Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2010 pub. 05/02/2014 numac 2014000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/07/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 27/10/2006 pub. 05/02/2014 numac 2014000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 18/07/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2013022650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2013022651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014003041 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende uitgaven ter voorbereiding van de Antarctica Conferentie, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009036 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009034 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 100.000 EUR voor de vernieuwing van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009035 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 338.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014003042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 24/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014003047 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen en het koninklijk besluit van 26 december houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014011013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 26 november 2013 wordt de heer Lenhard VANHOORN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met Bij koninklijk besluit van 26 november 2013 wordt de heer Patrick DENEVE, klasse A2 met de tite(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en ben Bij koninklijk besluit van 20 januari 2014, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaan(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11, § 1, vijfde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014200718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de witloofteelt betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200807 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidatuurstelling voor een mandaat van lid van de Franstalige of Nederlandstalige taalrol voor het Auditcomité van de Federale Overheid Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) werd opgericht bij koninklijk besluit va(...) Het Auditcomité van de Federale Overheid is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200915 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, dat uitwerking heeft op 30 november 2013, is aan de heer Uyttersprot, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, dat uitwerking heeft op 31 december 2013, is aan de(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014009040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 27/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200916 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 30 januari 2014 : - is het verzoek tot associatie van de heer De Bie, E., notaris ter standplaats Antwerpen , en van Mevr. Neut, M., kandidaat-notaris, om de associa(...) Mevr. Neut M., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van he(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 226.000 van 9 januari 2014 heeft de Raad van State de volgende zinsnede in de ministeriële omzendbrief GPI 70 van 30 juli 2012 betreffende de herverzekering voor de vergoeding voor arbeidsongeva type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Gedeeltelijke vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr 226.189 van 23 januari 2014, afdeling bestuursrechtspraak, XV de kamer, wordt punt(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijz(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200739 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 225.707 van 5 december 2013 in zake Gunther Lambrichts tegen het Vlaamse Gewest, met als tussenkomende partij de nv « JM Recycling », waarvan de exped « Schendt artikel 23, § 3, van het decreet [van het Vlaamse Gewest] van 28 juni 1985 betreffen(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200794 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 225.719 van 5 december 2013 in zake Nathalie Lambert tegen de Franse Gemeenschap, met tussenkomende partij Nathalie Baar, waarvan de expeditie ter gri « Schenden de artikelen 17, eerste lid, en 28, § 1, eerste lid, van het decreet van de Franse (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014031099 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. - Publicatie van de kaart met de zone voor parkings buiten de openbare weg Krachtens artikel 2.3.53, § 7, van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, K

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, van het referentiemodel voor bekrachtiging van het beroep autoverkoper type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende voorlopige aanstelling van de Administrateur van de « ARES »

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014031059 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1291 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk. - Tweede en laatste lezing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014031057 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2013 wordt de heer Yves MORTHEAN, voor een periode van één jaar vanaf 1 oktober 2013, toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Ing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 2013 wordt Mevr. Sophie BUYSE,(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014031075 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Eervol ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 2013 wordt Mevr. Tamara MAERSCHALK ontslag verleend uit haar functie als Attaché bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 2013.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014031072 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 oktober 2013, wordt het vrijwillig ontslag uit haar functie, toegestaan aan mevrouw BAHUNDE Adjoavi, geneesheer in vast d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014031096 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014200769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende het bezit van exotische dieren die tot niet-gedomesticeerde soorten behoren en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014200768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende het bezit van exotische dieren die tot niet gedomesticeerde soorten behoren en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014003035 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het De richtlijnen betreffende het indienen van die documenten langs elektronische weg (of op elektroni(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014018037 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan DE SAEDELEER, die woonplaats kiest bij Mrs. Chris VAN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt d 1. het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de koopvaardij (nr. 316), vastgesteld bij he(...)

erratum

type erratum prom. 11/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014200812 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. - Errata

document

type document prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200927 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van gedelegeerd bestuurder voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG14707) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieproc(...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 jan Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VERLOOVE Evelyn benoemd tot plaatsvervangend lid van voornoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 januari 2014, dat in we Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HENRARD Denis benoemd in de hoedanigheid van werkend lid b(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014031073 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2013 wordt de heer Mikaël ANGE, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché in het Frans taalkader van het Brussels Instituut voor Milieube Bij besluit van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juni 2013 wordt de(...)

document

type document prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014031074 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Bevordering Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 24 juli 2013 wordt de heer Marc CHONER, is bevorded door overgang naar de hooger niveau tot de graad van Klerk in het Frans taalkader van het Brusse type document prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014031076 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Pensioneringen Bij besluit van de leidende ambtenaar en de directeur van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 15 juli 2013, wordt het de heer Peter VANDERSTRAETEN, Eerste wetenschappelijk attaché bij het Brussels Instituut v Bij besluit van de leidende ambtenaar en de directeur van het Brussels Instituut voor Milieubeh(...) type document prom. -- pub. 05/02/2014 numac 2014200584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Bergen Op 10 januari 2014, werd de heer DEL FABBRO Julien, raadsheer in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij het arbeidshof te Bergen, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van pl
^