Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2013
gepubliceerd op 23 juli 2013

Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011357
pub.
23/07/2013
prom.
10/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/10/2013011357/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet 8 juli 1976 organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 57, § 1, al.2;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de wet 22 mei 2003, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.44.3;

Gelet op de Begrotingscontrole 2013 uitgevoerd door de Ministersraad van 6 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 30 mei 2013;

Overwegende dat de uitsluiting van de mensen die in armoede leven zich op alle domeinen van het leven situeert, met inbegrip van het sociale en culturele leven en de digitale netwerken;

Overwegende dat de deelname aan de informatiemaatschappij een elementair recht is dat deel uitmaakt van de menselijke waardigheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, en van Onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - centrum, centra: het openbaar centrum, respectievelijk de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; - gebruiker: de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum; - financiering: bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque.

Art. 2.Een subsidie wordt toegekend aan de centra om de participatie en sociale activering van hun gebruikers te bevorderen.

Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor : 1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;3° de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;4° de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatie-technologieën bevorderen; Het staat het centrum vrij om binnen de groep van gebruikers de prioritaire doelgroepen af te bakenen die zich in de meest achtergestelde situatie bevinden.

Art. 3.Een specifieke subsidie wordt toegekend aan de centra voor de activiteiten gelieerd aan de niet-verderzetting van de armoede bij de kinderen van gebruikers van de centra.

De centra kunnen deze subsidie aanwenden voor : 1° de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld : - maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's; - maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning; - maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist; - maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning; - steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen. 2° de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.

Art. 4.§ 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2, tweede lid, 1° tot en met 4°, wordt een subsidie van zes miljoen zevenhonderdzesennegentigduizend (6.796.000) euro aan de centra toegekend.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01. § 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel : - 50 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2012; - 50 % op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie als bedoeld door de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie in de gemeente op datum van 1 januari 2012.

De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.

De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.

Art. 5.§ 1. Een voorschot van 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt aan het centrum overgemaakt bij de inwerkingtreding van de maatregel. § 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 10.

Art. 6.§ 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 3, wordt een subsidie van vier miljoen tweehonderdachtentachtig duizend (4.288.000) euro aan de centra toegekend.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01. § 2. de subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld in overeenstemming met de sleutel vermeld in artikel 4.

De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.

Art. 7.Een voorschot van 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 6 wordt aan het centrum overgemaakt bij de inwerkingtreding van de maatregel. § 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 6 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 10.

Art. 8.In toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan het centrum samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die de sociale, culturele en sportieve participatie en de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor mensen die in armoede leven als doelstelling hebben.

Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 en 3 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed.

De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding.

In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.

Art. 9.§ 1. De centra die volgens artikel 4, § 2 en 6, § 2, een subsidie genieten gelijk aan of hoger dan 25.000 euro, kunnen de kosten van hun personeel dat direct betrokken is bij de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2 en 3, voor ten hoogste 10 % van het verantwoorde nettobedrag op deze subsidie aanrekenen.

Worden hiermee gelijkgesteld: de centra die onderling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om de subsidie op gecoördineerde wijze aan te wenden, en van wie de gecumuleerde subsidies volgens artikel 4, § 2 en 6, § 2, gelijk zijn aan of hoger dan 25.000 euro. § 2. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze subsidie te worden aangerekend. § 3. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient van de verantwoorde kosten te worden verminderd. § 4. Investeringen en duurzame aankopen vanaf 500 euro exclusief BTW kunnen in geen geval worden ten laste genomen. § 5. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit.

Art. 10.§ 1. Om het gebruik van de subsidies te verantwoorden dient het centrum vóór 28 februari 2014 een elektronisch verslag in, bestaande uit een activiteitenoverzicht en een financieel overzicht.

Dit rapport dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.

De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2014 aan de Staat worden terugbetaald.

Art. 11.De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 13.De Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 10 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

NIS CPAS/OCMW

COMMUNE/GEMEENTE

ART 4 PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE/ PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING

