Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2014
gepubliceerd op 18 november 2014

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012153
pub.
18/11/2014
prom.
04/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de "équipes SOS enfants") (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de "équipes SOS enfants").

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2014 Uitvoering van het kaderakkkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de "équipes SOS enfants") (Overeenkomst geregistreerd op 29 april 2014 onder het nummer 120926/CO/332) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ploegen SOS kinderen gesubsidieerd door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de betoelaging van telefonische onthaaldiensten voor kinderen type decreet prom. 12/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het Secundair Onderwijs type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 12/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet ter bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de organisatie van sportactiviteiten in de wijk type decreet prom. 12/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende diverse maatregelen inzake de strijd tegen het vroegtijdig verlaten van de school, de uitsluiting en het geweld op school en, onder meer, de oprichting van het herscholings- en herintegratiecentrum van de Franse Gemeenschap sluiten dat ressorteert onder het Paritair Comité voor de Franstalige en de Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Art. 2.Onder "werknemer", dient men te verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke werknemers, bedienden en arbeiders tewerkgesteld in de instellingen en de diensten bedoeld in artikel 1. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 3.Op grond van het non-profitakkoord 2010-2011 van 19 september 2011, stemmen de partijen ermee in om de opwaardering van de loonschalen die was opgestart in het kader van het non-profitakkoord 2000-2005 voort te zetten. HOOFDSTUK III. - Functies en loonschalen

Art. 4.Voor de werknemers secretarissen, sociaal assistenten, juristen en psychologen zijn de minimumloonschalen die de diensten vanaf 1 maart 2014 moeten toepassen opgenomen in de bijlage van deze overeenkomst, respectievelijk onder de volgende codes :

Functiecategorie Catégorie de fonction -

Referentieloonschaal 330 Référence barème 330

Secretarissen - Secrétaires

1.39

Sociaal assistenten - Assistants sociaux

1.55-1.61-1.77

Juristen/psychologen - Juristes/psychologues

1.80

Huisdokters - Médecins généralistes

1.91

Specialisten - Médecins spécialistes

1.98


Art. 5.§ 1. De loonschalen bedoeld in artikel 4 en van toepassing vanaf 1 maart 2014 zijn als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.

Zij worden uitgedrukt op jaarbasis 100 pct. (op 1 januari 1990) in euro. Zij worden vereffend tegen 160,84 pct. gekoppeld aan de spilindex 119,62 (basis 2004 = 100). § 2. Zij evolueren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden en toelagen ten laste van de openbare schatkist aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2014. Zij heft de collectieve arbeidsovereenkomst op van 4 januari 2012 geregistreerd onder het nummer 108118/CO/332, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet sluiten - Belgisch Staatsblad van 4 september 2013 en vervangt deze.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, die de ondertekenende partijen ervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de "équipes SOS enfants")

Juristen en psychologen (index december 2012)/Juristes et psychologues (index décembre 2012)

Index

1,6084

December 2012/ Décembre 2012

Referentiebarema's (100 pct.)/Barèmes de référence (100 p.c.)

Barema's 332.00.2 (99,2 pct.) van toepassing vanaf 1 maart 2014/Barèmes 332.00.2 (99,2 p.c.) applicables à partir du 1er mars 2014

