Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2004000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende diverse verordeningsbepalingen inzake beroep tegen een voorstel tot afdanking wegens beroepsongeschiktheid van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2004000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van Titel I en Titel II, Hoofdstuk V, van de wet van 9 juli 2004 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004003490 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2004022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004022984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005003003 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022015 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004009885 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het Beheerscomité Sociale Maribel ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005009014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzingsvoorwaarden van de leidend ambtenaar van de Regie van gevangenisarbeid en van de aan de uitoefening van deze functie verbonden toelage type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200227 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200228 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

decreet

type decreet prom. 20/12/2004 pub. 18/03/2005 numac 2005033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gewone administratieve toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2004 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme type omzendbrief prom. 20/12/2004 pub. 31/03/2005 numac 2005000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 20/12/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 20/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005031039 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/547 houdende de bekrachtiging van de verordening nr. 04/08 houdende de vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2005
^