Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012195
pub.
09/10/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend worden verklaard : a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet;b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage 1 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2011 onder het nummer 106457/CO/321) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen. HOOFDSTUK II. - Recht op tijdskrediet ter verlenging van het postnataal verlof

Art. 2.Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de werknemers putten uit de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad tot instelling van een stelsel van tijdskrediet, wordt een recht op tijdskrediet van 6 maanden ingesteld, voor alle werkneemsters die aldus hun postnataal verlof kunnen verlengen en die daartoe een aanvraag richten tot de werkgever zes weken vóór het einde van hun postnataal verlof.

De beperking tot 5 pct. van het aantal in de onderneming of de dienst tewerkgestelde werknemers, zoals vastgesteld in artikel 15 van de hoger vermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis geldt niet voor de gevallen waarin er een recht op tijdskrediet binnen de voorwaarden van dit artikel wordt toegestaan.

Dit bijkomend recht op tijdskrediet ter verlenging van het postnataal verlof kan worden toegekend aan kaderleden vanaf 1 oktober 2011. HOOFDSTUK III. - Tijdskrediet in het algemeen

Art. 3.Voltijds tijdskrediet De werknemers hebben recht op een tijdskrediet dat minimaal drie maanden en maximaal 5 jaar kan duren, indien zij hiertoe de aanvraag doen ten laatste drie maanden vóór het begin of de verlenging van deze onderbreking.

Het percentage van 5 pct. vermeld in artikel 15, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis wordt verhoogd tot 10 pct. berekend op het totaal personeelseffectief van de betrokken onderneming.

De reïntegratie van deze werknemers na hun beroepsloopbaanonderbreking dient te geschieden in een functie van dezelfde looncategorie, rekening houdend met de bekwaamheden van de betrokken werknemer, doch niet noodzakelijk in een identieke functie.

Art. 4.Halftijds en 1/5e tijdskrediet Voor de arbeiders en bedienden die behoren tot de eerste 4 categorieën gedefinieerd bij collectieve arbeidsovereenkomsten van 5 en 21 oktober 2009 betreffende de beroepsclassificatie geldt een drempel van 10 pct. berekend op het totaal personeelseffectief dat deze groep vertegenwoordigt binnen de onderneming.

Voor het overige personeel geldt een drempel van 5 pct. die berekend wordt op het totaal personeelseffectief dat deze groep vertegenwoordigt binnen de onderneming. HOOFDSTUK IV. - Recht op vermindering van de arbeidsprestaties

Art. 5.De beperking tot 10 pct. van het aantal in de onderneming of dienst tewerkgestelde werknemers, zoals vastgesteld in artikel 15 van de bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, is niet van toepassing op de gevallen waarin een loopbaanvermindering wordt toegestaan aan arbeiders en bedienden die behoren tot de eerste vier categorieën gedefinieerd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1980 betreffende de beroepsclassificatie van bedienden, artikel 2, van minstens 53 jaar.

Dit artikel doet geenszins afbreuk aan de rechten van de werknemers van 50 jaar of ouder op een loopbaanvermindering met 1/5 of met de helft.

Dit recht kan de werkgever niet verhinderen later voor dezelfde persoon de regeling van het conventioneel brugpensioen toe te passen.

De berekening van de aanvullende vergoeding zal in dat geval gebeuren op basis van het voltijds netto-referteloon en van de werkloosheidsuitkeringen voor alle dagen van de week. HOOFDSTUK V. - Halftijds en 1/5e tijdskrediet 50-plussers

Art. 6.Om recht te hebben op een loop-baanvermindering of een vermindering van de arbeidsprestaties, als bedoeld in artikel 9 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, moet de werknemer niet-kaderlid, die vanaf zijn 50e wordt aangeworven, door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 2 jaar die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving als verricht overeenkomstig artikel 12 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Om recht te hebben op een loopbaanvermindering of een vermindering van de arbeidsprestaties, als bedoeld in artikel 9 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, moet de werknemer niet-kaderlid, die vanaf zijn 55e wordt aangeworven, door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende 1 jaar dat voorafgaat aan de schriftelijke kennisgeving als verricht overeenkomstig artikel 12 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009 betreffende het tijdskrediet.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2011 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 2 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2013 onder het nummer 113860/CO/321) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet

Art. 2.Artikel 5, 1e lid van hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet wordt vervangen door volgende bepaling : "

Art. 5.De beperking tot 10 pct. van het aantal in de onderneming of dienst tewerkgestelde werknemers, zoals vastgesteld in artikel 15 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, is niet van toepassing op de gevallen waarin een loopbaanvermindering wordt toegestaan aan arbeiders en bedienden die behoren tot de eerste vier categorieën gedefinieerd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 5 en 21 oktober 2009 betreffende de beroepsclassificatie, van minstens 53 jaar. Deze bovenvermelde werknemers hebben recht op tijdskrediet zonder toepassing van enige drempel.".

Art. 3.Artikel 6 van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet wordt vervangen door volgende bepaling : "

Art. 6.Om recht te hebben op een loopbaanvermindering of op een vermindering van de arbeidsprestaties, als bedoeld in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, moet de werknemer niet-kaderlid, die vanaf zijn 50ste wordt aangeworven, door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de drie jaar die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving als verricht overeenkomstig artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Deze termijn kan in onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever verder worden ingekort tot minimum twee jaar voor werknemers die vanaf hun 50e worden aangeworven en tot minimum 1 jaar voor werknemers die vanaf hun 55e worden aangeworven.". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 oktober 2011 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^