1/80

1/80

ja(a)r(en)/ anciënniteitannée(s) ancienneté

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

0

22 392,42

36 015,97

3 001,33

22 213,28

35 727,84

2 977,32

1

23 489,55

37 780,59

3 148,38

23 301,63

37 478,35

3 123,20

2

23 489,55

37 780,59

3 148,38

23 301,63

37 478,35

3 123,20

3

24 472,30

39 361,25

3 280,10

24 276,52

39 046,36

3 253,86

4

24 472,30

39 361,25

3 280,10

24 276,52

39 046,36

3 253,86

5

25 455,02

40 941,85

3 411,82

25 251,38

40 614,32

3 384,53

6

25 455,02

40 941,85

3 411,82

25 251,38

40 614,32

3 384,53

7

26 437,77

42 522,51

3 543,54

26 226,27

42 182,33

3 515,19

8

26 437,77

42 522,51

3 543,54

26 226,27

42 182,33

3 515,19

9

27 420,49

44 103,12

3 675,26

27 201,13

43 750,29

3 645,86

10

27 786,14

44 691,23

3 724,27

27 563,85

44 333,70

3 694,47

11

28 768,89

46 271,88

3 855,99

28 538,74

45 901,71

3 825,14

12

28 768,89

46 271,88

3 855,99

28 538,74

45 901,71

3 825,14

13

29 751,61

47 852,49

3 987,71

29 513,60

47 469,67

3 955,81

14

29 751,61

47 852,49

3 987,71

29 513,60

47 469,67

3 955,81

15

30 734,36

49433,14

4 119,43

30488,49

49 037,68

4 086,47

16

30 734,36

49433,14

4 119,43

30488,49

49 037,68

4 086,47

17

31 717,08

51 013,75

4 251,15

31 463,34

50 605,64

4 217,14

18

31 717,08

51 013,75

4 251,15

31 463,34

50 605,64

4 217,14

19

32 699,83

52 594,41

4 382,87

32 438,23

52 173,65

4 347,80

20

32 699,83

52 594,41

4 382,87

32 438,23

52 173,65

4 347,80

21

33 682,61

54 175,11

4 514,59

33 413,15

53 741,71

4 478,48

22

33 682,61

54 175,11

4 514,59

33 413,15

53 741,71

4 478,48

23

34 665,33

55 755,72

4 646,31

34 388,01

55 309,67

4 609,14

24

34 665,33

55 755,72

4 646,31

34 388,01

55 309,67

4 609,14

25

34 665,33

55 755,72

4 646,31

34 388,01

55 309,67

4 609,14

26

34 665,33

55 755,72

4 646,31

34 388,01

55 309,67

4 609,14

27

34 665,33

55 755,72

4 646,31

34 388,01

55 309,67

4 609,14

28

34 665,33

55 755,72

4 646,31

34 388,01

55 309,67

4 609,14

29

34 665,33

55 755,72

4 646,31

34 388,01

55 309,67

4 609,14


Secretarissen A1 en A2 (index december 2012)/Secrétaires A1 et A2 (index décembre 2012)

Index

1,6084

December 2012/ Décembre 2012

Referentiebarema's (100 pct.)/ Barèmes de référence (100 p.c.)

Barema's 332.00.2 (99,2 pct.) van toepassing vanaf 1 maart 2014/Barèmes 332.00.2 (99,2 p.c.) applicables à partir du 1er mars 2014