ART 6 PAUVRETE ENFANTINE/ KINDERARMOEDE

41002

AALST

€ 37.672,00

€ 23.769,00

44001

AALTER

€ 4.643,00

€ 2.929,00

24001

AARSCHOT

€ 8.974,00

€ 5.662,00

11001

AARTSELAAR

€ 3.235,00

€ 2.041,00

23105

AFFLIGEM

€ 2.570,00

€ 1.622,00

52074

AISEAU-PRESLES

€ 9.152,00

€ 5.774,00

73001

ALKEN

€ 3.362,00

€ 2.122,00

38002

ALVERINGEM

€ 1.940,00

€ 1.225,00

61003

AMAY

€ 8.951,00

€ 5.648,00

63001

AMBLEVE

€ 1.896,00

€ 1.196,00

92003

ANDENNE

€ 17.907,00

€ 11.299,00

21001

ANDERLECHT/ANDERLECHT

€ 174.269,00

€ 109.957,00

56001

ANDERLUES

€ 8.715,00

€ 5.499,00

91005

ANHEE

€ 4.249,00

€ 2.681,00

62003

ANS

€ 21.284,00

€ 13.430,00

61079

ANTHISNES

€ 1.266,00

€ 799,00

57003

ANTOING

€ 5.183,00

€ 3.269,00

11002

ANTWERPEN

€ 374.866,00

€ 236.526,00

34002

ANZEGEM

€ 3.538,00

€ 2.233,00

37020

ARDOOIE

€ 2.716,00

€ 1.713,00

13001

ARENDONK

€ 3.126,00

€ 1.972,00

81001

ARLON

€ 15.015,00

€ 9.474,00

71002

AS

€ 2.340,00

€ 1.477,00

23002

ASSE

€ 11.923,00

€ 7.523,00

43002

ASSENEDE

€ 3.728,00

€ 2.352,00

92006

ASSESSE

€ 1.543,00

€ 973,00

51004

ATH

€ 19.232,00

€ 12.135,00

81003

ATTERT

€ 683,00

€ 431,00

81004

AUBANGE

€ 7.072,00

€ 4.462,00

63003

AUBEL

€ 1.394,00

€ 879,00

21002

AUDERGHEM/OUDERGHEM

€ 18.425,00

€ 11.626,00

34003

AVELGEM

€ 3.391,00

€ 2.140,00

62006

AWANS

€ 3.496,00

€ 2.206,00

62009

AYWAILLE

€ 6.625,00

€ 4.181,00

13002

BAARLE-HERTOG

€ 666,00

€ 420,00

63004

BAELEN

€ 1.922,00

€ 1.213,00

13003

BALEN

€ 5.731,00

€ 3.616,00

62011

BASSENGE

€ 4.017,00

€ 2.534,00

82003

BASTOGNE

€ 7.984,00

€ 5.037,00

56005

BEAUMONT

€ 5.075,00

€ 3.202,00

91013

BEAURAING

€ 4.649,00

€ 2.933,00

25005

BEAUVECHAIN

€ 1.154,00

€ 728,00

31003

BEERNEM

€ 5.004,00

€ 3.158,00

13004

BEERSE

€ 4.045,00

€ 2.553,00

23003

BEERSEL

€ 6.096,00

€ 3.847,00

24007

BEGIJNENDIJK

€ 2.119,00

€ 1.337,00

24008

BEKKEVOORT

€ 1.722,00

€ 1.087,00

51008

BELOEIL

€ 8.252,00

€ 5.207,00

21003

BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM

€ 20.225,00

€ 12.762,00

71004

BERINGEN

€ 14.786,00

€ 9.330,00

12002

BERLAAR

€ 3.578,00

€ 2.257,00

42003

BERLARE

€ 5.756,00

€ 3.631,00

64008

BERLOZ

€ 969,00

€ 612,00

51009

BERNISSART

€ 8.313,00

€ 5.245,00

24009

BERTEM

€ 1.877,00

€ 1.184,00

82005

BERTOGNE

€ 1.044,00

€ 658,00

84009

BERTRIX

€ 6.628,00

€ 4.183,00

23009

BEVER

€ 429,00

€ 270,00

46003

BEVEREN

€ 15.903,00

€ 10.033,00

62015

BEYNE-HEUSAY

€ 8.500,00

€ 5.363,00

24011

BIERBEEK

€ 2.083,00

€ 1.314,00

91015

BIEVRE

€ 1.819,00

€ 1.148,00

73006

BILZEN

€ 13.147,00

€ 8.295,00

56011

BINCHE

€ 25.903,00

€ 16.344,00

31004

BLANKENBERGE

€ 11.544,00

€ 7.283,00

62119

BLEGNY

€ 4.644,00

€ 2.930,00

72003

BOCHOLT

€ 4.023,00

€ 2.538,00

11004

BOECHOUT

€ 3.311,00

€ 2.089,00

12005

BONHEIDEN

€ 3.347,00

€ 2.112,00

11005

BOOM

€ 7.802,00

€ 4.923,00

24014

BOORTMEERBEEK

€ 2.471,00

€ 1.559,00

73009

BORGLOON

€ 3.750,00

€ 2.365,00

12007

BORNEM

€ 5.689,00

€ 3.590,00

11007

BORSBEEK

€ 4.165,00

€ 2.628,00

84010

BOUILLON

€ 4.377,00

€ 2.761,00

53014

BOUSSU

€ 23.457,00

€ 14.801,00

24016

BOUTERSEM

€ 1.809,00

€ 1.141,00

25014

BRAINE-L'ALLEUD

€ 14.139,00

€ 8.921,00

25015

BRAINE-LE-CHATEAU

€ 2.503,00

€ 1.580,00

55004

BRAINE-LE-COMTE

€ 10.721,00

€ 6.764,00

64015

BRAIVES

€ 1.873,00

€ 1.182,00

45059

BRAKEL

€ 3.852,00

€ 2.430,00

11008

BRASSCHAAT

€ 9.112,00

€ 5.750,00

11009

BRECHT

€ 6.033,00

€ 3.807,00

35002

BREDENE

€ 5.340,00

€ 3.369,00

72004

BREE

€ 4.784,00

