Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013055199 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013003243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013003244 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013009375 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid-Oost-Vla type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013014365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de nationale instantie belast met de handhaving van Verordening nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wat de bepalingen in verband met de jaarlijkse leeftijdsbijslag betreft type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers », vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : « Groep S - Kinderbijslagfonds » VZW type koninklijk besluit prom. 23/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « ACERTA Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor het ten laste nemen van de kosten van projecten ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg in het kader van een medisch-farmaceutisch zorgbeleid in rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2013, 122.66 punten bedraagt, tegenover 12 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013204474 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 juli 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 1 augustus 2013, is aan de heer Costa, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2001 tot bepaling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van het beveiligd waardevervoer type ministerieel besluit prom. 09/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204243 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 naar het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten uitzonderlijk programma UREBA en de uitvoering van de omzendbrief energetische efficiëntie 2008/2

arrest

type arrest prom. 15/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013003258 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. 15/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013003259 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013203064 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2013 van 16 mei 2013 Rolnummer 5440 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 4 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie , ingesteld door de vzw « Koninklij(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013203067 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2013 van 16 mei 2013 Rolnummer 5400 In zake : het beroep tot vernietiging betreffende de artikelen 7, 9 en 11 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, ingesteld door de vzw « Liga van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013203065 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2013 van 16 mei 2013 Rolnummer 5451 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 61 tot 69 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013027136 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 06/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie op het gebied van schoolintegratie en schoolinclusie voor jongeren met een handicap type decreet prom. 05/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204297 bron vlaamse overheid Decreet betreffende een structurele regeling voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie en betreffende de coördinatie van de regelgeving inzake wetenschaps- en innovatiebeleid type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204328 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204329 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, ondertekend in Phnom-Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204332 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204333 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204331 bron waalse overheidsdienst 10 JULI 2013 - Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204335 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen in Genève op 23 februari 2006 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204338 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol betreffende de bezorgdheid van de Ierse bevolking t.o.v. het Verdrag van Lissabon type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204345 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol betreffende de bezorgdheid van de Ierse bevolking t.o.v. het Verdrag van Lissabon type decreet prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204336 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend te Brussel op 9 november 1988 en door het Protocol gedaan te Brussel op 26 januari 2010, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de Afdeling Energie bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Inspectie en Bodem bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Logistiek bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031648 bron brussels hoofdstedelijk gewest 4 JULI 2013 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Groene Ruimten bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Economie en Duurzame stad bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031651 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Personeel en Financiën bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031652 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Kwaliteit van het Leefmilieu en Natuurbeheer bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Vergunningen en Partnerschappen bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Toelating om voor een beperkte periode een beroep te doen op een onderneming voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, om tegen piraterij te strijden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de toelati De toelating wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de schriftelijke overeenkomst, waar(...) type overeenkomst prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Toelating om voor een beperkte periode een beroep te doen op een onderneming voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, om tegen piraterij te strijden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de toelati De toelating wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de schriftelijke overeenkomst, waar(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013018347 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van de Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 209.318/XV-2305. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013018348 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Murat-Ekrem heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 209.338/XV-2309. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013018350 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van **** De **** **** **** **** des **** ****.s. heeft **** **** besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2013. Deze zaak is ****(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013018349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Métallurgistes de Wallonie et de Bruxelles c.s. hebben de schorsing en de nietigverklaring gevor(...)

erratum

type erratum prom. 24/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, &****; 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 18/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 juni 2013 wordt Mevr. Kubina, Anna, geboren op 11 augustus 1980, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2013, met als titel attaché in de klasse A2 op het Franstalig taalkade Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 wordt de heer Depoortere, Marc, geboren op 27 januari 1(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2013 wordt de heer Thierry MAUDOUX door verhoging in graad op 1 juli 2013 benoemd tot directeur - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegroe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...)

document

type document prom. -- pub. 31/07/2013 numac 2013022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Orthopedisten - Verzekeringsinstellingen van 24 juni 2013 en m Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 29, § 1, van de nomenclatuur van(...)
^