Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2004
gepubliceerd op 23 december 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009885
pub.
23/12/2004
prom.
20/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/20/2004009885/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen


De Minister van Justitie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, Gelet op de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese Economische Samenwerkingsverbanden, inzonderheid op artikel 6, § 3, derde lid;

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, inzonderheid op de artikelen 26octies, 26novies, 31, 45, 51 en 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 december 2004;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat sinds 1 juli 2003 het tarief bepaald in artikel, 1, eerste lid, 3°, van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, voor de bekendmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontvangen door de Nationale Bank van België voor rekening van het Belgisch Staatsblad, voort werd toegepast;

Overwegende dat voormeld ministerieel besluit van 14 februari 1994 evenwel door het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen werd opgeheven;

Dat derhalve zo snel als mogelijk het ministerieel besluit van 30 juni 2003 op de datum van de inwerkingtreding aangepast moet worden, teneinde het voormelde tarief bepaald in artikel 1, eerste lid, 3° van voormeld ministerieel besluit van 14 februari 1994, in dit ministerieel besluit toepasselijk te maken, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende : «

Art. 1bis.De bekendmakingskosten van de mededelingen die worden ontvangen door de Nationale Bank voor rekening van het Belgisch Staatsblad worden vastgesteld op 48,20 euro exclusief BTW per mededeling. »

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt tussen het tweede en derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende : « Het verkregen resultaat wordt op het naasthogere veelvoud van 10 eurocent afgerond. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

Brussel, 20 december 2004.

Mevr. L. ONKELINX

^