€ 3.019,00

51012

BRUGELETTE

€ 1.462,00

€ 922,00

31005

BRUGGE

€ 45.648,00

€ 28.802,00

57093

BRUNEHAUT

€ 3.321,00

€ 2.096,00

21004

BRUSSEL/BRUXELLES

€ 260.483,00

€ 164.355,00

42004

BUGGENHOUT

€ 3.815,00

€ 2.407,00

63012

BULLINGEN

€ 2.259,00

€ 1.425,00

61010

BURDINNE

€ 824,00

€ 520,00

63087

BURG-REULAND

€ 1.334,00

€ 841,00

63013

BUTGENBACH

€ 1.853,00

€ 1.169,00

57018

CELLES

€ 2.151,00

€ 1.358,00

93010

CERFONTAINE

€ 1.928,00

€ 1.216,00

52010

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

€ 10.213,00

€ 6.445,00

52011

CHARLEROI

€ 301.445,00

€ 190.201,00

25117

CHASTRE

€ 2.771,00

€ 1.748,00

52012

CHATELET

€ 46.128,00

€ 29.105,00

62022

CHAUDFONTAINE

€ 11.102,00

€ 7.005,00

25018

CHAUMONT-GISTOUX

€ 2.815,00

€ 1.777,00

51014

CHIEVRES

€ 2.954,00

€ 1.864,00

56016

CHIMAY

€ 9.737,00

€ 6.144,00

85007

CHINY

€ 2.367,00

€ 1.493,00

91030

CINEY

€ 9.198,00

€ 5.804,00

61012

CLAVIER

€ 1.672,00

€ 1.055,00

53082

COLFONTAINE

€ 20.358,00

€ 12.846,00

62026

COMBLAIN-AU-PONT

€ 2.956,00

€ 1.866,00

54010

COMINES-WARNETON

€ 10.632,00

€ 6.709,00

52015

COURCELLES

€ 23.863,00

€ 15.057,00

25023

COURT-SAINT-ETIENNE

€ 4.512,00

€ 2.847,00

93014

COUVIN

€ 12.847,00

€ 8.105,00

64021

CRISNEE

€ 1.107,00

€ 698,00

62027

DALHEM

€ 2.387,00

€ 1.506,00

31006

DAMME

€ 2.551,00

€ 1.609,00

84016

DAVERDISSE

€ 702,00

€ 443,00

35029

DE HAAN

€ 4.521,00

€ 2.852,00

38008

DE PANNE

€ 5.909,00

€ 3.728,00

44012

DE PINTE

€ 1.522,00

€ 960,00

34009

DEERLIJK

€ 3.258,00

€ 2.055,00

44011

DEINZE

€ 8.622,00

€ 5.440,00

41011

DENDERLEEUW

€ 6.673,00

€ 4.211,00

42006

DENDERMONDE

€ 16.583,00

€ 10.463,00

37002

DENTERGEM

€ 2.673,00

€ 1.686,00

13006

DESSEL

€ 2.275,00

€ 1.436,00

44013

DESTELBERGEN

€ 3.844,00

€ 2.425,00

71011

DIEPENBEEK

€ 4.725,00

€ 2.981,00

24020

DIEST

€ 8.367,00

€ 5.279,00

32003

DIKSMUIDE

€ 7.174,00

€ 4.527,00

23016

DILBEEK

€ 11.588,00

€ 7.312,00

72041

DILSEN-STOKKEM

€ 7.063,00

€ 4.456,00

91034

DINANT

€ 13.005,00

€ 8.206,00

63020

DISON

€ 26.226,00

€ 16.548,00

93018

DOISCHE

€ 1.079,00

€ 680,00

64023

DONCEEL

€ 601,00

€ 379,00

53020

DOUR

€ 13.451,00

€ 8.487,00

23098

DROGENBOS

€ 2.230,00

€ 1.407,00

12009

DUFFEL

€ 5.309,00

€ 3.350,00

83012

DURBUY

€ 7.719,00

€ 4.870,00

55050

ECAUSSINNES

€ 5.529,00

€ 3.489,00

11013

EDEGEM

€ 5.464,00

€ 3.448,00

43005

EEKLO

€ 11.167,00

€ 7.045,00

92035

EGHEZEE

€ 4.199,00

€ 2.649,00

51017

ELLEZELLES

€ 3.083,00

€ 1.945,00

55010

ENGHIEN

€ 5.231,00

€ 3.300,00

61080

ENGIS

€ 4.308,00

€ 2.719,00

83013

EREZEE

€ 1.618,00

€ 1.021,00

41082

ERPE-MERE

€ 4.779,00

€ 3.015,00

56022

ERQUELINNES

€ 6.976,00

€ 4.401,00

62032

ESNEUX

€ 6.477,00

€ 4.087,00

11016

ESSEN

€ 5.779,00

€ 3.646,00

57027

ESTAIMPUIS

€ 3.434,00

€ 2.167,00

56085

ESTINNES

€ 5.019,00

€ 3.167,00

85009

ETALLE

€ 1.185,00

€ 748,00

21005

ETTERBEEK/ETTERBEEK

€ 61.251,00

€ 38.647,00

63023

EUPEN

€ 18.760,00

€ 11.837,00

21006

EVERE/EVERE

€ 51.112,00

€ 32.250,00

44019

EVERGEM

€ 7.929,00

€ 5.003,00

64076

FAIMES

€ 1.121,00

€ 707,00

52018

FARCIENNES

€ 14.017,00

€ 8.844,00

82009

FAUVILLERS

€ 977,00

€ 616,00

92138

FERNELMONT

€ 1.835,00

€ 1.158,00

61019

FERRIERES

€ 1.839,00

€ 1.160,00

64025

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

€ 1.110,00

€ 700,00

62120

FLEMALLE

€ 20.132,00

€ 12.702,00

62038

FLERON

€ 12.358,00

€ 7.798,00

52021

FLEURUS

€ 15.756,00

€ 9.941,00

51019

FLOBECQ

€ 1.656,00

€ 1.045,00

