Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2013
gepubliceerd op 31 juli 2013

Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009345
pub.
31/07/2013
prom.
10/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/10/2013009345/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, de artikelen 100/2, eerste lid, 100/3, § 3, 100/4 en 100/10, §§ 1 en 2;

Gelet op het advies van het College van procureurs-generaal, gegeven op 12 december 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën (aan de Minister van Sociale Zaken), gegeven op 24 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën (aan de Minister van Justitie), gegeven op 23 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën (aan de Minister van Werk), gegeven op 15 januari 2013;

Gelet op het advies nr. 52.874/1 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Justitie, de Minister van Werk en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De sociaal inspecteurs van de volgende sociale inspectiediensten maken hun processen-verbaal tot vaststelling van inbreuken aan overeenkomstig artikel 100/2 van het Sociaal Strafwetboek : 1° de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;2° de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;3° de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;4° de Algemene Directie van de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 2.Tijdens de overgangsperiode die loopt tot 31 december 2013 wordt het e-PV op papieren drager gesteld en ondertekend met een handgeschreven handtekening.

Art. 3.De kennisgeving bedoeld in artikel 65, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek gebeurt met een gewone brief.

De kennisgeving bedoeld in artikel 65, tweede lid, van hetzelfde Wetboek gebeurt elektronisch.

De kennisgeving bedoeld in artikel 65, derde lid, van hetzelfde Wetboek gebeurt bij een ter post aangetekend schrijven.

Art. 4.De sociaal inspecteurs, het administratief personeel en de leidend ambtenaren van de in artikel 1 bedoelde sociale inspectiediensten hebben toegang tot de databank e-PV overeenkomstig artikel 100/10, §§ 1 en 2, van het Sociaal Strafwetboek.

Art. 5.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Sociale Zekerheid, de minister bevoegd voor Zelfstandigen, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Werk en de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

^