1/39

1/39

ja(a)r(en)/ anciënniteitannée(s) ancienneté

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

0

14 804,87

23 812,15

1 984,35

14 686,43

23 621,66

1 968,47

1

15 970,17

25 686,42

2140,54

15 842,41

25 480,93

2 123,41

2

15 970,17

25 686,42

2140,54

15 842,41

25 480,93

2 123,41

3

16 239,11

26 116,98

2 176,58

16 109,20

25 910,03

2 159,17

4

16 239,11

26 116,98

2 176,58

16 109,20

25 910,03

2 159,17

5

16 597,69

25 695,72

2 224,64

16 464,91

26 482,16

2 206,85

6

16 597,69

25 695,72

2 224,64

16 464,91

26 482,16

2 206,85

7

17 314,79

27 849,11

2 320,76

17 176,27

27 626,32

2 302,19

8

17 314,79

27 849,11

2 320,76

17 176,27

27 626,32

2 302,19

9

18 031,95

29 002,59

2 416,88

17 887,69

28 770,57

2 397,55

10

18 390,48

29 579,25

2 464,94

18 243,36

29 342,61

2 445,22

11

19 017,95

30 588,47

2 549,04

18 865,81

30 343,76

2 528,65

12

19 017,95

30 588,47

2 549,04

18 865,81

30 343,76

2 528,65

13

19 650,00

31 605,06

2 633,76

19 492,80

31 352,22

2 612,68

14

19 650,00

31 605,06

2 633,76

19 492,80

31 352,22

2 612,68

15

20 289,89

32 634,26

2 719,52

20 127,57

32 373,19

2 697,77

16

20 289,89

32 634,26

2 719,52

20 127,57

32 373,19

2 697,77

17

20 929,82

33 663,52

2 805,29

20 762,38

33 394,21

2 782,85

18

20 929,82

33 663,52

2 805,29

20 762,38

33 394,21

2 782,85

19

21 569,79

34 692,85

2 891,07

21 397,23

34 415,31

2 867,94

20

21 569,79

34 692,85

2 891,07

21 397,23

34 415,31

2 867,94

21

22 209,67

35 722,03

2 976,84

22 031,99

35 436,26

2 953,02

22

22 209,67

35 722,03

2 976,84

22 031,99

35 436,26

2 953,02

23

22 849,61

36 751,31

3 062,61

22 666,81

36,457,30

3 038,11

24

22 849,61

36 751,31

3 062,61

22 666,81

36,457,30

3 038,11

25

23 489,52

37 780,54

3 148,38

23 301,60

37 478,30

3 123,19

26

23 489,52

37 780,54

3 148,38

23 301,60

37 478,30

3 123,19

27

24 129,44

38 809,79

3 234,15

23 936,40

38 499,31

3 208,28

28

24 129,44

38 809,79

3 234,15

23 936,40

38 499,31

3 208,28

29

24 769,37

39 839,05

3 319,92

24 571,22

39 520,34

3 293,36


Maatschappelijk assistenten (index december 2012)/Assistants sociaux (index décembre 2012)

Index

1,6084

December 2012/ Décembre 2012

Referentiebarema's (100 pct.)/ Barèmes de référence (100 p.c.)

Barema's 332.00.2 (99,2 pct.) van toepassing vanaf 1 maart 2014/Barèmes 332.00.2 (99,2 p.c.) applicables à partir du 1er mars 2014