92045

FLOREFFE

€ 3.362,00

€ 2.121,00

93022

FLORENNES

€ 7.989,00

€ 5.041,00

85011

FLORENVILLE

€ 3.787,00

€ 2.390,00

52022

FONTAINE-L'EVEQUE

€ 17.822,00

€ 11.245,00

21007

FOREST/VORST

€ 65.764,00

€ 41.495,00

92048

FOSSES-LA-VILLE

€ 6.203,00

€ 3.913,00

53028

FRAMERIES

€ 18.303,00

€ 11.548,00

51065

FRASNES-LEZ-ANVAING

€ 4.740,00

€ 2.990,00

56029

FROIDCHAPELLE

€ 2.590,00

€ 1.635,00

23023

GALMAARDEN

€ 1.836,00

€ 1.158,00

21008

GANSHOREN/GANSHOREN

€ 16.345,00

€ 10.313,00

44020

GAVERE

€ 3.014,00

€ 1.902,00

91054

GEDINNE

€ 2.695,00

€ 1.700,00

13008

GEEL

€ 16.481,00

€ 10.399,00

64029

GEER

€ 1.026,00

€ 647,00

24028

GEETBETS

€ 1.746,00

€ 1.102,00

92142

GEMBLOUX

€ 11.246,00

€ 7.095,00

25031

GENAPPE

€ 5.401,00

€ 3.408,00

71016

GENK

€ 30.753,00

€ 19.404,00

44021

GENT

€ 213.177,00

€ 134.506,00

41018

GERAARDSBERGEN

€ 16.348,00

€ 10.315,00

52025

GERPINNES

€ 4.141,00

€ 2.613,00

92054

GESVES

€ 2.224,00

€ 1.403,00

71017

GINGELOM

€ 2.885,00

€ 1.821,00

35005

GISTEL

€ 4.239,00

€ 2.675,00

24137

GLABBEEK

€ 1.265,00

€ 798,00

23024

GOOIK

€ 2.027,00

€ 1.279,00

82037

GOUVY

€ 2.069,00

€ 1.305,00

62118

GRACE-HOLLOGNE

€ 15.622,00

€ 9.857,00

25037

GREZ-DOICEAU

€ 2.631,00

€ 1.659,00

23025

GRIMBERGEN

€ 10.935,00

€ 6.900,00

13010

GROBBENDONK

€ 2.825,00

€ 1.782,00

24033

HAACHT

€ 2.927,00

€ 1.847,00

41024

HAALTERT

€ 4.920,00

€ 3.104,00

85046

HABAY

€ 3.177,00

€ 2.005,00

71020

HALEN

€ 3.038,00

€ 1.917,00

23027

HALLE

€ 11.109,00

€ 7.009,00

71069

HAM

€ 3.177,00

€ 2.005,00

42008

HAMME

€ 9.203,00

€ 5.806,00

61024

HAMOIR

€ 2.486,00

€ 1.568,00

91059

HAMOIS

€ 2.559,00

€ 1.615,00

72037

HAMONT-ACHEL

€ 3.938,00

€ 2.484,00

56086

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

€ 4.073,00

€ 2.570,00

64034

HANNUT

€ 7.502,00

€ 4.734,00

34013

HARELBEKE

€ 8.708,00

€ 5.495,00

71022

HASSELT

€ 31.285,00

€ 19.739,00

91142

HASTIERE

€ 4.934,00

€ 3.113,00

91064

HAVELANGE

€ 2.231,00

€ 1.408,00

72038

HECHTEL-EKSEL

€ 3.611,00

€ 2.278,00

73022

HEERS

€ 2.673,00

€ 1.687,00

12014

HEIST-OP-DEN-BERG

€ 13.615,00

€ 8.590,00

25118

HELECINE

€ 1.275,00

€ 804,00

11018

HEMIKSEM

€ 3.215,00

€ 2.029,00

53039

HENSIES

€ 5.590,00

€ 3.527,00

84029

HERBEUMONT

€ 1.047,00

€ 660,00

24038

HERENT

€ 4.448,00

€ 2.806,00

13011

HERENTALS

€ 9.050,00

€ 5.711,00

13012

HERENTHOUT

€ 2.726,00

€ 1.720,00

71024

HERK-DE-STAD

€ 3.651,00

€ 2.303,00

23032

HERNE

€ 1.793,00

€ 1.131,00

61028

HERON

€ 1.940,00

€ 1.224,00

13013

HERSELT

€ 5.215,00

€ 3.290,00

62051

HERSTAL

€ 37.263,00

€ 23.512,00

73028

HERSTAPPE

€ 36,00

€ 23,00

63035

HERVE

€ 8.731,00

€ 5.509,00

41027

HERZELE

€ 4.918,00

€ 3.103,00

71070

HEUSDEN-ZOLDER

€ 11.268,00

€ 7.110,00

33039

HEUVELLAND

€ 2.825,00

€ 1.782,00

24041

HOEGAARDEN

€ 1.777,00

€ 1.121,00

23033

HOEILAART

€ 2.143,00

€ 1.352,00

73032

HOESELT

€ 3.177,00

€ 2.004,00

24043

HOLSBEEK

€ 1.776,00

€ 1.121,00

53083

HONNELLES

€ 2.728,00

€ 1.721,00

36006

HOOGLEDE

€ 3.079,00

€ 1.943,00

13014

HOOGSTRATEN

€ 5.886,00

€ 3.714,00

45062

HOREBEKE

€ 503,00

€ 317,00

83028

HOTTON

€ 2.937,00

€ 1.853,00

82014

HOUFFALIZE

€ 2.249,00

€ 1.419,00

72039

HOUTHALEN-HELCHTEREN

€ 11.442,00

€ 7.219,00

32006

HOUTHULST

€ 3.330,00

€ 2.101,00

91072

HOUYET

€ 3.198,00

€ 2.018,00

11021

HOVE

€ 1.493,00

€ 941,00

24045

HULDENBERG

€ 1.985,00

€ 1.253,00

13016

HULSHOUT

€ 2.899,00

€ 1.830,00

61031

HUY

€ 27.852,00

€ 17.573,00

35006

