Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 augustus 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, in werking tredend op 30 april 2013 's avonds, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is Mevr. Colot, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, op haar verzoek in r Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden. Bij koninklijk besluit van 24 juni 2(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009388
pub.
05/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende invoering van de nieuwe reglementen van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en de vaklui type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013200643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de koopkracht van de werknemers type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013202182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 13, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013202189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 728.632,75 EUR aan de gemeente Vorst in het kader van de stimulering van wijken in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten, in werking tredend op 30 april 2013 's avonds, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek sluiten, is Mevr. Colot, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 24/04/2014 numac 2014012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt sluiten, in werking tredend op 31 december 2013 s avonds, is Mevr. Gijsemans, M., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 28 januari 2013 's avonds, is aan Mevr. Dosseray, I., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 29 april 2013 's avonds, is aan Mevr. Mannaert, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is de heer Gustin, E., griffier bij de rechtbank van koophandel te Leuven, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Daniëls, R., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van elektronische-communicatiediensten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de VZW « Maison des Familles » voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013009258 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende bepaalde bestuurlijke aspecten van de identiteitswijziging als bijzondere beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 104, § 2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013203845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van bouw van gereedschapsmachines, gelegen in Andenne en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 juni 2013 's avonds, is Mevr. Gossuin, M., griffier bij de arbeidrechtbank te Doornik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot het onderhouds- en poetspersoneel in afwachting van de start van de ADBA Fedoclean sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is Mevr. Malengrez, M.-P., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton La Louvière, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten, in werking tredend op 1 juli 2013, is aan Mevr. Jeurissen, K., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van voorlopig benoemd parketjurist in de vakklasse A1 bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 21 mei 2013, is aan de heer Dumont, L., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot het onderhouds- en poetspersoneel in afwachting van de start van de ADBA Fedoclean sluiten, in werking tredend op 30 september 2013 's avonds, is Mevr. Verschoren, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot het onderhouds- en poetspersoneel in afwachting van de start van de ADBA Fedoclean sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 1 juli 2013, is aan Mevr. Renier, F., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van elektronische-communicatiediensten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de VZW « Maison des Familles » voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013009258 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende bepaalde bestuurlijke aspecten van de identiteitswijziging als bijzondere beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 104, § 2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013203845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van bouw van gereedschapsmachines, gelegen in Andenne en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, in werking tredend op 28 februari 2014 's avonds, is Mevr. Groffils, J., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Tongeren, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013204031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek sluiten, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Plas, P., griffier bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten, worden in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 februari 2013, waarbij Mevr. Coppens, V., master in de rechten, jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, voorlopig benoemd wordt in de vakklasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, de woorden « wordt voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van parketjurist » vervangen door de woorden « wordt voorlopig benoemd in de vakklasse A2 met de titel van parketjurist ».

Bij ministeriële besluiten van 15 juli 2013 : - is aan Mevr. Voorspoels, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Braekmans, V., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007183 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vangen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het gemeentepark van Nismes type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket sluiten, is aan de heer Joris, Y., assistent bij de griffie van de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbanken te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 22 juli 2013 : - is aan de heer Banier, O., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Négri, C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Seraing, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, en komt ten einde op 31 augustus 2013 's avonds.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007183 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vangen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het gemeentepark van Nismes type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket sluiten, is Mevr. Beeckman, S., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Oudenaarde.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^