1/55 - 1/61 - 1/77

1/55 - 1/61 - 1/77

ja(a)r(en)/ anciënniteitannée(s) ancienneté

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

0

16 627,41

26 743,53

2 228,63

16 494,39

26 529,58

2 210,80

1

17 837,72

28 690,19

2 390,85

17 695,02

26 460,67

2 371,72

2

17 837,72

28 690,19

2 390,85

17 695,02

28 460,67

2 371,72

3

18 375,55

29 555,23

2 462,94

18 228,55

29 318,79

2 443,23

4

18 375,55

29 555,23

2 462,94

18 228,55

29 318,79

2 443,23

5

18 913,38

30 420,28

2 535,02

18 762,07

30 176,92

2 514,74

6

18 913,38

30 420,28

2 535,02

18 762,07

30 176,92

2 514,74

7

21 554,49

34 668,24

2 889,02

21 382,05

34 390,90

2 865,91

8

21 554,49

34 668,24

2 889,02

21 382,05

34 390,90

2 865,91

9

22 102,98

35 550,43

2 962,54

21 926,16

35 266,03

2 938,84

10

22 468,60

36 138,50

3 011,54

22 288,85

35 849,39

2 987,45

11

23 017,09

37 020,69

3 085,06

22 832,95

36 724,52

3 060,38

12

23 017,09

37 020,69

3 085,06

22 832,95

36 724,52

3 060,38

13

23 565,55

37 902,83

3 158,57

23 377,03

37 599,61

3 133,30

14

23 565,55

37 902,83

3 158,57

23 377,03

37 599,61

3 133,30

15

24 114,02

38 784,99

3 232,08

23 921,11

38 474,71

3 206,23

16

26 003,29

41 823,69

3 485,31

25 795,26

41 489,10

3 457,43

17

26 551,75

42 705,83

3 558,82

26 339,34

42 364,19

3 530,35

18

26 551,75

42 705,83

3 558,82

26 339,34

42 364,19

3 530,35

19

27 100,22

43 587,99

3 632,33

26 883,42

43 239,29

3 603,27

20

27 100,22

43 587,99

3 632,33

26 883,42

43 239,29

3 603,27

21

27 648,73

44 470,22

3 705,85

27 427,54

44 114,46

3 676,20

22

27 648,73

44 470,22

3 705,85

27 427,54

44 114,46

3 676,20

23

28 197,19

45 352,36

3 779,36

27 971,61

44 989,54

3 749,13

24

28 197,19

45 352,36

3 779,36

27 971,61

44 989,54

3 749,13

25

28 745,68

46 234,55

3 852,88

28 515,71

45 864,68

3 822,06

26

28 745,68

46 234,55

3 852,88

28 515,71

45 864,68

3 822,06

27

29 294,15

47 116,71

3 926,39

29 059,80

46 739,78

3 894,98

28

29 294,15

47 116,71

3 926,39

29 059,80

46 739,78

3 894,98

29

29 294,15

47 116,71

3 926,39

29 059,80

46 739,78

3 894,98


Huisartsen (index december 2012)/Médecins généralistes (index décembre 2012)

Index

1,6084

December 2012/ Décembre 2012

Referentiebarema's (100 pct.)/ Barèmes de référence (100 p.c.)

Barema's 332.00.2 (99,2 pct.) van toepassing vanaf 1 maart 2014 /Barèmes 332.00.2 (99,2 p.c.) applicables à partir du 1er mars 2014