ICHTEGEM

€ 5.014,00

€ 3.164,00

33011

IEPER

€ 15.171,00

€ 9.572,00

25043

INCOURT

€ 1.328,00

€ 839,00

36007

INGELMUNSTER

€ 3.649,00

€ 2.302,00

25044

ITTRE

€ 1.668,00

€ 1.052,00

21009

IXELLES/ELSENE

€ 81.381,00

€ 51.349,00

36008

IZEGEM

€ 11.727,00

€ 7.400,00

31012

JABBEKE

€ 3.420,00

€ 2.157,00

63038

JALHAY

€ 2.608,00

€ 1.645,00

92140

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

€ 10.076,00

€ 6.358,00

21010

JETTE/JETTE

€ 50.017,00

€ 31.559,00

25048

JODOIGNE

€ 6.225,00

€ 3.928,00

62060

JUPRELLE

€ 3.037,00

€ 1.916,00

53044

JURBISE

€ 1.982,00

€ 1.251,00

11022

KALMTHOUT

€ 4.882,00

€ 3.081,00

23038

KAMPENHOUT

€ 2.282,00

€ 1.440,00

11023

KAPELLEN

€ 4.667,00

€ 2.945,00

23039

KAPELLE-OP-DEN-BOS

€ 1.783,00

€ 1.124,00

43007

KAPRIJKE

€ 1.777,00

€ 1.122,00

13017

KASTERLEE

€ 4.627,00

€ 2.919,00

24048

KEERBERGEN

€ 2.536,00

€ 1.600,00

63040

KELMIS

€ 9.781,00

€ 6.171,00

72018

KINROOI

€ 4.273,00

€ 2.696,00

45060

KLUISBERGEN

€ 2.241,00

€ 1.413,00

44029

KNESSELARE

€ 2.477,00

€ 1.563,00

31043

KNOKKE-HEIST

€ 10.505,00

€ 6.628,00

32010

KOEKELARE

€ 3.291,00

€ 2.077,00

21011

KOEKELBERG/KOEKELBERG

€ 25.508,00

€ 16.094,00

38014

KOKSIJDE

€ 7.151,00

€ 4.512,00

11024

KONTICH

€ 5.485,00

€ 3.461,00

32011

KORTEMARK

€ 4.600,00

€ 2.902,00

24054

KORTENAKEN

€ 2.351,00

€ 1.484,00

24055

KORTENBERG

€ 3.611,00

€ 2.278,00

73040

KORTESSEM

€ 2.549,00

€ 1.608,00

34022

KORTRIJK

€ 44.112,00

€ 27.833,00

23099

KRAAINEM

€ 2.691,00

€ 1.698,00

46013

KRUIBEKE

€ 5.160,00

€ 3.256,00

45017

KRUISHOUTEM

€ 2.041,00

€ 1.287,00

34023

KUURNE

€ 4.288,00

€ 2.706,00

92141

LA BRUYERE

€ 1.745,00

€ 1.102,00

25050

LA HULPE

€ 1.504,00

€ 949,00

55022

LA LOUVIERE

€ 84.908,00

€ 53.574,00

83031

LA ROCHE-EN-ARDENNE

€ 3.480,00

€ 2.196,00

13053

LAAKDAL

€ 3.900,00

€ 2.460,00

42010

LAARNE

€ 3.183,00

€ 2.008,00

73042

LANAKEN

€ 8.818,00

€ 5.564,00

24059

LANDEN

€ 5.864,00

€ 3.700,00

33040

LANGEMARK-POELKAPELLE

€ 3.071,00

€ 1.938,00

25119

LASNE

€ 2.966,00

€ 1.872,00

55035

LE ROEULX

€ 3.993,00

€ 2.520,00

42011

LEBBEKE

€ 5.912,00

€ 3.730,00

41034

LEDE

€ 6.013,00

€ 3.793,00

36010

LEDEGEM

€ 3.213,00

€ 2.028,00

84033

LEGLISE

€ 1.480,00

€ 934,00

34025

LENDELEDE

€ 1.623,00

€ 1.024,00

23104

LENNIK

€ 2.450,00

€ 1.546,00

53046

LENS

€ 1.094,00

€ 690,00

71034

LEOPOLDSBURG

€ 5.524,00

€ 3.485,00

52075

LES BONS VILLERS

€ 4.140,00

€ 2.612,00

55023

LESSINES

€ 11.676,00

€ 7.367,00

24062

LEUVEN

€ 50.410,00

€ 31.807,00

57094

LEUZE-EN-HAINAUT

€ 8.596,00

€ 5.423,00

84035

LIBIN

€ 2.085,00

€ 1.315,00

84077

LIBRAMONT-CHEVIGNY

€ 5.327,00

€ 3.361,00

36011

LICHTERVELDE

€ 2.531,00

€ 1.597,00

23044

LIEDEKERKE

€ 4.514,00

€ 2.848,00

62063

LIEGE

€ 345.247,00

€ 217.837,00

12021

LIER

€ 14.787,00

€ 9.330,00

45063

LIERDE

€ 1.497,00

€ 944,00

63045

LIERNEUX

€ 1.690,00

€ 1.066,00

13019

LILLE

€ 4.879,00

€ 3.078,00

63046

LIMBOURG

€ 2.659,00

€ 1.678,00

64047

LINCENT

€ 1.121,00

€ 707,00

23100

LINKEBEEK

€ 1.065,00

€ 672,00

11025

LINT

€ 1.388,00

€ 876,00

24133

LINTER

€ 1.980,00

€ 1.249,00

56044

LOBBES

€ 2.520,00

€ 1.590,00

44034

LOCHRISTI

€ 4.369,00

€ 2.756,00

46014

LOKEREN

€ 17.199,00

€ 10.851,00

72020

LOMMEL

€ 9.480,00

€ 5.981,00

23045

LONDERZEEL

€ 3.788,00

€ 2.389,00

63048

LONTZEN

€ 2.662,00

€ 1.679,00

32030

LO-RENINGE

€ 1.352,00

€ 853,00

44036

LOVENDEGEM

€ 2.776,00

€ 1.751,00

24066

LUBBEEK

€ 2.921,00

€ 1.843,00

71037

