Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen type wet prom. 07/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de opening en de uitbating van een apotheek in de zetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 3 februari 2009 en 3 maart 2009 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009288 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen type ministerieel besluit prom. 03/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2009 tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 16/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 28/06/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013035643 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 09/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds PARTENA - Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2013 numac 2013204273 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 juli 2013, dat heden in werking treedt, is aan Mevr. Du Castillon, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gedeeltelijk opdracht gegeven bij het Direc Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/07/2013 numac 2013018332 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Vernietiging Het arrest n° 223.953 van de Raad van State van 18 juni 2013 vernietigt het koninklijk besluit van 26 oktober 2011 houdende verbod van aflevering van geneesmiddelen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron type arrest prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013022385 bron rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 12 april 2013 tot vaststelling van het personeelsplan 2013 van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013027131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Gewestelijk psychiatrisch centrum « Les Marronniers »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor de productie van eco-producten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor energiebesparingen en productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor stedelijke integratie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013035644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » of « of Philosophy » mag worden toegevoegd type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204094 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de oncologische verpleegkunde als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/07/2013 numac 2013204268 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés geschillen en juridisch advies (niveau A) voor het Fonds voor beroepsziekten (ANG13104) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

document

type document prom. -- pub. 22/07/2013 numac 2013011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0018 : Claes Retail Group NV/Mayerline NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 15 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de detailhandel in kleding (...)

erratum

type erratum prom. 30/09/2012 pub. 22/07/2013 numac 2013022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 30, 30bis en 30ter van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/07/2013 numac 2013042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2013    Indice juillet 2013 Moyen(...)

document

type document prom. -- pub. 22/07/2013 numac 2013014367 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wegvervoer en Verkeersveiligheid Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De examenzittijd begint op 1 september 2013. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt ges(...) type document prom. 04/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden type document prom. -- pub. 22/07/2013 numac 2013204052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 juli 2013, dat in werking treedt de dag waar worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbe(...)
^