;2° 107,44 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;3° 100,80 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.»

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004009885 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen sluiten, worden de volgende wijzingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « 1 januari » vervangen door de woorden « 1 maart » en worden de woorden « oktober 2002 » vervangen door de woorden « december 2012 »;2° in het laatste lid worden de woorden « 15 december » vervangen door de woorden « 15 februari ». Brussel, 11 juli 2013.

Mevr. A. TURTELBOOM

^