LUMMEN

€ 4.506,00

€ 2.844,00

45064

MAARKEDAL

€ 1.625,00

€ 1.025,00

72021

MAASEIK

€ 7.698,00

€ 4.857,00

73107

MAASMECHELEN

€ 17.588,00

€ 11.098,00

23047

MACHELEN

€ 5.536,00

€ 3.493,00

43010

MALDEGEM

€ 7.572,00

€ 4.778,00

11057

MALLE

€ 4.091,00

€ 2.581,00

63049

MALMEDY

€ 8.532,00

€ 5.383,00

52043

MANAGE

€ 20.339,00

€ 12.833,00

83055

MANHAY

€ 1.351,00

€ 852,00

83034

MARCHE-EN-FAMENNE

€ 11.632,00

€ 7.340,00

61039

MARCHIN

€ 2.920,00

€ 1.842,00

81013

MARTELANGE

€ 951,00

€ 599,00

12025

MECHELEN

€ 48.046,00

€ 30.315,00

13021

MEERHOUT

€ 3.375,00

€ 2.130,00

72040

MEEUWEN-GRUITRODE

€ 3.897,00

€ 2.458,00

23050

MEISE

€ 3.413,00

€ 2.154,00

85024

MEIX-DEVANT-VIRTON

€ 1.006,00

€ 635,00

44040

MELLE

€ 3.170,00

€ 2.000,00

34027

MENEN

€ 16.702,00

€ 10.539,00

56049

MERBES-LE-CHATEAU

€ 2.467,00

€ 1.556,00

23052

MERCHTEM

€ 5.568,00

€ 3.513,00

44043

MERELBEKE

€ 5.959,00

€ 3.759,00

13023

MERKSPLAS

€ 2.039,00

€ 1.287,00

33016

MESEN

€ 495,00

€ 312,00

81015

MESSANCY

€ 1.923,00

€ 1.213,00

92087

METTET

€ 6.489,00

€ 4.095,00

37007

MEULEBEKE

€ 3.626,00

€ 2.287,00

35011

MIDDELKERKE

€ 10.674,00

€ 6.735,00

61041

MODAVE

€ 1.435,00

€ 906,00

44045

MOERBEKE-WAAS

€ 1.577,00

€ 995,00

13025

MOL

€ 11.038,00

€ 6.965,00

21012

MOLENBEEK-SAINT-JEAN/SINT-JANS-MOLENBEEK

€ 200.471,00

€ 126.490,00

56051

MOMIGNIES

€ 3.504,00

€ 2.211,00

53053

MONS

€ 117.567,00

€ 74.180,00

57095

MONT-DE-L'ENCLUS

€ 1.254,00

€ 791,00

52048

MONTIGNY-LE-TILLEUL

€ 3.726,00

€ 2.352,00

25068

MONT-SAINT-GUIBERT

€ 2.884,00

€ 1.819,00

36012

MOORSLEDE

€ 4.339,00

€ 2.738,00

56087

MORLANWELZ

€ 14.954,00

€ 9.435,00

11029

MORTSEL

€ 10.580,00

€ 6.675,00

54007

MOUSCRON

€ 44.577,00

€ 28.126,00

85026

MUSSON

€ 1.861,00

€ 1.174,00

92094

NAMUR

€ 114.184,00

€ 72.046,00

61043

NANDRIN

€ 1.488,00

€ 939,00

83040

NASSOGNE

€ 2.594,00

€ 1.636,00

44048

NAZARETH

€ 2.885,00

€ 1.820,00

72025

NEERPELT

€ 4.921,00

€ 3.105,00

84043

NEUFCHATEAU

€ 3.196,00

€ 2.017,00

62121

NEUPRE

€ 2.779,00

€ 1.753,00

44049

NEVELE

€ 3.759,00

€ 2.372,00

11030

NIEL

€ 3.099,00

€ 1.955,00

71045

NIEUWERKERKEN

€ 2.446,00

€ 1.543,00

38016

NIEUWPOORT

€ 5.350,00

€ 3.376,00

12026

NIJLEN

€ 6.675,00

€ 4.212,00

41048

NINOVE

€ 14.567,00

€ 9.191,00

25072

NIVELLES

€ 13.848,00

€ 8.738,00

92097

OHEY

€ 1.761,00

€ 1.112,00

13029

OLEN

€ 3.380,00

€ 2.133,00

63057

OLNE

€ 1.040,00

€ 656,00

91103

ONHAYE

€ 1.850,00

€ 1.167,00

35013

OOSTENDE

€ 52.772,00

€ 33.297,00

44052

OOSTERZELE

€ 2.876,00

€ 1.814,00

31022

OOSTKAMP

€ 6.239,00

€ 3.936,00

37010

OOSTROZEBEKE

€ 2.202,00

€ 1.390,00

71047

OPGLABBEEK

€ 2.535,00

€ 1.600,00

23060

OPWIJK

€ 4.080,00

€ 2.574,00

64056

OREYE

€ 1.480,00

€ 933,00

25120

ORP-JAUCHE

€ 2.554,00

€ 1.611,00

25121

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

€ 19.348,00

€ 12.208,00

45035

OUDENAARDE

€ 11.090,00

€ 6.997,00

35014

OUDENBURG

€ 2.254,00

€ 1.422,00

24086

OUD-HEVERLEE

€ 1.965,00

€ 1.239,00

13031

OUD-TURNHOUT

€ 2.305,00

€ 1.454,00

61048

OUFFET

€ 1.480,00

€ 933,00

62079

OUPEYE

€ 12.436,00

€ 7.847,00

23062

OVERIJSE

€ 4.218,00

€ 2.661,00

72029

OVERPELT

€ 4.334,00

€ 2.735,00

84050

PALISEUL

€ 2.659,00

€ 1.678,00

57062

PECQ

€ 2.737,00

€ 1.727,00

72030

PEER

€ 5.045,00

€ 3.183,00

23064

PEPINGEN

€ 940,00

€ 593,00

63058

PEPINSTER

€ 5.544,00

€ 3.498,00

57064

PERUWELZ

€ 17.175,00

€ 10.837,00

25084

PERWEZ

€ 2.367,00

€ 1.493,00

93056