1/91

1/91

ja(a)r(en)/ anciënniteitannée(s) ancienneté

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

0

27 420,30

44 102,81

3 675,23

27 200,94

43 749,99

3 645,83

1

28 060,21

45 132,04

3 761,00

27 835,73

44 740,99

3 730,92

2

28 060,21

45 132,04

3 761,00

27 835,73

44 740,99

3 730,92

3

29 180,07

46 933,22

3 911,10

28 946,63

46 557,76

3 879,81

4

29 180,07

46 933,22

3 911,10

28 946,63

46 557,76

3 879,81

5

30 299,90

48 734,36

4 061,20

30 057,50

48 344,48

4 028,71

6

30 299,90

48 734,36

4 061,20

30 057,50

48 344,48

4 028,71

7

31 419,78

50 535,57

4 211,30

31 168,42

50 131,29

4 177,61

8

31 419,78

50 535,57

4 211,30

31 168,42

50 131,29

4 177,61

9

32 539,59

52 336,68

4 361,39

32 279,27

51 917,98

4 326,50

10

32 539,59

52 336,68

4 361,39

32 279,27

51 917,98

4 326,50

11

33 659,45

54 137,86

4 511,49

33 390,17

53 704,76

4 475,40

12

33 659,45

54 137,86

4 511,49

33 390,17

53 704,76

4 475,40

13

34 779,29

55 939,01

4 661,58

34 501,06

55 491,50

4 624,29

14

34 779,29

55 939,01

4 661,58

34 501,06

55 491,50

4 624,29

15

35 899,15

57 740,19

4 811,68

35 611,96

57 278,27

4 773,19

16

35 899,15

57 740,19

4 811,68

35 611,96

57 278,27

4 773,19

17

37 019,01

59 541,38

4 961,78

36 722,86

59 065,04

4 922,09

18

37 019,01

59 541,38

4 961,78

36 722,86

59 065,04

4 922,09

19

38 138,82

61 342,48

5 111,87

37 833,71

60 851,74

5 070,98

20

38 138,82

61 342,48

5 111,87

37 833,71

60 851,74

5 070,98

21

39 258,70

63 143,69

5 261,97

38 944,63

62 638,54

5 219,88

22

39 258,70

63 143,69

5 261,97

38 944,63

62 638,54

5 219,88

23

40 378,53

64 944,83

5 412,07

40 055,50

64 425,27

5 368,77

24

40 378,53

64 944,83

5 412,07

40 055,50

64 425,27

5 368,77

25

40 378,53

64 944,83

5 412,07

40 055,50

64 425,27

5 368,77

26

40 378,53

64 944,83

5 412,07

40 055,50

64 425,27

5 368,77

27

40 378,53

64 944,83

5 412,07

40 055,50

64 425,27

5 368,77

28

40 378,53

64 944,83

5 412,07

40 055,50

64 425,27

5 368,77

29

40 378,53

64 944,83

5 412,07

40 055,50

64 425,27

5 368,77


Specialisten (index december 2012)/Médecins spécialistes (index décembre 2012)

Index

1,6084

December 2012/ Décembre 2012

Referentiebarema's (100 pct.)/ Barèmes de référence (100 p.c.)

Barema's 332.00.2 (99,2 pct.) van toepassing vanaf 1 maart 2014 /Barèmes 332.00.2 (99,2 p.c.) applicables à partir du 1er mars 2014

1/98

1/98

ja(a)r(en)/ anciënniteitannée(s) ancienneté

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

jaarlijks basisbedrag/ de base annuel

jaarlijks geïndexeerd/ indexé annuel

maandelijks geïndexeerd/ indexé mensuel

0

36 196,27

58 218,08

4 851,51

35 906,70

57 752,34

4 812,69

1

36 196,27

58 218,08

4 851,51

35 906,70

57 752,34

4 812,69

2

37 567,54

60 423,63

5 035,30

37 267,00

59 940,24

4 995,02

3

37 567,54

60 423,63

5 035,30

37 267,00

59 940,24

4 995,02

4

38 938,82

62 629,20

5 219,10

38 627,31

62 128,16

5 177,35

5

38 938,82

62 629,20

5 219,10

38 627,31

62 128,16

5 177,35

6

40 310,07

64 834,72

5 402,89

39 987,59

64 316,04

5 359,67

7

40 310,07

64 834,72

5 402,89

39 987,59

64 316,04

5 359,67

8

41 681,34

67 040,27

5 586,69

41 347,89

66 503,95

5 542,00

9

41 681,34

67 040,27

5 586,69

41 347,89

66 503,95

5 542,00

10

43 052,59

69 245,79

5 770,48

42 708,17

68 691,82

5 724,32

11

43 052,59

69 245,79

5 770,48

42 708,17

68 691,82

5 724,32

12

44 423,88

71 451,37

5 954,28

44 068,49

70 879,76

5 906,65

13

44 423,88

71 451,37

5 954,28

44 068,49

70 879,76

5 906,65

14

45 795,11

73 656,85

6 138,07

45 428,75

73 067,60

6 088,97

15

45 795,11

73 656,85

6 138,07

45 428,75

73 067,60

6 088,97

16

47 166,40

75 862,44

6 321,87

46 789,07

75 255,54

6 271,29

17

47 166,40

75 862,44

6 321,87

46 789,07

75 255,54

6 271,29

18

48 537,68

78 068,00

6 505,67

48 149,38

77 443,46

6 453,62

19

48 537,68

78 068,00

6 505,67

48 149,38

77 443,46

6 453,62

20

49 908,92

80 273,51

6 689,46

49 509,65

79 631,32

6 635,94

21

49 908,92

80 273,51

6 689,46

49 509,65

79 631,32

6 635,94

22

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27

23

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27

24

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27

25

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27

26

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27

27

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27

28

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27

29

51 280,20

82 479,07

6 873,26

50 869,96

81 819,24

6 818,27


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^