Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 05 februari 2014

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 338.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009035
pub.
05/02/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 338.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de financie wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid de begroting Justitie, programma 59/2;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013009223 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 341.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 341.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de begroting van het Executief van de Moslims van België voor het dienstjaar 2013;

Overwegende dat een modaliteit betreffende de vernieuwing van het Executief van de Moslims van België moet voorzien worden;

Gelet op de begrotingswijzigingen van het Executief van de Moslims van België voor het dienstjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013009223 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 341.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 341.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Artikel 1.Een bedrag van 338.000 EUR, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan het Executief van de Moslims van België betreffende het dienstjaar 2013 : - Eerste schijf : 88.000 EUR; - Tweede schijf : 218.900 EUR; - Derde schijf : 31.100 EUR;"

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden: Werkingskosten: 76.000 EUR;

Wedde en sociale lasten: 79.000 EUR;

Huur en huurlasten: 72.000 EUR;

Telefoonkosten en communicatie: 8.000 EUR;

Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand: 63.000 EUR;

Verplaatsingskosten : 10.000 EUR;

Kosten in verband met het proces van overleg voor de vernieuwing van EMB 30.000 EUR."

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 3.De vierde schijf van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de rekeningen van het jaar 2013 alsook het verslag van een door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren erkende bedrijfsrevisor zijn overgezonden. De FOD Justitie voert voor de definitieve uitbetaling een controle uit op deze documenten.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn."

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^