PHILIPPEVILLE

€ 6.085,00

€ 3.840,00

37011

PITTEM

€ 2.218,00

€ 1.399,00

63088

PLOMBIERES

€ 5.361,00

€ 3.383,00

52055

PONT-A-CELLES

€ 6.061,00

€ 3.823,00

33021

POPERINGE

€ 8.215,00

€ 5.183,00

92101

PROFONDEVILLE

€ 3.939,00

€ 2.485,00

12029

PUTTE

€ 4.818,00

€ 3.040,00

12030

PUURS

€ 4.716,00

€ 2.976,00

53065

QUAREGNON

€ 22.557,00

€ 14.233,00

53084

QUEVY

€ 2.788,00

€ 1.759,00

53068

QUIEVRAIN

€ 5.867,00

€ 3.702,00

63061

RAEREN

€ 5.085,00

€ 3.208,00

25122

RAMILLIES

€ 2.050,00

€ 1.294,00

11035

RANST

€ 3.993,00

€ 2.520,00

13035

RAVELS

€ 3.405,00

€ 2.149,00

25123

REBECQ

€ 4.410,00

€ 2.782,00

64063

REMICOURT

€ 1.668,00

€ 1.052,00

83044

RENDEUX

€ 1.331,00

€ 840,00

13036

RETIE

€ 2.671,00

€ 1.686,00

73066

RIEMST

€ 4.304,00

€ 2.716,00

13037

RIJKEVORSEL

€ 2.764,00

€ 1.745,00

25091

RIXENSART

€ 8.732,00

€ 5.509,00

91114

ROCHEFORT

€ 8.297,00

€ 5.235,00

36015

ROESELARE

€ 29.353,00

€ 18.520,00

45041

RONSE

€ 15.273,00

€ 9.637,00

23097

ROOSDAAL

€ 2.767,00

€ 1.746,00

24094

ROTSELAAR

€ 3.672,00

€ 2.317,00

85047

ROUVROY

€ 1.235,00

€ 780,00

37012

RUISELEDE

€ 1.479,00

€ 933,00

57072

RUMES

€ 2.065,00

€ 1.303,00

11037

RUMST

€ 2.734,00

€ 1.726,00

82038

SAINTE-ODE

€ 1.271,00

€ 802,00

64065

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

€ 3.936,00

€ 2.483,00

53070

SAINT-GHISLAIN

€ 21.529,00

€ 13.584,00

21013

SAINT-GILLES/SINT-GILLIS

€ 82.755,00

€ 52.215,00

84059

SAINT-HUBERT

€ 3.242,00

€ 2.045,00

21014

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SINT-JOOST-TEN-NODE

€ 61.755,00

€ 38.965,00

85034

SAINT-LEGER

€ 1.108,00

€ 699,00

62093

SAINT-NICOLAS

€ 22.196,00

€ 14.004,00

92137

SAMBREVILLE

€ 22.348,00

€ 14.101,00

63067

SANKT-VITH

€ 3.964,00

€ 2.502,00

21015

SCHAARBEEK/SCHAERBEEK

€ 207.699,00

€ 131.049,00

11038

SCHELLE

€ 1.543,00

€ 973,00

24134

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

€ 6.395,00

€ 4.035,00

11039

SCHILDE

€ 3.155,00

€ 1.991,00

11040

SCHOTEN

€ 8.009,00

€ 5.053,00

52063

SENEFFE

€ 5.852,00

€ 3.693,00

62096

SERAING

€ 78.227,00

€ 49.358,00

55039

SILLY

€ 1.967,00

€ 1.241,00

12034

SINT-AMANDS

€ 2.299,00

€ 1.450,00

23101

SINT-GENESIUS-RODE

€ 3.924,00

€ 2.475,00

46020

SINT-GILLIS-WAAS

€ 5.595,00

€ 3.530,00

12035

SINT-KATELIJNE-WAVER

€ 5.917,00

€ 3.733,00

43014

SINT-LAUREINS

€ 2.543,00

€ 1.604,00

41063

SINT-LIEVENS-HOUTEM

€ 2.633,00

€ 1.662,00

44064

SINT-MARTENS-LATEM

€ 1.391,00

€ 877,00

46021

SINT-NIKLAAS

€ 43.526,00

€ 27.464,00

23077

SINT-PIETERS-LEEUW

€ 10.154,00

€ 6.407,00

71053

SINT-TRUIDEN

€ 17.985,00

€ 11.348,00

56088

SIVRY-RANCE

€ 2.773,00

€ 1.750,00

55040

SOIGNIES

€ 15.012,00

€ 9.472,00

92114

SOMBREFFE

€ 3.144,00

€ 1.984,00

91120

SOMME-LEUZE

€ 2.122,00

€ 1.339,00

62099

SOUMAGNE

€ 8.247,00

€ 5.203,00

63072

SPA

€ 8.904,00

€ 5.618,00

34043

SPIERE-HELKIJN

€ 875,00

€ 552,00

62100

SPRIMONT

€ 5.507,00

€ 3.475,00

11044

STABROEK

€ 3.448,00

€ 2.176,00

36019

STADEN

€ 3.715,00

€ 2.344,00

63073

STAVELOT

€ 5.022,00

€ 3.168,00

23081

STEENOKKERZEEL

€ 1.980,00

€ 1.249,00

46024

STEKENE

€ 5.320,00

€ 3.357,00

63075

STOUMONT

€ 1.063,00

€ 672,00

84068

TELLIN

€ 1.232,00

€ 778,00

46025

TEMSE

€ 10.327,00

€ 6.516,00

83049

TENNEVILLE

€ 1.092,00

€ 689,00

23086

TERNAT

€ 3.549,00

€ 2.240,00

24104

TERVUREN

€ 3.668,00

€ 2.314,00

71057

TESSENDERLO

€ 5.433,00

€ 3.429,00

63076

THEUX

€ 4.538,00

€ 2.863,00

63089

THIMISTER-CLERMONT

€ 1.622,00

€ 1.023,00

56078

THUIN

€ 7.723,00

€ 4.873,00

37015

TIELT

€ 6.906,00

€ 4.357,00

24135

TIELT-WINGE

€ 2.766,00

€ 1.746,00

24107

TIENEN

€ 14.266,00

€ 9.001,00

61081

TINLOT

€ 644,00

€ 406,00

85039

TINTIGNY

€ 1.271,00

€ 802,00

73083

TONGEREN

€ 12.925,00

€ 8.155,00

31033

TORHOUT

€ 6.627,00

€ 4.182,00

57081

TOURNAI

€ 62.646,00

€ 39.528,00

24109

TREMELO

€ 3.937,00

€ 2.483,00

63086

TROIS-PONTS

€ 1.163,00

€ 734,00

62122

TROOZ

€ 4.883,00

€ 3.081,00

25105

TUBIZE

€ 12.804,00

€ 8.079,00

13040

TURNHOUT

€ 21.523,00

€ 13.580,00

21016

UKKEL/UCCLE

€ 47.408,00

€ 29.913,00

82036

VAUX-SUR-SURE

€ 1.730,00

€ 1.092,00

61063

VERLAINE

€ 1.228,00

€ 775,00

63079

VERVIERS

€ 90.906,00

€ 57.358,00

38025

VEURNE

€ 4.528,00

€ 2.857,00

82032

VIELSALM

€ 3.616,00

€ 2.282,00

25107

VILLERS-LA-VILLE

€ 3.004,00

€ 1.895,00

61068

VILLERS-LE-BOUILLET

€ 2.809,00

€ 1.772,00

23088

VILVOORDE

€ 16.445,00

€ 10.376,00

93090

VIROINVAL

€ 5.200,00

€ 3.282,00

85045

VIRTON

€ 8.345,00

€ 5.265,00

62108

VISE

€ 13.634,00

€ 8.602,00

33041

VLETEREN

€ 1.513,00

€ 955,00

73109

VOEREN

€ 1.072,00

€ 676,00

13044

VORSELAAR

€ 2.788,00

€ 1.759,00

13046

VOSSELAAR

€ 1.999,00

€ 1.262,00

91143

VRESSE-SUR-SEMOIS

€ 1.901,00

€ 1.199,00

44072

WAARSCHOOT

€ 2.492,00

€ 1.572,00

42023

WAASMUNSTER

€ 3.706,00

€ 2.338,00

44073

WACHTEBEKE

€ 2.129,00

€ 1.343,00

63080

WAIMES

€ 3.651,00

€ 2.304,00

93088

WALCOURT

€ 9.945,00

€ 6.275,00

25124

WALHAIN

€ 1.756,00

€ 1.109,00

61072

WANZE

€ 8.367,00

€ 5.280,00

34040

WAREGEM

€ 12.492,00

€ 7.882,00

64074

WAREMME

€ 6.886,00

€ 4.345,00

64075

WASSEIGES

€ 1.187,00

€ 748,00

25110

WATERLOO

€ 7.249,00

€ 4.574,00

21017

WATERMAAL-BOSVOORDE/WATERMAEL-BOITSFORT

€ 16.698,00

€ 10.536,00

25112

WAVRE

€ 11.002,00

€ 6.942,00

63084

WELKENRAEDT

€ 5.268,00

€ 3.324,00

73098

WELLEN

€ 2.228,00

€ 1.406,00

84075

WELLIN

€ 1.873,00

€ 1.181,00

23102

WEMMEL

€ 4.196,00

€ 2.648,00

33029

WERVIK

€ 6.497,00

€ 4.099,00

13049

WESTERLO

€ 6.504,00

€ 4.104,00

42025

WETTEREN

€ 9.962,00

€ 6.286,00

34041

WEVELGEM

€ 11.689,00

€ 7.376,00

23103

WEZEMBEEK-OPPEM

€ 3.694,00

€ 2.331,00

42026

WICHELEN

€ 3.230,00

€ 2.038,00

37017

WIELSBEKE

€ 2.726,00

€ 1.720,00

11050

WIJNEGEM

€ 1.942,00

€ 1.225,00

12040

WILLEBROEK

€ 11.581,00

€ 7.307,00

37018

WINGENE

€ 4.256,00

€ 2.686,00

21018

WOLUWE-SAINT-LAMBERT/SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

€ 36.392,00

€ 22.962,00

21019

WOLUWE-SAINT-PIERRE/SINT-PIETERS-WOLUWE

€ 13.117,00

€ 8.276,00

11052

WOMMELGEM

€ 2.676,00

€ 1.688,00

45061

WORTEGEM-PETEGEM

€ 1.402,00

€ 884,00

11053

WUUSTWEZEL

€ 5.991,00

€ 3.780,00

91141

YVOIR

€ 3.964,00

€ 2.502,00

11054

ZANDHOVEN

€ 2.734,00

€ 1.725,00

23094

ZAVENTEM

€ 8.825,00

€ 5.568,00

31040

ZEDELGEM

€ 7.012,00

€ 4.425,00

42028

ZELE

€ 7.125,00

€ 4.495,00

43018

ZELZATE

€ 5.459,00

€ 3.444,00

23096

ZEMST

€ 3.411,00

€ 2.153,00

45057

ZINGEM

€ 1.591,00

€ 1.004,00

11055

ZOERSEL

€ 4.767,00

€ 3.008,00

44080

ZOMERGEM

€ 2.346,00

€ 1.480,00

71066

ZONHOVEN

€ 5.530,00

€ 3.490,00

33037

ZONNEBEKE

€ 3.794,00

€ 2.394,00

41081

ZOTTEGEM

€ 6.335,00

€ 3.998,00

24130

ZOUTLEEUW

€ 2.467,00

€ 1.557,00

31042

ZUIENKERKE

€ 572,00

€ 361,00

44081

ZULTE

€ 3.893,00

€ 2.456,00

71067

ZUTENDAAL

€ 1.741,00

€ 1.098,00

45065

ZWALM

€ 2.078,00

€ 1.312,00

34042

ZWEVEGEM

€ 6.014,00

€ 3.794,00

11056

ZWIJNDRECHT

€ 6.600,00

€ 4.165,00

TOTAL/TOTAAL

€ 6.796.000,00

€ 4.288.000,00

^